Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 35. Par juridisko terminu saraksta apstiprināšanu

31.08.2004

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 35.

Pieņemts 31.08.2004.; prot. Nr. 7/1048. Publicēts «LV» 14.09.2004.

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 16. p.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK) ir apstiprinājusi trešo Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā (JTAK) apspriesto un pieņemto Eiropas Savienības dokumentu tulkojumos un citos normatīvos aktos lietojamo juridisko terminu sarakstu, kas ir saskaņots ar LZA TK lēmumiem un par ko ir panākta LR Saeimas Juridiskā biroja, Valsts kancelejas, LR Tieslietu ministrijas, LU Juridiskās fakultātes, Tulkošanas un terminoloģijas centra un LZA TK speciālistu vienošanās. Termini paredzēti vienotai lietošanai praksē oficiālajā valodas lietojumā. Iepriekšējie LZA TK apstiprinātie juridisko terminu saraksti (ar terminiem angļu un latviešu valodā) publicēti «Terminoloģijas Jaunumu» 2. un 4. numurā.

Pielikumā: terminu saraksts angļu un latviešu valodā.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele

 

 

LZA TK lēmuma Nr. 35 pielikums

 

 Eiropas Savienības tiesību aktos lietojamie juridiskie termini

Aiz zvaigznītes (*) doti vārdkopterminu pamatvārdi, lai tos kopīgajā alfabetējumā varētu vieglāk atrast. Šie termini apakškomisijā atsevišķi nav apstiprināti, bet tie juridiskajā terminoloģijā lietojami arī kā patstāvīgi termini.

* abduction nolaupīšana
access to justice tiesas pieejamība
act or omission darbība vai bezdarbība
actual residence faktiskā dzīvesvieta
* adaptations pielāgojumi
adjudicate iztiesāt; nolemt
adjudication iztiesāšana; nolēmums
administrative action administratīva rīcība
* administrative measure of constraint administratīvs piespiedu līdzeklis; administratīvs piespiedu pasākums
administrative practice administratīvā prakse
administrative procedure administratīvais process
administrative proceeding administratīvā tiesvedība
adoption of decision lēmuma pieņemšana
adoption of opinion atzinuma pieņemšana
adoption of recommendation ieteikuma pieņemšana
advisory body padomdevēja institūcija
advisory opinion 1) padomdevēja atzinums; 2) konsultatīvs atzinums
advisory procedure konsultāciju procedūra
affirmation solījums [ar zvēresta spēku]
   
Agenda 21 Darba kārtība 21 (dokumenta nosaukums)
aggrieved party cietusī puse
Agreement on Social Policy Sociālās politikas nolīgums
   
Agreement on the European Economic Area Eiropas Ekonomikas zonas līgums, EEZ līgums
alleged infringement iespējamais pārkāpums (intelektuālā īpašuma jomā)
alleged infringer iespējamais pārkāpējs (intelektuālā īpašuma jomā)
annulment of a marriage, annulment of marriage, marriage annulment laulības atzīšana par neesošu
anti-competitive behaviour pretkonkurences rīcība
appeal pārsūdzība; pārsūdzēšana; apelācija
appeal body pārsūdzības iestāde; apelācijas iestāde; pārsūdzības institūcija; apelācijas institūcija
appeal proceedings pārsūdzības tiesvedība; apelācijas tiesvedība
appellate court apelācijas tiesa
applicable law piemērojamais likums; piemērojamās tiesības
applicant for asylum patvēruma pieteikuma iesniedzējs
application for asylum, asylum application patvēruma pieteikums
application for patent, patent application patenta pieteikums
approval authority apstiprinātājiestāde
asylum patvērums
   
asylum application sk. application for asylum  
asylum policy patvēruma politika
   
asylum procedure patvēruma piešķiršanas procedūra
asylum seeker patvēruma meklētājs
authorising officer pilnvarotāja amatpersona; kredītrīkotājs
authorising person pilnvarotājpersona; pilnvarotājs
authority iestāde; institūcija
award a contract piešķirt līguma slēgšanas tiesības (publiskā iepirkuma jomā)
award of contract līguma slēgšanas tiesību piešķiršana (publiskā iepirkuma jomā)
balai rules atlikumaptverošie noteikumi
bank of issue emisijas banka
* bargaining sarunas (ar darījuma raksturu)
basic patent pamatpatents
bringing case in the court prasības celšana tiesā
capacity charge jaudas maksa
   
capital case, capital crime ar nāvi sodāms noziegums
capital punishment, death penalty nāves sods
   
cause list izskatāmo lietu saraksts
central industrial property office centrālais rūpnieciskā īpašuma birojs (apstiprināts kā tulkojums)
chargeable event nodokļa uzliekamības gadījums
Charter of Fundamental Rights of the European Union Eiropas Savienības Pamattiesību harta
Charter of the United Nations Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti
child abduction bērna nolaupīšana
classified information klasificēta informācija; slepenota informācija
clemency proceedings apžēlošanas procedūra
code of behaviour uzvedības kodekss
code of conduct rīcības kodekss
collateral [security] papildnodrošinājums; ķīla
collective bargaining darba koplīguma [slēgšanas] sarunas, sarunas par darba koplīguma slēgšanu
commodities preces
Community-wide Network for the Extra -Judicial Settlement of Consumer Disputes Kopienas sadarbības tīkls patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanai
* company sabiedrība; firma
conclusions secinājumi
   
