Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 6. Par juridisko terminu saraksta apstiprināšanu

19.02.2001

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 6

Pieņemts 19.02.2001.; prot. Nr. 1/1019.

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 16.p.

Par juridisko terminu saraksta apstiprināšanu

LZA Terminoloģijas komisija ir apstiprinājusi juristu izstrādāto un Eiropas Savienības dokumentu tulkojumos lietojamo terminu sarakstu (pielikumā — angļu un latviešu valodā), kas ir saskaņots ar LZA TK lēmumiem, sagatavots, ievērojot angļu un latviešu valodas terminu jēdzieniskās atbilsmes, un par ko ir panākta speciālistu vienošanās Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā pārstāvēto institūciju — LR Saeimas Juridiskā biroja, Eiropas Integrācijas biroja, Valsts kancelejas, LR Tieslietu ministrijas, Latvijas Universitātes, Tulkošanas un terminoloģijas centra un LZA TK — ietvaros. Termini paredzēti vienotai konsekventai izmantošanai praksē oficiālajā valodas lietojumā.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte

 

Komentārs par LZA Terminoloģijas komisijas lēmumu Nr. 6

Ar LZA Terminoloģijas komisijas lēmumu Nr. 6 (19.02.2001.) apstiprinātajā juridisko terminu sarakstā «Eiropas Savienības dokumentos lietojamie termini» (LV 11.04.01.) ir termins regulation - regula. Kā liecina šī terminu saraksta virsraksts, tajā publicētie termini attiecas uz ES dokumentiem. Tas nozīmē, ka ES dokumenti, kas angļu valodā apzīmēti ar terminu regulation, latviski apzīmējami ar terminu regula. Taču tas nenozīmē, ka angļu vārds regulation latviešu valodā visos gadījumos būtu atveidojams ar «regula». Tāpat kā līdz šim angļu terminam regulation pārsvarā kā atbilstošais latviskais ekvivalents lietojams termins regulēšana vai regulējums, bet daudzskaitļa formai regulations latviski atbilst noteikumi vai nolikums. Šie termini papildus apstiprināti LZA TK Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā 2002. gadā, un tie šajā izdevumā pievienoti terminu sarakstam lēmuma pielikumā.

 

V. Skujiņa

 

 

 

LZA TK lēmuma Nr. 6 pielikums

Eiropas Savienības dokumentos lietojamie termini

Terminu saraksts izstrādāts 2000. gadā izveidotajā un Eiropas Integrācijas biroja vadītajā Juridiskās terminoloģijas standartizēšanas apakškomitejā, lai uzlabotu Eiropas Savienības acquis communautaire vienotās terminoloģijas ieviešanu un izmantošanu Latvijā.

N.B.! Sarakstā lielie sākumburti lietoti konkrētu institūciju nosaukumos.

 

