Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


VĀRDNĪCAS

LZA TK apstiprinātās vai ar LZA TK lēmumiem saskaņotās terminu vārdnīcas un biļeteni (1991–2006)

22.01.2007

 1. Latvijas putnu nosaukumi. Sast. Z. Spuris. — Rīga: Zinātne, 1991. — 44 lpp. (358 termini).
 2. Medicīnas termini. — Rīga: Zinātne, 1991. — 143 lpp. (3000 terminu).
 3. Mēbeļrūpniecības terminu latviski krieviskā un krieviski latviskā vārdnīca. — Rīga: ZRA «Gauja», 1991. — 165 lpp. (ap 2300 terminu).
 4. Īsa krievu-latviešu ražošanas terminu vārdnīca. Lauksaimniecības tehnika. Sast. J. Pommers. — Rīga: Zvaigzne, 1991. — 64 lpp. (4072 termini).
 5. Lietišķo teicienu vārdnīca. Sast. V. Skujiņa, R. Kvašīte. I/II izd. — Rīga: Zinātne, 1991/1992. — 104 lpp.
 6. Krievu-latviešu enerģētikas terminu vārdnīca. — Rīga: V/u «Latvenergo» / LEE ZTB / LR MP VVC, 1992. — 209 lpp. (ap 17600 terminu).
 7. Bibliotēku fondi un katalogi: latviešu-angļu-vācu-krievu terminoloģiska vārdnīca. Sast. S. Liniņa, A. Mauliņa. — Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1993. — 312 lpp. (821 termins).
 8. Krievu-latviešu keramikas tehnoloģijas terminu vārdnīca. Sast. S. Lagzdiņa, G. Korte. — Rīga: RTU, 1993. — 95 lpp. (ap 3150 terminu).
 9. Krievu-latviešu stikla tehnoloģijas terminu vārdnīca. — Rīga: RTU, 1993. — 110 lpp. (3150 terminu).
 10. Kristalogrāfijas un mineraloģijas termini. Sast. S. Lagzdiņa, U. Sedulis, G. Korte, K. Gross. — Rīga: Zinātne, 1993. — 226 lpp. (2160 terminu).
 11. Krievu-latviešu militārās leksikas vārdnīca. — Rīga: Junda, 1993. — I. Vaidere, J. Kalniņš, V. Skujiņa, R. Kvašīte. — Rīga, 1995/1996/1997. — 912 lpp. (ap 11000 terminu).
 12. Juridisko terminu vārdnīca.  Sast. V. Birkavs, L. Birziņa, I. Indulēns, I. Krastiņš, U. Krastiņš, J. Rozenbergs, V. Smilgainis, J. Strautmanis, V. Šulcs, K. Torgāns, O. Zonne. — Rīga: Rasma, 1994. — 487 lpp. (ap 20 000 terminu).
 13. Krievu-latviešu terminoloģiskā vārdnīca Latvijas dzelzceļa vagonu saimniecības darbiniekiem. Sast. J. Ābele, N. Dmitrijevs, R. Indulevičs. — Rīga: VAS «Latvijas dzelzceļš», 1994. — 84 lpp. (ap 4000 terminu).
 14. Ostas terminu vārdnīca. Sast. J. Oļeiņiks, M. Ķirīte. — Ventspils, 1994. — 65 lpp. (ap 3180 terminu).
 15. Arheoloģijas terminu vārdnīca. Sast. J. Graudonis. — Rīga: Zinātne, 1994. — 450 lpp. (ap 5000 terminu).
 16. Latvijas Republikas profesiju klasifikators. —  Rīga: LDZPI, 1994/1995. (Ar turpmākiem papildinājumiem un labojumiem 1996., 1997., 1998.)
 17. Angļu-latviešu enerģētikas un elektrotehnikas vārdnīca. Sast. P. Saveļjevs, I. Staltmanis, K. Timmermanis, A. Zviedris. —  Rīga: Pētergailis, 1995. — 143 lpp. (ap 12000 terminu).
 18. Angļu-krievu-latviešu skaidrojošā vārdnīca. Datu apstrādes un pārraides sistēmas. Sast. V. Baumgarts, A. Baums, A. Gobzemis, G. Fricnovičs, I. Ilziņa. —  Rīga: A/s SWH Informatīvās sistēmas, 1995. — 243 lpp. (2217 terminu).
