Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 22. Par angļu termina logistics atbilsmi latviešu valodā

13.05.2003

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 22.

Pieņemts 13.05.2003.; prot. Nr. 5/1037. Publicēts LV 16.07.2003.

Lēmuma pamats: pretrunīgums aizguvuma loģistika izpratnē

starptautisko normatīvo aktu tulkojumos.

 

Apzinot līdzšinējos angļu termina logistics (no gr. logistikē ‘aprēķināšanas, spriešanas māksla’) skaidrojumus angļu valodā un vārda loģistika skaidrojumus latviešu valodā, LZA Terminoloģijas komisija (TK) secina, ka patlaban terminam loģistika ir noteikta vieta latviešu valodas militāro un ekonomikas terminu sistēmā, tomēr tulkojumos no angļu valodas (to skaitā arī NATO dokumentu tulkojumos) angļu terminam logistics atkarībā no tā, kādā  nozīmē tas lietots, latviešu valodā var atbilst gan loģistika, gan apgāde, gan nodrošinājums. Savukārt matemātikā 20. gs. sākumā lietotais termins loģistika matemātiskās loģikas nozīmē atzīts par novecojušu un neaktuālu.

 

Pielikumā:

1) termina loģistika un ar to saistīto citu terminu skaidrojumi;

2) pamatojums.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte

 

 

Terminu skaidrojumi

 

loģistika

a. logistics

1. Militārās zinātnes nozare par to, kā plānot un veikt bruņoto spēku pārvietošanos un nodrošināt to darbību. Plašākajā nozīmē loģistika ietver: materiāldaļas projektēšanu un izveidi, iegādi, uzglabāšanu, transportēšanu, sadalīšanu, tehnisko apkopi, evakuēšanu un izvietošanu; personāla transportēšanu; militārām iestādēm vajadzīgo objektu iegādi, celšanu, uzturēšanu, to darbības nodrošināšanu un izvietošanu; pakalpojumu iegādi vai sniegšanu; medicīniskā un veselības aprūpes dienesta darbības nodrošināšanu.

2. Ekonomikas disciplīna, kas, pamatojoties uz loģisku vadīšanas sistēmu, izstrādā metodiku, kā jebkuras sistēmas ietvaros plānot un īstenot informācijas, materiālu, produktu, enerģijas u. c. resursu sagādi, transportēšanu un izvietošanu, lai visaptveroši vadītu, koordinētu un optimizētu apgādes procesu.

 

integrētā loģistika

a. integrated logistics management

Uzņēmējdarbības vadīšanas veids, kas paredz vienotu pieprasījuma, ražošanas, savstarpējo piegāžu plānošanu, pakalpojumu nodrošināšanu un krājumu regulēšanu ar galveno mērķi paaugstināt uzņēmuma rentabilitāti, palielinot uzņēmuma ienākumus, samazinot izmaksas un preču krājumus.

 

apgāde

a. supply; mil. logistics

Nodrošināšana ar visu nepieciešamo, vajadzīgo pietiekošā daudzumā; armijā — bruņoto spēku materiāltehniskā apgāde, personāla un materiāldaļas transportēšana, izvietošana, uzturēšana un personāla medicīniskā aprūpe.

 

apgādes loģistika; piegādes loģistika

a. supply logistics

Klientiem/patērētājiem piegādājamo preču, informācijas un citu resursu plūsmu (resursu sagādes, transportēšanas, izvietošanas un uzglabāšanas) plānošana un organizēšana. Apgādes loģistika tiecas šīs plūsmas optimizēt, iespēju robežās samazinot kopējās izmaksas un nodrošinot resursu piegādi patērētājam vajadzīgajā (vai ar klientu salīgtajā) daudzumā un laikā.

 

sagādes loģistika

a. procurement logistics

Tautsaimniecības vai atsevišķa uzņēmuma darbībā vajadzīgo resursu pasūtīšanas, saņemšanas, transportēšanas un izvietošanas plānošana, organizēšana un koordinēšana.

 

loģistiskais nodrošinājums

a. logistics

Loģistikas rezultāts, kāds iegūts, veicot darbības, ar kurām nodrošina resursu  piegādi īstajā vietā īstajā laikā un daudzumā un ar ekonomiski optimāliem nosacījumiem.

 

Pamatojums

Kā liecina dažādās vārdnīcas un prakse, līdz 20. gs. 90. gadiem jēdzienu, kas angļu valodā ietverts terminā logistics, latviešu valodā parasti izteica ar vārdu savienojumu materiāltehniskā apgāde atbilstoši attiecīgajam terminam krievu valodā материально-техническое снабжение (sk. Ekonomikas terminu vārdnīcu — R., 1975; Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas (ELDO) terminu vārdnīcu — R., 1995 u. c.). Materiāltehniskās apgādes jēdzienā tika ietverta gan resursu sagāde, gan to piegāde, transportēšana, glabāšana u. c., arī šī darba plānošana un organizēšana. Savukārt termins loģistika latviešu valodā tika minēts tikai kā matemātiskās loģikas apzīmējums. Materiāltehniskās apgādes apzīmēšanai termina loģistika lietojums līdz 90. gadu beigām tika uzskatīts par kļūdu.

Nostiprinoties saskarei ar angļu valodu un rietumvalstu saimniekošanas praksi, kā arī ieviešot materiāltehniskajā apgādē Latvijā jaunas metodes un tehnoloģiju, ir mainījies šīs jomas jēdziens, aptverot loģiskā saitē visus ar šo jomu saistītos procesus vienotā loģiskas vadīšanas sistēmā. Tādējādi tika radīts pamats terminu maiņai un «materiāltehniskās apgādes» vietā pakāpeniski ieviests termins loģistika ar jaunu saturu, kas paredz tehnoloģiski augstākā līmenī plānotus un organizētus apgādes procesus un nodrošinājumu. Par šauru kļuva arī apzīmējums «materiāltehnisks», jo šajos procesos ietilpst arī apgāde ar informāciju, nodrošināšana ar veselības aprūpi u. c. (sk. arī Ekonomikas skaidrojošo vārdnīcu — R., 2000).

Joprojām saglabājas loģistikas jēdziena ciešais sakars ar jēdzieniem un terminiem apgāde un nodrošinājums: loģistika zināmā nozīmē ir apgādes metodika, bet sagaidāmais rezultāts ir nodrošinājums.

 

 V. Skujiņa


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)