Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 47. Par standartizācijas terminu apstiprināšanu

30.08.2005

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 47.

Pieņemts 30.08.2005.; prot. Nr. 5/1060

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 11. un 16. p.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK) vienotai lietošanai oficiālajā saziņā apstiprina standartizācijas terminu sarakstu, ko sagatavojis SIA «Latvijas standarts» terminologs Aldis Lauzis. Apstiprinātos terminus kopā ar skaidrojumiem sk. pielikumā.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele

 

 

LZA TK lēmuma Nr. 47 pielikums

 

Standartizācijas termini

 

SIA «Latvijas standarts» tulko Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejas (CENELEC) Iekšējā reglamenta 2. daļu «Kopīgie standartizācijas darba noteikumi», kurā definēti standartizētājdarbības pamattermini. Sarakstā publicēti ar LZA TK lēmumiem saskaņotie šo terminu latviskojumi kopā ar skaidrojumiem.

 

LV nacionālo standartu harmonizēšana

EN harmonization of national standards

FR harmonisation de normes nationales

GE Harmonisierung nationaler Normen

Tehniskā satura atšķirību nepieļaušana vai novēršana dažādu valstu nacionālajos standartos, kuriem ir viens un tas pats tvērums (darbības lauks).

 

LV tehniska institūcija

EN technical body

FR organe technique

GE Technisches Gremium

CEN/CENELEC institūcija, kas sastāv no nacionālām delegācijām, – tehniskā komiteja, apakškomiteja vai Tehniskās padomes speciālā komisija.

 

LV Eiropas standarts

EN European Standard

FR Norme Européenne

GE Europäische Norm

CEN/CENELEC pieņemts standarts, kurā ietverts arī pienākums to pārņemt par identisku nacionālo standartu un atcelt konfliktējošus nacionālos standartus.

 

LV tehniskā specifikācija

EN Technical Specification

FR Spécification Technique

GE Technische Spezifikation

CEN/CENELEC pieņemts dokuments, par ko nākotnē iespējams vienoties kā par Eiropas standartu, bet ko pašreiz kāda iemesla dēļ vēl nevar tādā statusā publicēt (nav iegūstams apstiprināšanai vajadzīgais atbalsts; pastāv šaubas, vai par to ir panākts konsenss; dokumenta saturs vēl ir tehniskas izstrādes stadijā u. tml.).

 

LV tehniskais ziņojums

EN Technical Report

FR Rapport Technique

GE Technischer Bericht

CEN/CENELEC pieņemts informatīva satura dokuments, kas nav piemērots publicēšanai Eiropas standarta vai tehniskās specifikācijas statusā.

 

LV rokasgrāmata

EN Guide

FR Guide

GE Leitfaden

Standartu autoriem paredzēts CEN/CENELEC dokuments, kas dod ievirzi, padomus vai ieteikumus par standartizācijas principiem un mehānismiem un instruē standartu rakstīšanā.

 

LV harmonizācijas dokuments

EN Harmonization Document

FR Document d’Harmoni-sation

GE Harmonisie-rungsdokument

CENELEC standarts, kas jāpārņem nacionālā līmenī, vismaz publiski izziņojot tā numuru un nosaukumu un atceļot jebkādus nacionālos standartus, kuri ar to ir pretrunā.

 

LV CEN/CENELEC darbsemināra nolīgums

EN CEN/CENELEC Workshop Agreement

FR Accord d’Atelier CEN/CENELEC

GE CEN/CENELEC-Workshop-Agreement

CEN/CENELEC darbseminārā izstrādāts CEN/CENELEC nolīgums, kas atspoguļo konsensu starp tajā norādītām personām un organizācijām, kuras ir atbildīgas par tā saturu.

 

LV labojums

EN amendment

FR amendement

GE Änderung

Ratificēts papildu dokuments, kas lasāms kopā ar jau izplatītu Eiropas standartu vai harmonizācijas dokumentu un maina un/vai papildina tā tehniskās normas.