 19. Jūrniecības tehniskās terminoloģijas pamati. Sast. M. Grinšteins, J. Baldunčiks. — Rīga: ELFS, 1995. — 135 lpp. (ap 2500 terminu).
 20. Latviešu-krievu un krievu-latviešu ģeoloģisko terminu vārdnīca.  — Rīga: LU, 1995. — 278 lpp. (ap 6000 terminu).
 21. Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas (ELDO) termini. Latviski, krieviski, angliski, vāciski. Sast. H. Kadiķis, R. Grēviņa, I. Vaidere, J. Kalniņš, V. Skujiņa, R. Kvašīte. — Rīga, 1995/1996/1997. — 912 lpp. (ap 11000 terminu).
 22. Enerģētikas likumdošanas aktos un normatīvajos materiālos lietojamo pamatterminu skaidrojums. Sast. J. Ekmanis, Z. Krišāns, I. Platais, V. Skujiņa, I. Staltmanis, K. Timmermanis. — Rīga: LR EM/ LEB, 1996. — 31 lpp. (130 terminu).
 23. Piekrastes zvejniecības terminu vārdnīca. Sast. V. Baturins, J. Baldunčiks. — Rīga: Talsu tipogr., 1997. — 371 lpp. (ap 3500 terminu).
 24. Latviešu-angļu-vācu-krievu ilustrētā ģeomorfoloģijas terminu vārdnīca. Sast. I. Grīne, V. Zelčs. — Rīga: P&K, 1997. — 204 lpp. Termini apspriesti LZA TK (ap 1000 terminu).
 25. Muzeoloģijas terminu vārdnīca. Sast. J. Garjāns, A. Jirgensone, A. Jurkāne, M. Ķirīte, E. Liniņš, M. Markēviča. — Rīga: Latvijas Muzeju asociācija, 1997. — 179 lpp. (1632 termini).
 26. Angļu-latviešu muitas terminu vārdnīca. Sast. I. Matisone, I. Blumfelde, L. Krieviņa, A. Ķēbere, A. Valujevs. — Rīga: Jāņa sēta, 1997. — 236 lpp. (ap 12000 terminu).
 27. Latviešu-angļu enerģētikas un elektrotehnikas vārdnīca. Sast. A. Dirveiks, P. Saveļjevs, V. Skujiņa, I. Staltmanis, K. Timmermanis, A. Zviedris. — Rīga: Gandrs, 1997. — 201 lpp. (ap 14500 terminu).
 28. Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca (ar terminu ekvivalentiem angļu, krievu un vācu valodā). 1. Elektroenerģijas ražošana, pārvade un sadale. Sast. Z. Krišāns, V. Skujiņa, I. Staltmanis, K. Timmermanis. — Rīga: Jumava, 1997. — 343 lpp. (734 termini).
 29. Mehānikas terminoloģijas vārdnīca (4 valodās). Sast. aut. kol. V. Tamuža vadībā. — Rīga: LNMK, 1997. — 84 lpp. (ap 4000 terminu).
 30. Intelektuālā īpašuma aizsardzība. Krievu-latviešu-angļu vārdnīca. Sast. G. Poļakovs. — Rīga: aut. izd., 1997. — 409 lpp. (ap 6000 terminu).
 31. Krievu-latviešu celtniecības terminu vārdnīca. Sast. T. Keivs. Zin. red. V. Skujiņa. — Rīga: KDIU «Kaiva», 1998. — 896 lpp. (ap 41000 terminu)
 32. Personālie datori. Angļu-latviešu-krievu skaidrojošā vārdnīca. Sast. A. Baums, J. Borzovs, A. Gobzemis, I. Freibergs, G. Fricnovičs, I. Ilziņa, V. Skujiņa (red.). — Rīga: A/s «DATI», 1998. — 256 lpp. (1768 šķirkļi), termini apspriesti LZA TK Informātikas apakškomisijā.
