Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 13. Par angļu valodas termina household atbilsmi latviešu valodā

14.05.2002

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 13.

Pieņemts 14.05.2002.; prot.Nr. 3/1027.

Lēmuma pamats: demogrāfu konsultācija.

 

Angļu valodas vārdam household ir divas pamatnozīmes un katrai no tām latviešu valodā atbilst cits termins.

Angļu termina household 1. nozīmei, kas ietver jēdzienu ‘sociāla vienība — atsevišķa persona vai personu grupa, ko saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības un kas dzīvo vienā mājoklī (mājā, dzīvoklī u. tml.), kura uzturēšanu sedz kopīgi, kā arī kas kopīgi saimnieko’, latviešu valodas  terminoloģijā atbilst termins saime. Var būt: vienas personas saime un divu vai vairāku personu saime; saimes galva; saimes sastāvs — tēvs, māte, bērni, citi radinieki u. c., kas dzīvo un saimnieko kopā; saimes loceklis; saimes galvenais pelnītājs; saimes sociālekonomiskās grupas: algota darba saime, uzņēmēju un citu pašnodarbināto saime, zemnieku saime, pensionāru saime; saimes mājoklis.

Angļu termina household 2. nozīmei, kas ietver jēdzienu ‘vienas personas vai laulībā, radniecībā vai citās attiecībās saistītu un vienā mājoklī (dzīvoklī, mājā u. tml.) dzīvojošu personu kopīga saimniecība; ar saimes un bērnu aprūpi, mājokļa uzturēšanu, saimniekošanu saistīto darbu kopums’, latviešu valodā atbilst termins mājsaimniecība. Var būt: vienas personas mājsaimniecība un divu vai vairāku personu mājsaimniecība; [māj]saimniecības preces, mājsaimniecības galva, mājsaimniecības sastāvs: 13 govis, 4 traktori, 3 ēkas, dažādas iekārtas utt.

 

Pamatojums

Kā liecina Oksfordas vārdnīca, angļu valodā vārdam household ir divas pamatnozīmes: 1) ‘mājas iedzīvotāji kā vienība’; 2) ‘māja un tās darījumi, lietas’. Tulkojošās vārdnīcās 1. nozīme parasti tulkota ar vārdu ģimene; 2. nozīme — ar mājsaimniecība. Vārds ģimene jēdzieniski attiecas uz cilvēku kopumu (vismaz diviem cilvēkiem), ko saista laulība un asinsradniecība. Šāda izpratne sašaurina angļu vārdā household ietverto jēdzienu, tāpēc vārds ģimene nav izmantojams. Savukārt vārda saime izpratne ir plašāka. Kā liecina «Latviešu valodas vārdnīca» (R., 1987/1998), to attiecina ne tikai uz ģimeni, bet arī uz citiem cilvēku kopumiem, ko saista kopīga strādāšana, saimniekošana vai cita darbība. Līdz šim saime nav attiecināta uz vienu personu un tās darbošanos. Pieļaujot vārda saime turpmākajā izpratnē latviešu valodā nozīmes pārnesumu (attiecinājumu) arī uz vienu personu, iegūstam terminoloģisku ekvivalentu angļu vārda household 1. nozīmei.

Termins mājsaimniecība kā angļu vārda household 2. nozīmes ekvivalents izmantojams tad, ja runa ir par saimniecību, kas ir kopīga kādas mājas vai cita mājokļa iedzīvotājiem.

Latviešu valodā vārds mājsaimniecība nav izmantojams iedzīvotāju, cilvēku apzīmēšanai, pat ja tiem ir kopīga saimniecība.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)