abolition of discrimination diskriminācijas likvidēšana
abolition of obstacles šķēršļu likvidēšana
abolition of restrictions ierobežojumu atcelšana
abrogation of derogations izņēmumu atcelšana; atkāpju atcelšana
abrogation of exemptions atbrīvojumu atcelšana
absolute majority absolūts [balsu] vairākums
absolute majority of votes cast absolūts nodoto balsu vairākums
abstention atturēšanās
act by a majority of [..] pieņemt lēmumu ar [..] balsu vairākumu
act of the Council Padomes akts
act within the limits of the powers rīkoties atbilstoši pilnvarām
acting unanimously ar vienprātīgu lēmumu, ar vienprātīgu balsojumu
action programme rīcības programma
ad hoc committee ad hoc komiteja
adoption pieņemšana
adverse opinion negatīvs atzinums
advisory committee padomdevēja komiteja
Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja
Advisory Committee on the Development and Conversion of Regions Reģionu attīstības un pārveides padomdevēja komiteja
Advisory Committee on value added tax PVN padomdevēja komiteja
advisory functions padomdevējfunkcijas
advisory status padomdevēja statuss
Advocate General ģenerāladvokāts
agreement nolīgums; vienošanās
amendment grozījums
appellant apelācijas iesniedzējs
applicant State kandidātvalsts
application of the Treaty līguma piemērošana
appropriate sanctions attiecīgas sankcijas
arbitrary discrimination patvaļīga diskriminācija
arbitration committee arbitrāžas komiteja
Article K.4 Committee K4. panta komiteja
assent, consent piekrišana
Assistant Rapporteur referenta palīgs
association of undertakings uzņēmumu apvienība
authority iestāde
automatically void automātiski spēkā neesošs
Benelux countries Beniluksa valstis
Board of Directors Direktoru padome
breach of procedure procesa noteikumu pārkāpšana
Budgetary Policy Committee Budžeta politikas komiteja
by common accord savstarpēji vienojoties
clause klauzula
Cohesion Fund Kohēzijas fonds
Commission of the European Communities, European Commission Eiropas Kopienu Komisija, Eiropas Komisija,
Commission Komisija
committee komiteja
Committee for Conformity Assessment Atbilstības novērtēšanas komiteja
Committee for Proprietary Medicinal Products Patentēto medikamentu komiteja
Committee of Governors Centrālo banku vadītāju komiteja; Vadītāju komiteja
Committee of Inquiry Izmeklēšanas komiteja
Committee of Ministers Ministru komiteja
Committee of the Regions Reģionu komiteja
Committee on Origin Preču izcelsmes komiteja
Committee on Recovery Prasījumu apmierināšanas komiteja
communication paziņojums
Community’s Excise Committee Kopienas Akcīzes lietu komiteja
Conciliation Committee Samierināšanas komiteja
Conjunctural Policy Committee Konjunktūras politikas komiteja
Consultative Committee Padomdevēja komiteja
contract līgums
convention konvencija
Coordinating Committee Koordinēšanas komiteja
Council of Ministers Ministru padome
Council of the European Communities Eiropas Kopienu Padome
Council of European Union Eiropas Savienības Padome
Court of Auditors Revīzijas palāta
Court of First Instance Pirmās instances tiesa
Court of Justice of the European Communities Eiropas Kopienu Tiesa
Customs Code Committee Muitas kodeksa komiteja
decision lēmums
derogation izņēmums; atkāpe
directive direktīva
Economic and Monetary Union Ekonomikas un monetārā savienība
Economic and Social Committee Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
EEC-EFTA Joint Committee on Transit EEK-EBTA Tranzīta lietu apvienotā komiteja
Employment Committee Nodarbinātības komiteja
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund Eiropas Lauksaminiecības virzības un garantiju fonds
European Central Bank Eiropas Centrālā banka
European Committee for Electrotechnical Standardization Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja
European Committee for Standardization Eiropas Standartizācijas komiteja
European Court of Justice, Court of Justice Eiropas Tiesa, Tiesa
European Investment Bank Eiropas Investīciju banka
European Monetary Cooperation Fund Eiropas Monetārās sadarbības fonds
European Monetary System Eiropas Monetārā sistēma
European Parliament, Parliament Eiropas Parlaments, Parlaments
European Radiocommunications Committee Eiropas Radiosakaru komiteja
European Regional Development Fund Eiropas Reģionālās attīstības fonds
European Social Fund Eiropas Sociālais fonds
European System of Central Banks Eiropas Centrālo banku sistēma
Excise Committee Akcīzes komiteja
Executive Committee Izpildu komiteja
exemption atbrīvojums
Green paper Zaļā grāmata
Insurance Committee Apdrošināšanas komiteja
Internal Market Advisory Committee Iekšējā tirgus padomdevēja komiteja
joint committee apvienotā komiteja
Joint Cooperation Committee Apvienotā sadarbības komiteja
Monetary Committee Monetārā komiteja
Office for Official Publications of the European Communities Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs
Official Publications Office Oficiālo publikāciju birojs
opinion atzinums
Permanent Representatives Committee (Coreper) Pastāvīgo pārstāvju komiteja
Political Committee Politikas komiteja
provision noteikums
recommendation ieteikums
regulation; regulations regula; regulējums; noteikumi; nolikums
report ziņojums
resolution rezolūcija
Scientific and Technical Committee Zinātnes un tehnikas komiteja
standing committee pastāvīgā komiteja
Standing Veterinary Committee Pastāvīgā veterinārijas komiteja
Statistical Office of the European Communities, Statistical Office Eiropas Kopienu Statistikas birojs, Statistikas birojs
Structural Funds struktūrfondi
sub-committee apakškomiteja
Supervisory Committee Uzraudzības komiteja
Technical Committee Tehniskā komiteja
Textile Committee Tekstilpreču komiteja
treaty līgums
White paper Baltā grāmata

 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)