 33. Krievu-latviešu dzelzceļa terminu vārdnīca. Red. V. Skujiņa. — Rīga, 1998. — 442 lpp. (ap 22200 terminu).
 34. Starptautiskās civilās aviācijas terminoloģija, terminu definīcijas un saīsinājumi (angļu-latviešu un latviešu-angļu). Sast. M. Ansons, I. Viškers. — Rīga: «Latvijas Vēstnesis», 1998. — 332 lpp. (ap 3370 terminu).
 35. Pārtikas rūpniecības terminu vārdnīca (latviski-angliski-krieviski). Sast. aut. kol., R. Galoburdas red. — Rīga: Jāņa sēta, 1998. — 471 lpp. (9462 termini).
 36. Sociālās nodrošināšanas terminu skaidrojošā vārdnīca angļu un latviešu valodā. Sast. B. Treimanis, V. Skujiņa, J. Liedskalniņa, D. Birznieks. — Rīga: Kamene, 1998. — 223  lpp. (1600 terminu).
 37. Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca (latviski-angliski-vāciski-franciski-krieviski). Sast. J. Dolacis. — Rīga: ANTERA, 1998. — 672 lpp. (8100 terminu).
 38. Juridisko terminu vārdnīca. Sast. aut. kol. I. Krastiņa vadībā. — Rīga: Nordik, 1998. — 302 lpp. (1413 terminu).
 39. Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca (ar terminu ekvivalentiem angļu, krievu un vācu valodā). 2. Elektrolīnijas, transformatori, mērmaiņi, komutācijas aparāti, elektromašīnas, elektroenerģijas tarifi. Sast. A. Daugulis, V. Skujiņa, I. Staltmanis, K. Timmermanis, A. Zviedris. — Rīga: Jumava, 1999. — 463 lpp. (1513 terminu).
 40. Angļu-latviešu autoceļu terminu tehniskā vārdnīca. — Rīga: PIARC, 1999. — 156 lpp. (aptuveni 2600 terminu).
 41. Latīņu un grieķu cilmes vārddaļu vārdnīca. Sast. V. Skujiņa. — Rīga: Kamene, 1999. — 232 lpp.
 42. Latviešu-krievu un krievu-latviešu ēku un būvju projektu termini. 1. burtnīca. Projektu un tāmju dokumentācija. — Rīga, 1990. — 18 lpp.
 43. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Termini latviešu, angļu, vācu, krievu valodā. Sast. I. Beļickis, D. Blūma, T. Koķe, D. Markus, V. Skujiņa (vad.), A. Šalme. — Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. — 248 lpp. (ap 1500 terminu).
 44. Krievu-latviešu politehniskā vārdnīca. (2. papild. izd.; red. J. Saveļjeva un M. Ķirīte.) — Rīga: Avots, 2000. — 803 lpp. (ap 58000 terminu).
 45. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Sast. aut. kol. R. Grēviņas vadībā. — Rīga: Zinātne, 2000. — 702 lpp. (4478 termini).
 46. Angļu-latviešu lauksaimniecības terminu vārdnīca. TTC. — Rīga: «Jāņa sēta», 2000. — 238 lpp. (ap 3800 terminu).
 47. Angļu-latviešu Eiropas Savienības primāro aktu terminu vārdnīca. TTC. — Rīga: Jāņa sēta, 2000. — 126 lpp. (ap 1700 terminu).
 48. Eiropas standartu definīcijas. A/s «Latvijas Gāze», 1999. — 179 definīc. (Ar «Latvijas standarta» spiedogu. 01.02.2000.)
 49. Gāzes nozares terminu vārdnīca. Rīga: A/s «Latvijas Gāze», 2000. — 15 lpp. (Ar «Latvijas standarta» spiedogu. 18.01.2001.)
 50. Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes termini. Sast. A. Mauliņa. — Rīga: LNB, 2000. — 88 lpp. (ap 3500 terminu).
 51. Angļu-latviešu aviācijas radiosakaru frazeoloģijas rokas­grā­ma­ta. Sast. M. Romele. — Rīga: Latvijas Gaisa satiksme, 2000. — 68 lpp. (ap 600 terminu).
 52. Ostu celtniecībā lietotie termini krievu, latviešu, angļu valodā. Sast. N. Baturins (vad.), L. Lakmunds, K. Pjatņickis, V. Keris, J. Marnauza, J. Priedīte. — Rīga: Jumava, 2001. — 163 lpp. (ap 3000 terminu).
