Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 65. Par Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā izstrādātā darbinieku finansiālās līdzdalības terminu saraksta apstiprināšanu

24.09.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 65

Pieņemts 13.11.2007.; prot. Nr. 6/1078. Publicēts «LV» 23.07.2009.

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 3.2. un 11. p.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK) ir izskatījusi Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā Dr. oec. Margaritas Dunskas vadībā izstrādātos un oficiālo recenzentu U. Zālīša un V. Skujiņas izvērtētos darbinieku finansiālās līdzdalības terminus latviešu valodā kopā ar skaidrojumiem un terminu ekvivalentiem angļu un vācu valodā un apstiprina tos vienotai lietošanai praksē. Terminu sarakstu sk. lēmuma pielikumā.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Ščucka

 

 

LZA TK lēmuma Nr. 65 pielikums

 

Darbinieku finansiālās līdzdalības termini, to skaidrojumi un ekvivalenti latviešu, angļu un vācu valodā

 

Termini sagatavoti, izmantojot starptautisko pieredzi darbinieku finansiālās līdzdalības sistēmu veidošanā un saskaņā ar ieteikumiem, kas izstrādāti, īstenojot Eiropas komisijas atbalstīto projektu «Towards a Better Quality of Financial Participation of Workers in CEE» («Darbinieku finansiālās līdzdalības labākai kvalitātei Centrālajā un Austrumeiropā»).

Pasaules valstīs spēkā ir dažādas finansiālās līdzdalības sistēmas, kuras sauc par shēmām, plāniem, programmām vai modeļiem. Sistēmu apzīmējumu izvēle nav konsekventa. Latviešu valodā ir mēģināts šos apzīmējumus sakārtot: ar modeli saprotot līdzdalības sistēmu, kas atspoguļo pamatprincipus, pēc kuriem darbiniekiem piešķir papildu labumus darbavietā un kuri ir kopīgi vairākām līdzdalības sistēmām, bet ar programmu — modeļa izvērsumu praktiskai lietošanai. Termini svešvalodās atbilst oriģinālam. Ērtākai lietošanai pamattermins darbinieku finansiālā līdzdalība ir piedāvāts arī saīsinātā formā — DFL.

 

Sagatavojuši I. Brīvers, M. Dunska, B. Garanča, R. Grēviņa, R. Karnīte

Ekonomikas terminoloģijas apakškomisija

 

 

akcijprēmēšana

a. stock plans

v. Beteiligung durch Aktien

Uzņēmuma kapitāldaļu iegādes modelis, kurā darbiniekam tiek paredzēta iespēja pēc noteikta laika iegūt akcijas, ja tiek pildīti noteikti kritēriji. Šajā gadījumā akcijas tiek pārdotas ar atlaidi vai piešķirtas par brīvu.

 

akciju iegādes iespēja

a. stock options

v. Aktienoption

Uzņēmuma kapitāldaļu iegādes modelis, kurā darbiniekam tiek paredzēta iespēja nākotnē iegādāties uzņēmuma akcijas ar izdevīgiem noteikumiem.

 

akciju iegādes iespējas programma

a. stock option plan

v. Aktienoptionsplan

Kārtība, kādā darbinieks īsteno akciju iegādes iespēju.

 

akciju vērtības pieauguma tiesības

a. stock appreciation rights, SAR

v. Aktien (Gewinn)bezugsrecht

Darbiniekam piešķirtās tiesības noteiktā laika posmā saņemt labumu par akciju vērtības pieaugumu.

 

aktīvu veidošanas programma

a. asset accumulation programme

v. vermögendsbildende Maßnahme

Uzkrāšanas modelis, kurā darbiniekam paredzēta iespēja uz noteiktu laiku ieguldīt uzņēmumā daļu no savas darba samaksas, par to saņemot ieguldījuma augļus no darba devēja.

 

algas kapitalizēšanas modelis

a. salary forgone scheme

v. Mitarbeitergehalts Kapitalisationsmodell

Peļņdalības modelis, kurā darbinieks iepriekš norunātu daļu no savas bruto pamatalgas novirza uzņēmuma kapitāldaļu iegādei.

 

algas uzkrāšanas modelis

a. Save-As-You-Earn scheme, SAYE

v. Lohnsparungsmodell der Mitarbeiter

Uzņēmuma kapitāldaļu iegādes modelis, kurā darbinieks noteiktā laika posmā uzkrāj iepriekš norunātu naudas summu (nesaņemot daļu algas), ko pēc perioda beigām viņš pēc izvēles var saņemt naudā vai arī iegādāties uzņēmuma kapitāldaļas par iepriekš norunātu cenu.

