Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 30. Par angļu valodas politikas un administrācijas terminu atbilsmēm latviešu valodā

16.03.2004

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 30.

Pieņemts 16.03.2004.; prot. Nr. 3/1045. Publicēts «LV» 01.04.2004.

Lēmuma pamats: ES tiesību aktu tulkojumiem precizējamie termini.

 

Apspriežot politikas un administrācijas terminus, LZA Terminoloģijas komisija (TK) atzīst, ka:

a) angļu vārdiem institution un authority latviešu valodā atbilst gan institūcija, gan iestāde; savukārt body parasti ir institūcija;

b) angļu vārdu agreement latviski parasti atveido ar terminiem nolīgums (tas parasti ir rakstisks) un vienošanās (tā var būt arī mutiska); gadījumos, kad latviešu valodā attiecīgs dokuments tradicionāli saukts par līgumu, šāds nosaukums nav jāmaina, piem., readmission agreement var būt arī atpakaļuzņemšanas līgums;

c) angļu vārds security latviski atveidojams ar drošība šādos terminos:

information security — informācijas drošība,

level of security — drošības pakāpe;

d) angļu attendance fee saskaņā ar plaši izplatītu modeli nodevu nosaukumu veidošanā latviski atveidojams ar pakalpojuma nodeva (kontekstā arī: nodeva par pakalpojumu), sal., piem., ar: apbedīšanas nodeva, medību nodeva, pierakstīšanās nodeva (sk. ELDO — Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini. — R., 1995, 244.–245. lpp.);

e) angļu termini classification un declassification normatīvo aktu tulkojumos latviešu valodā parasti atveidoti ar atbilstošajiem internacionālismiem klasifikācija / klasificēšana un deklasifikācija / deklasificēšana, tomēr termina klasifikācija definīcija liecina, ka runa ir par ‘slepenības pakāpes piešķiršanu’ (kam pretējais process attiecīgi ir ‘atslepenošana’) un tātad šādos gadījumos termina izvēle neatbilst definīcijai; kā atzīst LZA TK, gadījumā, ja runa ir par jēdzieniem ‘slepenības piešķiršana’ un ‘slepenības atcelšana’, tad latviski jālieto termini slepenošana un atslepenošana, nevis «klasificēšana» un «deklasificēšana», jo klasificēšanu var veikt pēc dažādām pazīmēm, ne tikai pēc ‘slepenības’.

 

Piebildes

1. Rūpīgāk salīdzinot definīciju tekstus angļu un latviešu valodā (sal. angļu: «classification means the allocation of an appropriate level of security to information the unauthorised disclosure of which may cause a certain degree of prejudice to Commission or to Member State interests» un latviešu: «Valsts noslēpuma objektu klasificēšana ir slepenības pakāpes («sevišķi slepeni», «slepeni», «konfidenciāli») piešķiršana objektam saskaņā ar Objektu sarakstu»), konstatējamas zināmas neprecizitātes, tai skaitā angļu valodas vārdu savienojuma level of security tulkojumā, proti: level of security ir drošības pakāpe, nevis «slepenības pakāpe», kā rakstīts definīcijas tulkojumā. Precizējot definīcijas, ir iespējams precizēt un pamatot arī terminu izvēli.

2. Klasificēšana ir iedalīšana noteiktās grupās pēc noteiktiem kritērijiem. Klasificētā informācija, piem., līdz ar to ir noteiktās grupās iedalītā informācija (viena no šīm grupām var būt «slepenā»).

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)