Piektdiena, 24. maijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI
Lēmums Nr. 87. Par terminu drošība un drošums izpratni latviešu valodā
Lēmums Nr. 86. Par angļu valodas terminu soft power un hard power atveidi latviešu valodā
Lēmums Nr. 85. Par terminu plašsaziņas līdzeklis un medijs lietošanu
Lēmums Nr. 84. Par termina kompetence izpratni un lietošanu latviešu valodā
Lēmums Nr. 83. Par primātu latvisko nosaukumu apstiprināšanu
Lēmums Nr. 82. Par vispārīgo standartizācijas terminu saraksta apstiprināšanu
Lēmums Nr. 81. Par spēkratu ekspluatācijas, diagnostikas un remonta terminu saraksta apstiprināšanu 
Lēmums Nr. 80. Par Teoloģijas terminoloģijas apakškomisijā izstrādāto teoloģijas terminu apstiprināšanu
Lēmums Nr. 77. Par aritmētisko un loģisko operāciju terminu saraksta apstiprināšanu
Lēmums Nr. 76. Par angļu valodas terminu pre-seed funds, seed funds un business angels atveidi latviešu valodā
Lēmums Nr. 75. Par juridisko terminu pilsonis, pavalstnieks, valstspiederīgais un pilsonība, pavalstniecība, valstspiederība izpratni
Lēmums Nr. 74. Par Pasaules Tirdzniecības organizācijas dokumentu tulkojumos lietotajiem iniciāļsalikteņiem
Lēmums Nr. 73. Par termina “republikas pilsēta” neiederību Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu nosaukumu sistēmā
Lēmums Nr. 72. Par terminu raudze un ģermānismu “prove” kā dārgmetālu satura rādītāju kausējumā
Lēmums Nr. 71. Par terminiem gadatirgus un mese latviešu valodā
Lēmums Nr. 70. Par angļu valodas termina buzz marketing atveidi latviešu valodā
Lēmums Nr. 69. Par B. Rolova fizikas terminu skaidrojošās vārdnīcas “Par fiziku un fiziķiem” apstiprināšanu
Lēmums Nr. 68. Par spēkratu motora teorijas un konstrukcijas terminu saraksta apstiprināšanu
Lēmums Nr. 67. Par “Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas” apstiprināšanu
Lēmums Nr. 66. Par angļu foresight atveidi latviešu valodā
Lēmums Nr. 65. Par Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā izstrādātā darbinieku finansiālās līdzdalības terminu saraksta apstiprināšanu
Lēmums Nr. 64. Par angļu termina informal education atbilsmi latviešu valodā
Lēmums  Nr. 63. Par angļu termina park & ride atveidi latviešu valodā
Lēmums Nr. 62. Par vārdu bordelis termina funkcijā
Lēmums Nr. 61. Par “Valodniecības pamatterminu skaidrojošās vārdnīcas” apstiprināšanu
Lēmums Nr. 60. Par termina sadarbība attīstības jomā nomaiņu
Lēmums Nr. 59. Par koksnes un kokmateriālu terminu saraksta apstiprināšanu
Lēmums Nr. 58. Par Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijā (ITTEA) izstrādāto informācijas tehnoloģijas pamatterminu saraksta apstiprināšanu
Lēmums Nr. 57. Par spēkratu teorijas terminu saraksta apstiprināšanu
Lēmums Nr. 56. Par terminu raksturojums, raksturotājs, raksturlīkne, rādītājs, indikators, parametrs, īpašība, pazīme izpratnes precizēšanu
Lēmums Nr. 55. Par juridisko terminu saraksta apstiprināšanu
Lēmums Nr. 54. Par drošības terminu saraksta apstiprināšanu
Lēmums Nr. 53. Par Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā izstrādāto terminu apstiprināšanu
Lēmums Nr. 52. Par drošības pamatterminu security, safety un reliability vienotu atveidi latviešu valodā
Lēmums Nr. 51. Par noteikumu "Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts" apstiprināšanu 
Lēmums Nr. 50. Par "Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīcas" apstiprināšanu
Lēmums Nr. 3
Lēmums Nr. 2
Lēmums Nr. 79. Par sporta terminu paraolimpiskās spēles
Lēmums Nr. 78. Par angļu valodas apzīmējuma “park & ride” atveidi latviešu valodā
Lēmums Nr. 49. Par suņu šķirņu nosaukumiem
Lēmums Nr. 48. Par automobiļu terminu un definīciju apstiprināšanu
Lēmums Nr. 47. Par standartizācijas terminu apstiprināšanu
Lēmums Nr. 46. Par Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā izstrādāto terminu apstiprināšanu
Lēmums Nr. 45. Par terminu mājaslapa un datubāze formas maiņu
Lēmums Nr. 44. Par terminoloģiju dzīvnieku labturības jomā: dzīvnieku identificēšana vai apzīmēšana
Lēmums Nr. 43. Par profesijas nosaukuma saskaņošanu: kokkopis un arborists 
Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā pieņemtie termini un definīcijas
Informācijas tehnoloģijas un telesakaru terminoloģijas apakškomisijā 2003.–2004. gada cēlienā izskatītie un apstiprinātie termini
Lēmums Nr. 42. Par ierakstiem Eiropas Savienības pilsoņa pasē
Lēmums Nr. 41. Par augu ģinšu un sugu latviskajiem nosaukumiem
Lēmums Nr. 40. Grozījums LZA Terminoloģijas komisijas lēmumā Nr. 36 «Par Eiropas naudas nosaukumu eira»
Lēmums Nr. 39. Par enerģētikas terminu un definīciju apstiprināšanu
Lēmums Nr. 38. Par jauniem ES tiesību aktu nosaukumiem: salikteņi ar eiro-
Lēmums Nr. 37. Par Eiropas sīknaudas nosaukumu cents
Lēmums Nr. 36. Par Eiropas naudas nosaukumu eira
Lēmums Nr. 35. Par juridisko terminu saraksta apstiprināšanu
Lēmums Nr. 34. Par angļu valodas terminu joint degree, joint diploma; double degree, double diploma un multiple degree, multiple diploma atbilsmēm latviešu valodā
Lēmums Nr. 33. Par angļu termina creativity atbilsmi latviešu valodā
Lēmums Nr. 32. Par vides terminiem
Lēmums Nr. 31. Par labojumiem projektā «Grozījumi profesiju klasifikatorā»
Lēmums Nr. 30. Par angļu valodas politikas un administrācijas terminu atbilsmēm latviešu valodā
Lēmums Nr. 29. Par vārdu Rīga administratīvi teritoriālās vienības nosaukumā
Lēmums Nr. 28. Par angļu terminu instrument, interactive system, measure, tangible property atbilsmi latviešu valodā
Lēmums Nr. 27. Par LR Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumu Nr. 36 «Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 28. novembra noteikumos Nr. 405 «Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums»» ieviešanu praksē
Lēmums Nr. 26. Par angļu termina universal service atveidi latviešu valodā
Lēmums Nr. 25. Par ugunsdrošības termina maiņu
Lēmums Nr. 24. Par ES dokumentu tulkojumos un EUROVOC tēzaurā lietojamo juridisko terminu saraksta apstiprināšanu
Lēmums Nr. 23. Par angļu vārda brand atbilsmi latviešu valodā
Lēmums Nr. 22. Par angļu termina logistics atbilsmi latviešu valodā
Lēmums Nr. 21. Par terminiem esamība un esība
LZA Terminoloģijas komisijā apstiprinātie arhīvu pamattermini un definīcijas
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
Mauragu un pamauragu ģinšu taksonu nosaukumi
Lēmums Nr. 20. Par līguma nosaukuma treaty of accession atbilsmi latviešu valodā
Lēmums Nr. 19. Par terminu vietas izpildītājs
Lēmums Nr. 18. Par termina vārda brīvība izpratni un atbilsmi angļu valodas terminam freedom of expression
Telekomunikāciju aizstās jaunvārds telesakari
Lēmums Nr. 17. Par Eiropas jaunās naudas nosaukumu latviešu valodā
Lēmums Nr. 16. Par angļu termina peer atbilsmi latviešu valodā
Lēmums Nr. 15. Par angļu valodas apzīmētāju top-down un bottom-up atveidi latviešu valodā metožu nosaukumos
Lēmums Nr. 14. Par terminiem institūcija, konstitūts un orgāns
Lēmums Nr. 13. Par angļu valodas termina household atbilsmi latviešu valodā
Lēmums Nr. 12. Par termina finanses locījuma formu
Lēmums Nr. 11. Par terminu vecāku vara
Lēmums Nr. 10. Par angļu valodas termina humanitarian intervention ekvivalentu latviešu valodā
Lēmums Nr. 9. Par angļu vārdu cluster, rating, reference, transparency un parking-meter atveidi latviešu valodā
Lēmums Nr. 8. Par nosaukumu eksprezidents latviešu valodā
Lēmums Nr. 7. Par vienotu formu apgādes terminiem
Lēmums Nr. 5. Par Komerclikuma terminiem komersants, komercdarbība, firma u. c.
Lēmums Nr. 6. Par juridisko terminu saraksta apstiprināšanu
Lēmums Nr. 4. Par angļu termina e-government atbilsmi latviešu valodā
Lēmums Nr. 1. Par terminu Latvijas valsts ģerbonī izmantotā mitoloģiskā tēla apzīmēšanai

 Ko raksta citi
Terminology work the Swedish way. Terminologija 14 (Anna-Lena Bucher)
Terminology work the Swedish way (Henrik Nilsson)
Copyright on terminology and similar data (Christian Galinski)
Pointer Final Report - Proposal for operational infrastructure for terminology in Europe
Theories of terminology - Their description, prescription and explanation (Terminology vol. 9, 2003-2)

 Populārākie raksti
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)