 

atliktā peļņdalība

a. deferred profit sharing, DPS

v. gestundete Gewinnbeteiligung

Peļņdalības veids, kurā peļņas daļu, skaidrā naudā vai vērtspapīros, nevar izsniegt pirms noteiktā laika.

 

darbinieka aizdevums

a. employee loans

v. finanzielles Mitarbeiterdarlehen

Uzkrāšanas modelis, kurā darbinieks aizdod uzņēmumam naudu ar fiksētu likmi vai ar likmi, kas ir atkarīga no uzņēmuma darbības rezultāta.

 

darbinieka kapitāldaļa

a. employee share

v. Belegschaftsaktie

Uzņēmuma īpašuma daļa, ko darbinieks ieguvis ar finansiālo līdzdalību.

 

darbinieka obligācija

a. employee bond

v. Aktienanleihen für Mitarbeiter

Obligācija, ko darbinieks saņem peļņdalībā.

 

darbinieka priekšrocībakcija

a. preferential employee share

v. Vorzugaktie

Pastāvīgās vērtības akcija, ko darbinieks saņem peļņdalībā un kas parasti dod viņam priekšrocības dividenžu un/vai likvidācijas kvotu saņemšanā vai citā finansiālajā līdzdalībā.

 

darbinieku finansiālā iesaistīšana

a. employee financial involvement, EFI

v. Mitarbeiterbeteiligung

Uzņēmuma darbinieku iesaistīšana darbinieku finansiālās līdzdalības sistēmā.

 

darbinieku finansiālā līdzdalība, DFL

a. employee financial participation

v. Finanziellbeteiligung für Mitarbeiter

Finansiālās līdzdalības sistēma, kas veidota uzņēmuma līmenī, lai radītu iespēju tā darbiniekiem gūt papildu ienākumus no uzņēmuma darbības rezultātiem.

 

darbinieku finansiālās līdzdalības programma

a. financial participation scheme

v. Mitarbeiterbeteiligungsmodell

Programma, kas nodrošina darbinieku finansiālo līdzdalību.

 

darbinieku kapitāldaļu īpašumtiesības

a. employee share/stock ownership, ESO

v. Aktienbeteiligung (am Unternehmen)

Darbinieku tiesības piedalīties uzņēmuma finansiālajā darbībā kā kapitāldaļu īpašniekiem.

 

darbinieku kapitāldaļu īpašumtiesību programma

a. employee share ownership plan, ESOP; ASV share/stock ownership, SO

v. Beteiligungsplan in Aktien am Unternehmen

Programma, saskaņā ar kuru darbības ar darbinieku akcijām veic darbinieku kapitāldaļu pilnvarojumfonds.

 

darbinieku kapitāldaļu pilnvarojumfonds

a. employee share ownership trusts

v. treuhänderische Anteilsverwaltung der Beteiligungen der Mitarbeiter

Pilnvarojumfonds, kas veic darījumus ar darbinieku akcijām, īstenojot viņu kapitāldaļu īpašumtiesības. Fondā darbinieku intereses pārstāv ievēlēti pārstāvji no darbinieku vidus, arodbiedrībām un parasti arī kāds profesionāls aģents.

 

darbinieku peļņas daļas ieguldījums

a. employee share investment

v. Mitarbeiters Aktieninvestition

Peļņdalības veids, kurā darbinieku peļņas daļu darba devējs iegulda uz darbinieka vārda un nodod pilnvarojumfonda pārraudzībā.

 

ierobežota darbinieku finansiālās līdzdalības programma

a. narrow-based plan

v. Beteiligungsmodell, das sich an eine bestimmte Mitarbeitersgruppe richtet

Finansiālās līdzdalības programma, kurā var piedalīties atsevišķas darbinieku grupas.

 

kapitāldaļu iegādes programma

a. share purchase plan

v. Belegschaftsaktienprogramm

Kārtība, kādā darbinieks iegādājas kapitāldaļas.

 

kolektīvā finansiālās līdzdalības programma

a. collective broad-based plan

v. Beteiligungsmodell, das sich an alle Mitarbeiter richtet

Visaptveroša finansiālās līdzdalības programma, kurā visiem darbiniekiem ir vienādi finansiālās līdzdalības noteikumi.

 

līdzdalība ar ierobežotu atbildību

a. limited partnership

v. Firmeneinlagen wie GmbH Anteil

Līdzdalības modelis, kurā darbinieks kļūst par uzņēmuma līdzīpašnieku, ieguldot savu naudu vai kapitālu no peļņdalības un uzņemoties pilnu risku par savu ieguldījumu.

