Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 28. Par angļu terminu instrument, interactive system, measure, tangible property atbilsmi latviešu valodā

02.03.2004

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 28.

Pieņemts 02.03.2004.; prot. Nr. 2/1044. Publicēts «LV» 01.04.2004.

Lēmuma pamats: ES tiesību aktu tulkojumiem precizējamie termini.

 

1. Angļu terminu instrument atkarībā no konkrētā jēdziena, kas tiek ietverts šajā vārdā, latviešu valodā juridiskajā sfērā atveido ar terminiem: instruments; līdzeklis; dokuments; akts.

a) Ja angļu valodas tekstā instrument attiecināts tikai uz dokumentiem, kā tas bieži ir juridiskos tekstos, tad latviski tas atveidojams ar vārdu dokuments, piem., instrument of accession — pievienošanās dokuments, instrument of ratification — ratifikācijas dokuments.

b) Ja angļu valodas tekstā vārds instrument attiecināts uz vienu konkrētu dokumentu veidu, tad latviski tas atveidojams ar attiecīgā konkrētā dokumenta nosaukumu, piem., marketable instrument (ja tas lietots ar nozīmi ‘security’) — vērtspapīrs, instrument of appointment of judge — tiesneša amatā iecelšanas akts.

c) Ja angļu valodā instrument lietots visplašākajā nozīmē un tas attiecināts ne tikai uz dokumentiem, bet arī uz dažādiem citiem līdzekļiem un paņēmieniem, kurus izmanto, lai sasniegtu, panāktu ko vēlamu, vajadzīgu, tad izmantojams vārds līdzeklis, bet dažkārt arī instruments, piem., instrument of monetary control — monetārās kontroles līdzeklis; development instruments and programs — attīstības līdzekļi un programmas; financial instrument — finanšu instruments.

2. Angļu terminam interactive system latviešu valodā atbilst sinonīmi mijdarbīgā sistēma un interaktīvā sistēma. Par neprecīzu šajā nozīmē atzīts tulkojums «dialogsistēma».

No īpašības vārda mijdarbīgs darināts termins mijdarbīgums, kura skaidrojums publicēts «Pedagoģijas terminu skaidrojošajā vārdnīcā» (R., 2000, 103. lpp.). Pedagoģijā mijdarbīgums jēdzieniski saistās ar atgriezenisko saiti starp skolotāju un skolēnu, skolēnu un mācībgrāmatu u. tml., rosinot uz darbīgumu, to veicinot un izkopjot. Jāpiebilst, ka mijdarbīgums, kas jēdzieniski saistīts ar savstarpēju darbīgumu, ir jāatšķir no mijiedarbības, kas jēdzieniski saistās ar savstarpēju iedarbību.

3. Angļu termins measure savā pamatnozīmē latviski ir mērs. Turpretī, ja runa ir par priekšmetu, paņēmienu vai kādu darbību, ko izmanto kāda vēlamā rezultāta, mērķa sasniegšanai, galvenās atbilsmes latviešu valodā ir līdzeklis (ja runa ir par kādu priekšmetu, rīku, paņēmienu) vai pasākums (ja runa ir par darbību vai darbību kopumu), piem., var būt gan aizsardzības līdzeklis, gan aizsardzības pasākums. Savukārt measure of constraint — piespiedu līdzeklis vai piespiedu pasākums un measure of inquiry — izmeklēšanas līdzeklis vai izmeklēšanas pasākums. Bet measures of national law ir nacionālo tiesību normas.

4. Angļu termins tangible property (‘īpašums ar fizisku formu un substanci, taustāms, sajūtams, ne vienmēr ķermenisks vai miesisks, tomēr bieži vien reāls vai individualizējams’) latviski atveidojams kā materiāls īpašums, nevis «taustāms īpašums». Līdz ar to arī untangible property ir nemateriāls īpašums, nevis «netaustāms».

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?