Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Gaidām padomu!

15.01.2003

Sniedzot konsultācijas un vērojot terminoloģijas praksi, esam konstatējuši, ka par vairākiem LZA TK apstiprinātu terminu publikācijās dotajiem terminiem un to skaidrojumiem laiku pa laikam tiek pausti pretrunīgi viedokļi, tomēr LZA TK rakstiski nevienu iebildumu nav saņēmusi.

Lai sekmētu sabiedrībā aktuālu terminu vienotu izpratni, publicējam dažus šādus terminus un to skaidrojumus no LZA TK apstiprināto terminu vārdnīcām un aicinām speciālistus atsūtīt LZA TK savus pamatotus iebildumus un pārdomātus priekšlikumus šo terminu jēdzieniskās izpratnes precizēšanai. Termini un to skaidrojumi izrakstīti no vārdīcām, kas apzīmētas saīsināti: EV — «Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca» (R.: Zinātne, 2000); PedTV — «Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca» (R.: Zvaigzne ABC, 2000); SNTV — «Sociālās nodrošināšanas terminu skaidrojošā vārdnīca» (R.: Kamene, 1998).

 

asimilācija — a. assimilation

Process, kurā mazākuma grupa pārņem vairākuma grupas vai vadošās kultūras vērtības un uzvedības modeli. (SNTV)

 

integrācija — a. integration

Pakāpe, kādā persona izjūt piederību kādai sociālai grupai vai sabiedrībai, pieņemot tās normas, vērtības, uzskatus utt. (SNTV)

Atsevišķu valstu tautsaimniecību tuvināšanās un sasaistīšanās, kas tiek panākta, slēdzot starpvalstu līgumus. Ir vairāki tautsaimniecības integrācijas veidi, piem., brīvās tirdzniecības zona, muitas savienība, koptirgus, ekonomiskā savienība. (EV)

Uzņēmumu apvienošanās vai pievienošanās. Izšķir: uzņēmumu horizontālo integrēšanos un vertikālo integrēšanos. (EV)

 

integrēta sabiedrība — a. integrated society

Sabiedrība, kurā iesaistītie indivīdi atbalsta sabiedrībā pieņemto kārtību, pieņem un ievēro tās noteiktās normas, vērtības, uzskatus utt., iesaistās un piedalās sabiedriskajos, ekonomikas u. c. procesos, ir lojāli pret attiecīgo sabiedrību. (PedTV)

 

sociālā integrācija — a. social integration

Pasākumi ar mērķi atgūt sociālo vienotību, palīdzot atgriezties sabiedrībā tām personām, kuras no sabiedrības izstumtas vai attālinājušās. (SNTV)

 

izpirkumnoma — a. leasing

Īpaša finansēšanas forma — mašīnu, iekārtu, transportlīdzekļu u. tml. preču un ražošanas līdzekļu noma. Parasti izpirkumnomu veic ar bankas starpniecību, kas no piegādātājuzņēmuma nopērk klientam nepieciešamo tehniku un kļūst par tās īpašnieku. Pēc tam banka šo objektu iznomā klientam, par pakalpojumu iekasējot noteiktus procentus. Kad nomnieks ir nomaksājis bankai pilnu cenu un procentus, viņš kļūst par objekta īpašnieku. (EV)

 

komercpilnvarojums — a. franchize

1. Līgums, kuru noslēdzot kādu izstrādājumu ražotājs ar konkrētiem noteikumiem pārdod šo izstrādājumu ražošanas licenci un savas firmas prečzīmi citam uzņēmējam. Licences pārdevējs, piem., var piedāvāt licences ieguvējam savu pieredzi, ražošanas iekārtas u. c., bet tādā gadījumā licences pārdevējam paliek kontroles tiesības par ražoto preču kvalitāti, izgatavošanas tehnoloģijas ievērošanu.

2. Savu preču tirdzniecības tiesību nodošana noteiktā teritorijā citam uzņēmumam.

3. Apdrošināšanas līgums, kuru noslēdzot apdrošinātājs uzņemas samaksāt tikai noteiktu summu vai procentus no apdrošinātā objekta vērtības. Līdz ar to apdrošinātājs neatbild par zaudējumiem, kas šo summu pārsniedz. (EV)

 

kravas līgums — a. charter

Līgums, ko noslēdz transportlīdzekļa īpašnieks un tā nomnieks par transportlīdzekļa iznomāšanu. (EV)

 

nacionālā minoritāte — a. national minority

Tautība .., kuras pārstāvji kādā valstī (parasti ārpus savas etniskās teritorijas), būdami šīs valsts pilsoņi, ir mazākumā. Par vienu no svarīgākajām nacionālās minoritātes pazīmēm tiek atzīts tās tradicionālums attiecīgās valsts teritorijā. Sinonīms mazākumtautība. (PedTV)

 

bilingvālā izglītība — a. bilingual education

Izglītība divās valodās. Latvijas apstākļos bilingvālā izglītība biežāk tiek lietota nacionālo minoritāšu skolās, organizējot mācību un audzināšanas procesu un saskarsmi vienlaikus dzimtajā un valsts valodā ar pakāpenisku valsts valodas proporciju pieaugumu neviendabīgas nacionālās vides apstākļos. (PedTV)

 

divvalodība — a. bilingualism

Stāvoklis, kad atsevišķs indivīds, noteikta sabiedrība vai tās daļa prot un saziņā lieto divas valodas. Divu valodu lietošana parasti ir jauktās ģimenēs, kur vecākiem ir atšķirīga dzimtā valoda. Divvalodība nozīmē nevis vienlaikus juku jukām lietot abas valodas (abu valodu vārdus, formas, frāzes), bet gan katru valodu lietot savā situācijā. Sinonīms  bilingvisms. (PedTV)

 

mijieskaita norēķini — a. clearing

Divu vai vairāku valstu savstarpēju bezskaidras naudas norēķinu forma, ja parādi tiek dzēsti, pamatojoties uz savstarpējo prasību apmierināšanu, katrai valstij ieskaitot tās naudas summas, kas pārsniedz kopējās prasības, vai uzrādot neapmierināto prasību lielumu (negatīvo starpību). Negatīvā starpība (saldo) visbiežāk tiek segta, piegādājot papildu preces. (EV)

Sal. ar: «ilgstoši, regulāri bezskaidras naudas norēķini par pārdotām (iepirktām) precēm, vērtspapīriem un pakalpojumiem, pamatojoties uz pušu savstarpējo prasījumu ieskaitīšanu saskaņā ar līgumu» (Ē. Vēciņš. «Naudas lietas». — R.: Zvaigzne, 1993).


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)