Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 9. Par angļu vārdu cluster, rating, reference, transparency un parking-meter atveidi latviešu valodā

17.12.2001

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 9.

Pieņemts 17.12.2001.; prot. Nr. 6/1024.

Lēmuma pamats: konsultācijas.

 

LZA Terminoloģijas komisija atzīst, ka neviens no angļu vārdiem cluster, rating, reference, transparency, parking-meter nav burtiski pārceļams un lietojams latviešu valodā, turklāt vairāki no šiem vārdiem ir daudznozīmīgi un katrā nozīmē tiem ir citi ekvivalenti latviešu valodā.

 

1. Atbilstoši tirgus pieprasījumam, resursu pieejamībai, valdības politikai un citiem faktoriem noteiktā teritorijā vienuviet koncentrējas vairāki viena profila uzņēmumi, kas juridiski savstarpēji ir vāji saistīti, tomēr sadarbojas un attiecīgajā nozarē viens otru papildina. Tautsaimniecībā tā ir jauna parādība, kas aktualizējusies arī Latvijā. Angļu valodā to apzīmē ar vārdu cluster, kura nozīme saistās ar ‘pudura’ jēdzienu.

LZA Terminoloģijas komisija, izvēloties latvisko ekvivalentu angļu terminam cluster, no iespējamiem variantiem apvienība, alianse, grupa, kopa, kopums, kopība, puduris, cers pēc analoģijas ar angļu valodu arī latviešu valodā šajā nozīmē priekšroku devusi terminam puduris, turklāt uzsverot, ka tas vienmēr lietojams kopā ar attiecīgiem apzīmētājiem: Informācijas tehnoloģijas sabiedrību puduris jeb IT puduris, Mežizstrādes uzņēmumu puduris u. tml.

 

Pamatojums:

1) tiek nosaukta jauna tipa apvienība, tāpēc noteiktas priekšrocības ir līdz šim šajā nozīmē nelietotam vārdam;

2) jaunā tipa apvienības būtiskas pazīmes ir novietojuma tuvums un profila līdzība un to izsaka arī vārds puduris, sal.: koku puduris, ēku puduris, cilvēku puduris, tāpēc iespējams arī, piem., uzņēmumu puduris (savukārt anglisms «klasteris» (no cluster) latviešu valodā jēdzieniski ir tukšs, jo tam nav jēdzienisku saišu ar citiem latviešu valodā lietotiem vārdiem);

3) no vārda puduris viegli veidojami atvasinājumi: pudurot, puduroties, pudurošana, pudurošanās, pudurojums, sapuduroties u.c.;

4) jaunie, neparastie vārdu savienojumi, tādi kā apvienību puduris, organizāciju puduris, piesaista uzmanību un tāpēc kā specifiski veidojumi ir vieglāk iegaumējami.

 

2. Angļu vārdi to rate, rating, rater ar ‘vērtēšanu’ saistītā nozīmē latviešu valodā tulkojami ar vārdiem vērtēt vai novērtēt; vērtēšana vai novērtēšana (procesa nozīmē) un vērtējums vai novērtējums (rezultāta nozīmē); vērtētājs vai novērtētājs (darītāja nozīmē).

Mūsdienās aktualizējies vērtējums, ar kuru personas tiek izkārtotas noteiktā rindā atkarībā no vērtējumā iegūtajiem punktiem. Šāds rindojošais vērtējums ienāk arī pedagoģijā skolēnu un studentu zināšanu un prasmju vērtēšanā ar testēšanas metodēm. Angļu valodā šajā nozīmē tiek lietots termins rating.

LZA Terminoloģijas komisija par rating ekvivalentu latviešu valodā šajā nozīmē atzīst terminu vērte un līdz ar to arī vārdu savienojumus popularitātes vērte, uzticamības vērte, zināšanu vērte, lietpratības vērte u. tml. Un rating scale ir vērtes skala, rating table — vērtes tabula.

(Piebilde. Nozīmes ziņā latviešu valodā šajā funkcijā varētu būt arī vārds vērtums, diemžēl tas jau aizņemts folkloristikas terminoloģijā.)