 

LV koriģējums

EN Corrigendum

FR corrigendum

GE Corrigendum

Vienas, divu vai visu triju CEN/CENELEC publikācijas versiju papildu dokuments, kurā izlabotas viena vai vairākas kļūdas vai pārprotamas vietas, kas netīši radušās, dokumentu rakstot vai iespiežot, un varētu būt par cēloni nepareizai vai nedrošai šo versiju izmantošanai.

 

LV konfliktējošs nacionālais standarts

EN conflicting national standard

FR norme nationale en contradiction

GE entgegenstehende nationale Norm

Nacionālais standarts, kurā ir ietvertas prasības, kas ir pretrunā ar tāda paša tvēruma (darbības lauka) Eiropas standartu vai harmonizācijas dokumentu.

 

LV kopīgs grozījums

EN common modification

FR modification commune

GE gemeinsame Abänderung

Par Eiropas standarta vai harmonizācijas dokumenta pamatu pieņemtā dokumenta satura pārveidojums, papildinājums vai svītrojums, kas ir CEN/CENELEC apstiprināts un tādējādi ir attiecīgā standarta vai harmonizācijas dokumenta sastāvdaļa.

 

LV nacionālā atkāpe

EN national deviation

FR divergence nationale

GE nationale Abweichung

Satura pārveidojums, papildinājums vai svītrojums, ar ko nacionālais standarts atkāpjas no Eiropas standarta vai harmonizācijas dokumenta ar tādu pašu tvērumu (darbības lauku).

 

LV A atkāpe

EN A-deviation

FR divergence A

GE A-Abweichung

Nacionāla atkāpe no Eiropas standarta vai harmonizācijas dokumenta tādu noteikumu dēļ, kurus mainīt pašlaik nav CEN/CENELEC nacionālā biedra kompetencē.

 

LV B atkāpe

EN B-deviation

FR divergence B

GE B-Abweichung

Noteiktā pārejas laikā atļauta nacionālā atkāpe no harmonizācijas dokumenta kādu īpašu tehnisko prasību dēļ.

 

LV ratificēšanas datums

EN date of ratification

FR date de ratification

GE Datum der Ratifizierung

Datums, kurā Eiropas standarta vai harmonizācijas dokumenta apstiprināšanu reģistrē Tehniskā padome un ar kuru tas uzskatāms par apstiprinātu.

 

LV pieejamības datums

EN date of availability

FR date de disponibilité

GE Datum der Verfügbarkeit

Datums, kurā jaunapstiprinātas CEN/CENELEC publikācijas galīgo tekstu trijās versijās (visās oficiālajās valodās – angļu, franču un vācu) izplata Centrālais sekretariāts.

 

LV izsludināšanas termiņš

EN date of anouncement

FR date d’annonce

GE Datum der Ankündigung

Vēlākais datums, kurā Eiropas standarts vai harmonizācijas dokuments, tehniskā specifikācija vai CEN/CENELEC darbsemināra nolīgums jāizsludina nacionālā līmenī.

 

LV publicēšanas termiņš

EN date of publication

FR date de publication

GE Datum der Veröffentlichung

Vēlākais datums, kurā Eiropas standarts jāievieš nacionālā līmenī, publicējot identisku nacionālo standartu vai arī šo Eiropas standartu pārņemot ar paziņojuma metodi.

 

LV atcelšanas termiņš

EN date of withdrawal

FR date de retrait

GE Datum der Zurückziehung

Vēlākais datums, kurā jāatceļ nacionālie standarti, kas ir pretrunā ar Eiropas standartu vai harmonizācijas dokumentu.

 

LV galīgais teksts

EN definitive text

FR texte définitif

GE endgültiger Text

Apstiprinātas CEN/CENELEC publikācijas teksts, kuru izplatījis Centrālais sekretariāts.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)