 

modelis «pērc vienu, saņem divas»

a. Buy-One-Get-One-Free scheme, BOGOF

v. Aktienbonusprogramm (Zwei Aktien zum Preis von einer)

Peļņdalības veids, kurā par katru darbinieka nopirkto akciju uzņēmums viņam piešķir vēl vienu akciju par brīvu.

 

pasīvā ieguldīšana

a. silent investment

v. stille Beteiligung

Uzņēmuma kapitāldaļu iegādes modelis, kurā darbinieks kļūst par kapitāldaļu īpašnieku un iegūst tiesības saņemt dividendes no peļņas, nekļūstot par uzņēmuma līdzīpašnieku un neiegūstot balsstiesības. Modelis piemērots maziem un vidējiem uzņēmumiem.

 

peļņdalība

a. profit sharing, PS

v. Gewinnbeteiligung

Darbinieku finansiālās līdzdalības modelis, kurā saskaņā ar vienošanos starp darba devēju un darbinieku darbinieks līdz ar darba algu un citiem tiešajiem atalgojumiem tādā vai citādā veidā saņem arī daļu no peļņas un/vai citiem uzņēmuma radītajiem labumiem.

 

peļņdalība kapitāldaļās

a. share-based profit sharing, SPS; ASV stock bonus plan

v. Gewinnbeteiligung durch Auszahlung in Anteilen am Unternehmen

Peļņdalības veids, kurā iepriekš norunāta peļņas daļa tiek piešķirta darbiniekam kapitāldaļās (akcijās).

 

peļņdalība kapitāldaļu iegādes iespējā

a. share option scheme

v. Aktienoption

Peļņdalības veids, kurā iepriekš norunāta peļņas daļa tiek piešķirta darbiniekam kapitāldaļās (akcijās), noslēdzot iegādes iespējas līgumu.

 

peļņdalība obligācijās

a. bond-based profit sharing

v. Gewinnbeteiligung durch Aktienanleihen

Peļņdalības veids, kurā darbiniekam tiek piešķirta iepriekš norunāta peļņas daļa obligācijās.

 

peļņdalības sertifikāts

a. profit participation certificate

v. Genussrecht

Dokuments, kas apliecina, ka darbinieks ir izsniedzis uzņēmumam aizdevumu, un kas dod darbiniekam tiesības saņemt peļņas daļu atbilstoši aizdevuma apjomam, nekļūstot par kapitāldaļu īpašnieku un neiegūstot balsstiesības.

 

peļņdalība skaidrā naudā

a. cash-based profit sharing

v. Gewinnanteil in Geld

Peļņdalības veids, kurā iepriekš norunāta peļņas daļa darbiniekam tiek izmaksāta skaidrā naudā.

 

peļņdalības tiesības

a. profit sharing rights

v. Gewinnbeteiligungsrechte

Tiesības, kuras darbinieki iegūst, noslēdzot ar darba devēju individuālus vai kolektīvus līgumus par līdzdalību peļņā.

 

prēmēšanas sistēma

a. gain sharing

v. Gewinnbeteiligung (bei Erreichen vereinbarter Zielvorgaben)

Darbinieku finansiālās līdzdalības veids, kurā darbiniekus finansiāli apbalvo par veiksmīgu darbību noteikta mērķa sasniegšanā.

 

uzkrājmodelis

a. savings scheme

v. Programm zur Vermögensbildung

Darbinieku finansiālās līdzdalības veids, kas mudina darbiniekus uzkrāt finanses, gūstot priekšrocības no nodokļu atlaidēm.

 

uzņēmuma pārdošana darbiniekiem

a. employee buy-out, EBO

v. Kauf des Unternehmens durch Mitarbeiter

Uzņēmuma kapitāldaļu iegādes modelis, kurā darbinieki izpērk vai citādi iegūst sava uzņēmuma kapitāldaļas, kļūstot par tā īpašniekiem.

 

valstiski atzītais modelis

a. approved scheme

v. staatlich gefördetes Beteiligungsmodell

Darbinieku finansiālās līdzdalības modelis, kas pakļauts valsts institūciju uzraudzībai.

 

visaptveroša finansiālās līdzdalības programma

a. broad-based plan

v. Beteiligungsmodell, das sich an alle Mitarbeiter richtet

Finansiālās līdzdalības programma, kurā var piedalīties visi uzņēmuma darbinieki.

 

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)