Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 58. Par Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijā (ITTEA) izstrādāto informācijas tehnoloģijas pamatterminu saraksta apstiprināšanu

23.09.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 58

Pieņemts 06.02.2007.; prot. Nr. 1/1073. Publicēts "LV" 22.07.2009.

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 3.2. un 11. p.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK) ir apspriedusi ITTEA izstrādāto un oficiālo recenzentu K. Pokrotnieces un U. Straujuma izvērtēto informācijas tehnoloģijas pamatterminu un definīciju sarakstu ar angļu valodas terminu ekvivalentiem latviešu valodā un apstiprina to vienotai lietošanai praksē. Terminu sarakstu sk. lēmuma pielikumā.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Ščucka

 

 

LZA TK lēmuma Nr. 58 pielikums

 

                 Informācijas tehnoloģijas pamattermini

 

Informācijas apmaiņa dažādu valstu informātikas speciālistu jomā ir kļuvusi par ikdienas nepieciešamību. Ir svarīgi, lai katrā valodā izmantotajiem terminu ekvivalentiem būtu vienota izpratne. Šajā informācijas tehnoloģijas pamatterminu sarakstā iekļauti angļu valodas terminiem atbilstošie latviešu valodas termini un to definīcijas, kas izstrādāti uz ISO standartā «Fundamental Terms» iekļautā materiāla bāzes. Šeit ietilpst vispārīgi datorzinātnes termini, termini datorizētas informācijas attēlošanai, informācijas apstrādei nepieciešamās aparatūras termini un programmatūras izstrādē un lietošanā izmantotie termini.

 

ITTEA sekretāre I. Ilziņa

 

 

 

access method

piekļuves paņēmiens

Paņēmiens, kā iegūt iespēju izmantot datus, datu krātuvi (lai lasītu vai rakstītu datus) vai ievadizvades kanālu (lai datus pārsūtītu).

Piemēri: brīvpiekļuve, indeksētā piekļuve, secīgā piekļuve.

 

application software, application program

lietojumprogrammatūra, lietotne

Noteiktas lietojumproblēmas risināšanai paredzēta programmatūra vai programma.

Piemērs: tabulrēķinu programma.

 

automation

automatizēšana; automatizācija

Procesu vai iekārtu pārveidošana automātiskai darbībai (automatizēšana) un tādas pārveidošanas rezultāts (automatizācija).

 

bit, binary digit

bits, binārcipars

Viens vai otrs no binārajā sistēmā lietotajiem cipariem 0 un 1.

 

computer

dators

Funkcionāls bloks, kas bez cilvēka līdzdalības spēj veikt apjomīgus skaitļojumus ar lielu skaitu aritmētisko un loģisko darbību, kā arī veikt citus apjomīgus un/vai sarežģītus uzdevumus.

PIEZĪMES

1. Dators var būt viens savrups bloks, bet to var veidot arī vairāki savstarpēji savienoti bloki.

2. Latviešu valodā ar terminu dators parasti apzīmē cipardatoru.

 

computer center, data processing center

datorcentrs

Personāla, aparatūras un programmatūras komplekss, kas izveidots informācijas apstrādes pakalpojumu sniegšanai.

 

computer network

datortīkls

No savstarpēji savienotiem datu apstrādes mezgliem izveidots tīkls datu apmaiņai.

 

computer science

datorzinātne

Zinātnes un tehnikas nozare, kas saistīta ar datorizētu informācijas apstrādi.

 

computerization

datorizēšana; datorizācija

Automatizēšana ar datora palīdzību (datorizēšana) un tādas darbības rezultāts (datorizācija).

 

connectivity

savienojamība

Sistēmai vai ierīcei piemitīga īpašība, kas ļauj to bez modificēšanas pievienot citām sistēmām vai ierīcēm.

 

data communication

datu apmaiņa, datu komunikācija

Datu pārsūtīšana starp funkcionāliem blokiem saskaņā ar noteikumiem par datu pārraidi un to apmaiņas koordinēšanu.

 

data medium

datu nesējs, datnesis

Materiāls, kurā var ierakstīt datus un no kura tos var izgūt.

 

data processing, DP

datu apstrāde

Organizētas darbības ar datiem.

