Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 55. Par juridisko terminu saraksta apstiprināšanu

03.09.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 55

Pieņemts 30.05.2006.; prot. Nr. 4/1069

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 11. un 16. p.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK) vienotai lietošanai oficiālajā saziņā apstiprina Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā 2005.–2006. gadā izstrādātos latviešu valodas terminus. Terminu sarakstu angļu un latviešu valodā sk. lēmuma pielikumā.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Ščucka

 

 

 

LZA TK lēmuma Nr. 55 pielikums

 

Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā

izstrādātie termini

 

Sagatavojot Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā izstrādātos un apstiprinātos terminus publicēšanai «TJ», saraksts papildināts ar vārdkopterminu pamatvārdiem, kas apakškomisijas sēdēs nav skatīti kā atsevišķi termini, bet sarakstā kopīgajā alfabetējumā tie doti, lai tos vajadzības gadījumā būtu vieglāk atrast. Arī sinonīmi doti savā alfabēta vietā ar norādi uz pirmo no sinonīmiem. Terminiem, ar kuriem papildināts saraksts, pievienota zvaigznīte (*).

 

  accused apsūdzētais; tiesājamais
  action rīcība; darbība; prasība
  action for annulment prasība par [akta] anulēšanu (ES tiesībās); prasība par [akta] atcelšanu
   
  appeal in cassation, petition in cassation kasācijas sūdzība
  applicability* piemērojamība
  applicant for authorisation atļaujas pieprasītājs
  authorisation holder atļaujas turētājs
  capacity to act rīcībspēja
  case-file lietas materiāli
  censure* piezīme
  certification report sertifikācijas ziņojums
  constituency, electoral

  district

vēlēšanu apgabals
  contested decision apstrīdētais lēmums
  contractual obligations,

  obligations under contract

līgumsaistības
   
  credentials akreditācijas raksts
  derived law atvasinātās tiesības; atvasinātie   normatīvie akti (ES tiesībās)
  direct appeal tiešā pārsūdzība; tiešā apelācija
  direct applicability tieša piemērojamība
  disciplinary rules disciplinārie noteikumi
  discretionary power rīcības brīvība (administratīvajās tiesībās, ES tiesībās, starptautiskajās tiesībās)
  district* apgabals
   
  elimination of discrimination diskriminācijas izskaušana
  extra-territorial jurisdiction eksteritoriāla piekritība
  forensic expert tiesu eksperts
  formal investigation  procedure formālā izmeklēšanas procedūra
  holder* turētājs
  host country uzņemošā valsts
  host department uzņemošais departaments; uzņemošā nodaļa
  host member state uzņemošā dalībvalsts
  humanitarian law humanitārās tiesības
  inquiry* izmeklēšana
  intervener iestājpersona (Eiropas Kopienas tiesās)
  investigation* izmeklēšana
  judgment in default, judgment by default aizmugurisks spriedums
  legal base, legal basis juridisks pamats; tiesisks pamats
  legal responsibility, legal liability juridiskā atbildība
  liability* atbildība
  member state* dalībvalsts
  mutual recognition procedure, MRP savstarpējas atzīšanas procedūra
  national rule nacionālo tiesību norma; valsts tiesību norma
  non-discretionary rules rīcības brīvību neparedzoši noteikumi
  objection* iebildums
   
  official capacity amatpersonas pilnvaras
   
  pleadings [procesa dalībnieku] paskaidrojumi
  preliminary inquiry procedure, preliminary investigation procedure pirmstiesas izmeklēšanas process
  private prosecution privātsūdzība
  private prosecutor privātsūdzības iesniedzējs
  proceedings for annulment tiesvedība par [akta] anulēšanu (ES tiesībās); tiesvedība par [akta] atcelšanu
  prosecution* sūdzība
  prosecutor* sūdzības iesniedzējs
  recognition* atpazīšana
  report* ziņojums
  reprimand rājiens
  review* pārbaude
  right of consumer,

consumer rights

patērētāja tiesības
  right to establishment,

right of establishment

dibinājumtiesības 
  rule tiesību norma; noteikums; likums
  rules on confidentiality konfidencialitātes noteikumi
  rush to court «skriešanās uz tiesu» (apstiprināts ar skaidrojumu) — risks, ka attiecīgā norma var stimulēt vienu no laulātajiem iesniegt prasību par laulības šķiršanu, pirms to izdarījis otrs laulātais, lai nepieļautu, ka jurisdikciju iegūst citas dalībvalsts tiesas; tas var novest pie situācijām, kad prasītājs iesniedz prasību par laulības šķiršanu kādā noteiktā dalībvalstī, lai panāktu noteiktu rezultātu, piem., apietu noteiktu laulības šķiršanas tiesību aktu piemērošanu, un tas var negatīvi ietekmēt atbildētāju, ja tā rezultātā tiek piemēroti tiesību akti, ar kuriem viņš vai viņa nejūtas cieši saistīts un kas neņem vērā viņa vai viņas intereses
  state aid, aid granted by state valsts atbalsts
 statement of objections iebildumu paziņojums
  strict interpretation sašaurināta interpretācija
  strict liability atbildība neatkarīgi no vainas
  «sunset» review turpināmības pārbaude
   wide interpretation paplašināta interpretācija
   wilful act tīša darbība
  written censure rakstiska piezīme
  written reprimand rakstisks rājiens

 

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)