concurrent causes sakritīgi cēloņi
concurrent conditions sakritīgi apstākļi
* constraint piespiešana; piespiedu-
consultation procedure konsultāciju procedūra
consultation, consulting konsultēšanās
controlled delivery kontrolēta piegāde
daughter directive atvasināta direktīva
daughter legislation atvasinātie tiesību akti
death duty mantojuma nodeva
death penalty sk. capital punishment  
degressively proportional representation līdzsvaroti proporcionāla pārstāvība; degresīvi proporcionāla pārstāvība
denomination [of products] [preču, produktu grupas] nosaukums
deregulated market atceltu ierobežojumu tirgus
   
discreet surveillance slēpta novērošana
distortion of competition konkurences kropļošana
dossier lieta (dokumentu kopums)
drafting unit aktu izstrādes struktūrvienība
European Commissioner Eiropas komisārs
ex-works price ražotāja cena (cena, kurā iekļauta piegāde no rūpnīcas)
framework law ietvarlikums
general reservation vispārēja iebilde (ES tiesībās)
hierarchy of Community acts Kopienas aktu hierarhija
High Court Augstā tiesa
horizontal adaptations horizontālie pielāgojumi (ES tiesībās)
* infringement pārkāpums
* infringer pārkāpējs
irregularity  [kārtības] pārkāpums
judicial authority tiesu iestāde; tiesu [varas] institūcija
   
judicially cognisable piemērojams tiesā
language reservation valodas atruna
* legal measure of constraint juridisks piespiedu līdzeklis; juridisks piespiedu pasākums
legal service 1. juridiskais dienests; 2. juridisks pakalpojums
legal system tiesību sistēma
   
limited liability company sabiedrība ar ierobežotu atbildību
main supporting arguments pamatargumenti
marriage annulment sk. annulment of a marriage  
measure of constraint piespiedu līdzeklis; piespiedu pasākums
measures of national law nacionālo tiesību pasākumi
national administration nacionālā administrācija (ES tiesībās)
National Audit Bureau Valsts kontrole
non-legislative act neleģislatīvs akts (ES tiesībās)
omission sk. act or omission  
orientation debate politikas ievirzes debates (ES tiesībās)
parliamentary scrutiny reservation, parliamentary scrutiny reserve parlamentārās izpētes atruna
part-session sesijas sanāksme
patent application sk. application for patent  
pleas in fact prasības faktiskais pamats (ES tiesībās)
pleas in law prasības tiesiskais pamats (ES tiesībās)
preliminary issues iepriekš izlemjami jautājumi
presidency prezidentūra
principal principāls
principle of conferral [kompetences] piešķiršanas princips (ES tiesībās)
probationary period pārbaudes laiks
progress report progresa ziņojums
public deliberation publiska apspriešana
public limited liability company, public limited company akciju sabiedrība
   
raise an objection pieteikt noraidījumu (procesuālajās
tiesībās)  
recital apsvērums
   
reference for preliminary ruling 1) iepriekšēja nolēmuma pieprasījums; 2) prejudiciāla nolēmuma pieprasījums (ES tiesībās)
register of companies, firms or associations 1) sabiedrību, firmu vai apvienību
reģistrs; 2) uzņēmumu reģistrs, komercreģistrs vai sabiedrisko organizāciju reģistrs (Latvijas Republikā) (apstiprināts kā tulkojums)  
reporter referents; ziņotājs
Reports Committee Ziņojumu komiteja
reservation; reserve atruna
reserve fund rezerves fonds
* residence dzīvesvieta
residue atlikums
response pretapelācijas sūdzība
restorative justice atjaunotais taisnīgums
revision [sprieduma] pārskatīšana
* rules noteikumi
   
sampling parauga ņemšana
scrutiny reservation izpētes atruna
secrecy of the deliberations of the Court Tiesas apspriežu noslēpums
security grading slepenības pakāpe
Senior Secretarial Assistant vecākais sekretariāta asistents
severity of penalties sodu smagums
special forms of procedure sevišķā tiesāšanas kārtība
stay of execution izpildes atlikšana
substance reservation iebilde pēc būtības (ES tiesībās)
summit augstākā līmeņa sanāksme
supplementary rules papildu noteikumi
supplementary rules of procedure procesa papildu noteikumi
suspension apturēšana
taking the oath zvēresta došana
third-party proceedings trešās personas ierosināta tiesvedība
trialogue trialogs
trilateral negotiations trīspusējas sarunas
twinning light neliela apjoma mērķsadarbība; neliela apjoma dvīņošana
waiting reservation nogaides atruna
working group, working party darba grupa
written procedure rakstiskā tiesvedība


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)