Piemēri: aritmētiskas vai loģiskas darbības ar datiem, datu saplūdināšana vai sašķirošana, programmu asemblēšana vai kompilēšana un tādas operācijas ar tekstu kā rediģēšana, šķirošana, saplūdināšana, noglabāšana, izguve, parādīšana uz ekrāna un drukāšana.

PIEZĪME. Termins datu apstrāde nav lietojams kā termina informācijas apstrāde sinonīms.

 

database

datubāze

Vienā vai vairākās lietošanas jomās izmantojams datu kopojums, kas organizēts saskaņā ar kādu jēdzienisku struktūru, kura atspoguļo šo datu īpašības un tiem atbilstošo entitāšu savstarpējās attieksmes.

 

desktop publishing

datorizēta iespieddarbu gatavošana

Elektroniska iespieddarbu gatavošana ar mikrodatoru.

 

digit, numeric character

cipars, ciparzīme

Rakstzīme, kas apzīmē nenegatīvu veselu skaitli.

Piemērs: viena no sešpadsmitnieku skaitīšanas sistēmas rakstzīmēm 0, 1, …, F.

 

digital computer

cipardators

Dators, kura darbību vada iekšēji glabātas programmas un kurš spēj programmai vai tās daļai, kā arī programmas izpildē vajadzīgajiem datiem vai to daļai izmantot kopīgo krātuvi, izpildīt lietotāja rakstītas vai norādītas programmas, veikt lietotāja norādītas aritmētiskas, loģiskas u. tml. darbības ar cipariski pierakstītiem diskrētiem datiem un izpildīt programmas, kas to izpildes laikā pašas sevi pārveido.

PIEZĪME. Latviešu valodā terminu dators parasti attiecina tieši uz cipardatoru.

 

electronic publishing

elektroniska publicēšana

Datorizēta tipogrāfiskas kvalitātes dokumentu (ar tekstu, zīmējumiem un fotoattēliem) gatavošana un publiskošana.

PIEZĪME. Dažos gadījumos elektronisko publicēšanu īsteno ar vispārīgām lietojumprogrammām, citos gadījumos — ar kādu specializētu sistēmu.

 

firmware

aparātprogrammatūra

Instrukciju un ar to saistīto datu sakārtota kopa, ko glabā funkcionāli neatkarīgi no galvenās krātuves, parasti lasāmatmiņā.

 

flowchart, flow diagram

plūsmkarte, plūsmas diagramma

Kāda procesa vai programmas projektēšanai vai dokumentēšanai paredzēts grafisks attēls, kurā process vai problēmas pakāpenisks risinājums parādīts ar anotētām ģeometriskām figūrām, ko savieno plūsmas līnijas.

 

hacker I

urķis

Tehniski izglītots datoru entuziasts.

 

hacker II

datorlauzis

Tehniski izglītots datoru entuziasts, kas savas zināšanas un prasmi izmanto, lai nepilnvaroti piekļūtu aizsargātiem resursiem.

 

hard copy

paliekošā kopija

Ekrānattēla kopija, kas iegūta ar printeri, ploteri vai tamlīdzīgu izvades bloku un ir brīvi pārvietojama.

 

image processing, picture processing

attēlu apstrāde

Attēlu radīšana, skenēšana, analizēšana, uzlabošana, interpretēšana vai rādīšana, izmantojot datu apstrādes sistēmas.

 

information management

informācijas pārvaldība

Informācijas apstrādes sistēmā — vadības procesi informācijas ieguvē, analīzē, glabāšanā, izguvē un izplatīšanā.

 

integrated circuit, microchip, chip

integrētā shēma

Mazs pusvadītājmateriāla gabaliņš, kurā iestrādāti savstarpēji savienoti elektroniski bloki.

 

MFLOPS, megaflops

MFLOPS, megaflops

Apstrādes veiktspējas mērvienība, kas vienāda ar viena miljona peldošā komata darbību izpildi vienā sekundē.

PIEZĪME. Šo mērvienību mēdz izmantot zinātniskos datorlietojumos.

 

microcomputer

mikrodators

Cipardators, kam apstrādes blokā ir viens vai vairāki mikroprocesori ar iebūvētiem glabāšanas un ievadizvades līdzekļiem.

