Sestdiena, 30. septembris   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 4. Par angļu termina e-government atbilsmi latviešu valodā

19.02.2001

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 4

Pieņemts 19.02.2001.; prot. Nr. 1/1019.

Lēmuma pamats: Uzņēmumu reģistra 12.01.2001. vēstule Nr. 2.3-1097 id.

Par angļu termina e-government atbilsmi latviešu valodā

Apzinoties, ka dažādu valodu terminiem vienojošais ir nevis to ārējā, nacionālā forma, bet gan tajos ietvertais jēdziens un par jēdzieniem spriež pēc terminos izmantoto vārdu nozīmēm;

ņemot vērā, ka angļu valodas termins e-government veidots no diviem vārdiem — electronical un government un pirmajam no tiem latviešu valodā precīzi atbilst īpašības vārds elektronisks, bet vārds government angļu valodā ir daudznozīmīgs un latviešu valodā tam atbilst dažādi vārdi;

uzskatot, ka termini ar apzīmētāja elektronisks saīsinājumu e, ko ar svītriņu (defisi) pievieno pamatvārdam, nav uzskatāmi par valodā plaši ieviešamu jaunu terminu darināšanas modeli, tomēr šādi darinājumi (ar tehniskiem īsinājumiem vai simboliem) ir pieļaujami speciālajā terminoloģijā tehnizēta rakstura tekstos, tabulās u. tml. (piem., datorterminoloģijā līdztekus pilnformas terminiem elektroniskais pasts, elektroniskais raksts apstiprinātas arī to īsinātās formas e-pasts, e-raksts),

LZA Terminoloģijas komisija atzīst, ka jēdzieniski precīzākais e?government ekvivalents latviešu valodā ir elektroniskā pārvaldība, saīsināti e-pārvaldība. Pieļaujams varētu būt arī variants elektroniskā pārvalde jeb e-pārvalde (jo vārdu pārvalde, ar ko parasti apzīmē institūciju, latviešu literārās valodas vārdnīcas pieļauj lietot arī procesa nozīmē).

Pamatojums

1. Apzīmētājs elektronisks (un tātad arī tā saīsinājums e) izmantojams, lai raksturotu procesus, kas saistīti ar elektrības vadīšanu vakuumā, gāzē, pusvadītājos u. tml. vidē (sk. «Svešvārdu vārdnīcu» — R., 1978). Elektroniski var būt procesi, sistēmas, nevis cilvēks vai cilvēku kopums.

2. Angļu valodā apzīmētāja e (‘elektronisks’) savienojums ar government ir pamatots, jo vārdam government pirmā ir ‘valdīšanas, resp., pārvaldīšanas procesa un paņēmienu’ nozīme, tad — attiecīgās ‘sistēmas’ nozīme un tikai pēc tam arī ‘pārvaldošo personu kopuma, institūcijas’ nozīme (sk. Oksfordas vārdnīcu). Savukārt latviešu valodā procesa nozīmē lietojami vārdi valdīšana, vadīšana, pārvaldīšana, retāk — arī pārvalde. Procesa nozīmē latviešu valodā nelieto vārdu valdība, tāpēc termins «elektroniskā valdība» jeb «e-valdība» ir jēdzieniski absurds. Ne atsevišķs cilvēks, ne cilvēku kopums, kas veido valdību, nevar būt elektronisks (jo runa nav par robotiem vai virtuālām personām, bet par dzīviem, domājošiem cilvēkiem).

3. Vārds pārvaldība savienojumam ar elektronisks izvēlēts tāpēc, ka tas ir jēdzieniski vispiemērotākais.

Vārds pārvaldība latviešu valodā minēts jau Konversācijas vārdnīcā, kur tas attiecināts uz iestāžu vadīšanas procesiem. LZA TK terminu pārvaldība kā ekvivalentu angļu vārdam management plašai lietošanai apstiprinājusi 20. gs. 90. gadu sākumā, un tas publicēts ELDO vārdnīcā, pēc tam — arī citās, ieskaitot ISO standartu tulkojumus. Pārvaldības jēdziens aptver visus dažādos valdīšanas, vadīšanas un pārvaldīšanas procesus, šo procesu kopumu kā sistēmu, kurā ietverta plānošana, organizēšana, pārzināšana, vadīšana, konsultēšana u. c. darbības atbilstoši mērķim —, lai sasniegtu kvalitatīvu rezultātu, un kurā iesaistīti gan tie, kuri pārvalda, gan tie, kurus pārvalda. Šī sistēma var būt arī elektroniska. Bez tam termina pārvaldība struktūra skaidri liecina par šī termina sakaru gan ar vadību, gan ar pārvaldi, pārvaldīšanu.

Atšķirībā no angļu valodas, kur pārvaldībā ietvertā jēdziena apzīmēšanai atkarībā no līmeņa lieto dažādus vārdus: zemākajā, piem., uzņēmumu, līmenī — management, bet valsts un pašvaldību līmenī — government, latviešu valodā ar terminu pārvaldība apzīmē attiecīgo procesu kopumu (sistēmu) jebkurā līmenī.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte


 Populārākie raksti
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK apstiprinātās vai ar LZA TK lēmumiem saskaņotās terminu vārdnīcas un biļeteni (1991–2006)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)