 

Pamatojums:

1) vārds vērte ir latviešu literārās valodas vārds, kas nozīmes ziņā saistīts ar vārdu vērtība (sk. Latviešu literārās valodas vārdnīcu), bet mūsdienās kļuvis neaktuāls, tāpēc to ērti var izmantot par ekvivalentu angļu vārdam rating atbilstošajā ‘rindojošā’ vērtējuma nozīmē;

2) nosakot kādas personas (skolēna, studenta u.c.) vērtējumu (ar atzīmi, punktiem u.tml.) pēc šīs personas zināšanām, spējām, sportiskajiem sasniegumiem, popularitātes, uzticamības u.c., ir svarīgi terminā saglabāt arī pamatā esošo ‘vērtēšanas’ nozīmi, ko jau tradicionāli lietotie latviskas cilmes darinājumi (kas atvasināti no vērtēt) ietver, bet aizguvums no angļu valodas «reitings» latviešu valodā neietver;

3) atzīstot par būtiski nepieciešamu ‘rindošanas’ pazīmi, no vienas puses, par jēdzieniski precīzāku varētu atzīt terminu rindvērte; savukārt vārdu vērt, vērties un vērtēt, vērts, vērte semantikas un etimoloģijas studijas pēc K. Mīlenbaha un J. Endzelīna «Latviešu valodas vārdnīcas» un K. Karuļa «Latviešu etimoloģijas vārdnīcas» ļauj secināt par abu šo vārdu grupu iespējamo saikni ar indoeiropiešu formu uer ‘siet, virknēt’un arī ‘griezt (ap asi), liekt’ nozīmē (kā norāda K. Karulis); šādu domu pastiprina arī atbilstošo latīņu vārdu versāre ‘apdomāt; izskaidrot’, versus ‘patiess; pareizs, taisnīgs’, vertere ‘piešķirt kaut ko, atzīt par’ semantikas analīze pēc Latīņu—latviešu vārdnīcas un līdz ar to termina vērte papildināšana ar «rind» ir lieka.

 

3. Angļu vārdam reference ir vairākas nozīmes, tāpēc latviešu valodā tam atbilst dažādi termini.

LZA Terminoloģijas komisija atzīst, ka:

1) ja runa ir par  atsaukšanos uz kādu publikāciju,  standartu, dokumentu u. tml., angļu terminam reference latviešu valodā atbilst termins atsauce;

2) ja runa ir par kāda darba vērtējošu raksturojumu (pēc iepazīšanās ar šo darbu), tad angļu terminam reference latviešu valodā atbilst termins atsauksme;

3) ja runa ir par atsaukšanos uz kādu vienumu (bāzes, pamata objektu, parādību, procesu, īpašību utt.), pēc kura kas tiek skatīts, vērtēts, normēts u. tml., tad angļu terminam latviešu valodā atbilst salikteņi ar etalon- vai vārdkopas ar bāzes…, piem., reference value latviski ir etalonvērtība jeb bāzes vērtība.

Šīs ir galvenās angļu vārda reference atbilsmes latviešu valodā, bez tam ir arī citas.

Nav ieteicams latviešu valodā pārņemt angļu vārdu «reference», jo tas ir daudznozīmīgs un tāpēc konkrētā tekstā pārprotams.

 

4. Angļu terminam transparency, kura pamatnozīme ir ‘caurspīdība, caurspīdīgums’, attiecinājumā uz saimniekošanas procesiem un paņēmieniem par piemērotāko ekvivalentu latviešu valodā LZA Terminoloģijas komisija atzīst terminu caurredzamība.

 

Pamatojums

Caurspīdīgs ir tāds (objekts), kas laiž cauri gaismu, kam var redzēt cauri citus objektus. Apzīmējums caurredzams saistīts ar objektu, kuru redz cauri, viscaur. Caurredzams nozīmē ‘tāds, kuru redz viscaur, kurā nav iespējams paslēpties vai ko paslēpt’, tāpēc caurredzamība ir piemērots vārds attiecinājumā uz darījumiem, kuru juridisko korektumu nodod sabiedrības vērtēšanai, piem., transparency of market — tirgus caurredzamība.

 

5. Angļu valodas terminam parking-meter, ar kuru apzīmē ierīci, ko uzstāda automobiļu maksas stāvvietās (ielas malās vai citās piemērotās vietās) stāvēšanas ilguma (resp. stāvēšanas laika) uzņemšanai un maksājamās summas noteikšanai, latviešu valodā atbilst termins stāvlaika skaitītājs.

 

Pamatojums

Jaunais termins veidots pēc analoģijas ar terminiem elektroenerģijas skaitītājs, ūdens skaitītājs, gāzes skaitītājs.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)