 

minicomputer

minidators

Cipardators, kas iespēju ziņā ierindojams starp mikrodatoru un lieldatoru.

 

MIPS, millions of instructions per second

MIPS

Apstrādes veiktspējas mērvienība, kas vienāda ar viena miljona instrukciju izpildi vienā sekundē.

 

natural language

dabiska valoda

Valoda, kuras likumu pamatā ir dabiskais lietojums, nevis iepriekš izstrādāti priekšraksti.

 

nonprogrammable terminal, dumb terminal

neintelektiska galiekārta, neintelektisks terminālis

Lietotāja galiekārta, kurā nav iebūvēti patstāvīgas datu apstrādes līdzekļi.

 

octet, 8‑bit byte

oktets, astoņbitu baits

Baits, kas sastāv no astoņiem bitiem.

 

peripheral equipment

ārējā ierīce

Jebkura ierīce, ko vada attiecīgais dators un kas spēj ar to sazināties.

Piemēri: ievadizvades ierīces, ārējā atmiņa.

 

portable computer

pārnēsājamais dators

Mikrodators, ko var ērti pārnēsāt, lai to izmantotu dažādās vietās.

 

programmable terminal, intelligent terminal

intelektiska galiekārta, intelektisks terminālis

Lietotāja galiekārta, kurā iebūvēti datu apstrādes līdzekļi.

 

computer resource

datorresurss

Jebkura datu apstrādes sistēmas sastāvdaļa, kas nepieciešama vajadzīgo darbību veikšanai.

Piemēri: krātuves, ievadizvades bloki, viens vai vairāki apstrādes bloki, dati, datnes un programmas.

 

soft copy

zūdošā kopija

Skaņas vai attēla veidā izvadīts nepastāvīgs informācijas atveids.

Piemērs: katodstaru lampas rādīts attēls.

 

spreadsheet program

tabulrēķinu programma

Programma, kas rāda rindās un kolonnās izkārtotu šūnu tabulu, kurā, mainoties vienas šūnas saturam, var notikt vienas vai vairāku citu šūnu pārrēķināšana saskaņā ar lietotāja norādīto sakaru starp šūnām.

 

storage (device)

krātuve

Funkcionāls bloks, kurā var novietot un saglabāt datus un no kura tos var izgūt.

 

support software

atbalstprogrammatūra, atbalstne

Programmatūra vai programma, kas palīdz citas programmatūras izstrādē, uzturēšanā vai izmantošanā vai arī nodrošina kādu vispārīgu lietojumneatkarīgu funkcionālo iespēju.

Piemēri: kompilators, datubāzes pārvaldības sistēma.

 

system documentation

sistēmas dokumentācija

Dokumentu kopums, kurā aprakstītas informācijas apstrādes sistēmai izvirzītās prasības, sistēmas funkcionālās iespējas un ierobežojumi, tās uzbūve, darbināšana un uzturēšana.

 

system software

sistēmprogrammatūra

Lietojumneatkarīga programmatūra, kas atbalsta lietojumprogrammatūras darbināšanu.

Piemērs: operētājsistēma.

 

terminal

galiekārta, terminālis

Funkcionāls bloks datu ievadei sistēmā vai sakaru tīklā un izguvei no tiem.

 

text processing, word processing

teksta apstrāde

Ar datu apstrādes līdzekļiem veikta tekstu ievadīšana, rediģēšana, šķirošana, saplūdināšana, izgūšana, noglabāšana, parādīšana uz ekrāna, drukāšana u. tml. darbības.

 

time sharing

laika sadalīšana, laikdale

Datu apstrādes sistēmas darbības režīms, kas dod iespēju vienā procesorā laika ziņā pamīšināt divu vai vairāku procesu izpildi.

 

user terminal

lietotāja galiekārta, lietotāja terminālis

Galiekārta, kas lietotājam dod iespēju izmantot datoru.

 

video display terminal, visual display terminal, VDT

videogaliekārta, videoterminālis

Lietotāja galiekārta, kam ir rādāmekrāns un kas parasti aprīkota ar tastatūru vai tai līdzīgu ievades bloku.

 

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)