 53. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca. Datori, datu apstrāde un pārraide. — Rīga: Avots, 2001. — 660 lpp. (4751 termins), termini apspriesti LZA TK Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijā.
 54. Mehānikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Sast. A. Lagzdiņš, V. Tamužs (aut. kol. vad.), G. Teters, J. Vība. — Rīga: Latvijas Nacionālā mehānikas komiteja, 2001. — 248 lpp. (1000 terminu).
 55. Latviešu-angļu robežsardzes terminoloģijas vārdnīca. Sast. A. Čudars, G. Rīmane. — Rīga: P&K, 2001. — 136 lpp. (3000 terminu).
 56. Latvijas piepju konspekts//Latvijas veģetācija, Nr. 5. Sast. D. Meiere. — Rīga: Latvijas Dabas muzejs, 2002. — 7.–41. lpp.
 57. Latvijas cepurīšu sēņu konspekts//Latvijas veģetācija, Nr. 5. Sast. I. Dāniele [Avota], I. Krastiņa. — Rīga: Latvijas Dabas muzejs, 2002. — 43.–174. lpp.
 58. Sporta vārdnīca. Sast. U. Švinks — Rīga: N.I.M.S., 2002. — 183 x 2 lpp. (ap 14000 terminu).
 59. Eiropas Savienības muitas terminoloģijas vārdnīca. Sast. M. Ankalniņš. — Rīga: SIA «Zemgales Alianse», 2003. — 255 lpp. (ap 2500 terminu).
 60. Latviešu-vācu enerģētikas un elektrotehnikas vārdnīca. Sast. K. Timmermanis, A. Zviedris, I. Staltmanis, P. Saveļjevs, V. Skujiņa. — Rīga: Latvenergo, 2003. — 251 lpp. (ap 19700 terminu).
 61. Vācu-latviešu enerģētikas un elektrotehnikas vārdnīca. Sast. K. Timmermanis, A. Zviedris, I. Staltmanis, P. Saveļjevs, V. Skujiņa. — Rīga: Latvenergo, 2003. — 250 lpp. (ap 19600 terminu).
 62. Elektroenerģētikas komerctermini. Sast. K. Timmermanis, A. Zviedris, S. Jermuts, A. Staltmanis, V. Skujiņa. — Rīga: Latvenergo, 2003. — 50 lpp. (233 termini). 
 63. Militāro terminu skaidrojošā vārdnīca. — Rīga: NAA AZC, 2003. — 199 lpp. (ap 1400 terminu).
 64. Angļu-latviešu Eiropas Savienības terminu vārdnīca. Sast. A. Švalkovska, S. Līce, J. Veckrācis, K. Liljeberga — Rīga: UNDP, 2004. — 252 lpp. (3000 terminu).
 65. Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. 3. Relejaizsardzība, automātiskā vadība, tālvadība, ēku elektroinstalācija, elektriskās ķēdes un ierīces, magnētiskās ķēdes un ierīces, elektriskie mērījumi un mēraparāti, elektromagnētiskā saderība, ķīmiskie elektroenerģijas avoti. Sast. K. Timmermanis, A. Zviedris, S. Jermuts, A. Staltmanis, V. Skujiņa. — Rīga: Jumava, 2004.— 803 lpp. (1923 termini).
 66. Eiropas Savienības muitas terminoloģija. Sast. M. Ankalniņš. — Rīga: LZA EI, 2004. — 376 lpp. (2300 terminu).
 67. Mašīnbūves terminu vārdnīca. Sast. aut. kol. K. Cīrules vadībā; zin. red. V. Skujiņa. — Rīga: Latvijas Nacionālā mehānikas komiteja, 2004. — 332 lpp. (ap 4000 terminu).
 68. Sporta spēļu vārdnīca (3 vārdnīcas, variējot valodu secību). Sast. I. Boge, U. Grāvītis, V. Lapiņš, L. Malahova, A. Ponomarjevs, N. Stirna, U. Švinks, J. Žīdens. — Rīga: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2004. — 322 lpp., 317 lpp., 314 lpp., (ap 4500 terminu), termini saskaņoti ar LZA TK Sporta terminoloģijas apakškomisijas lēmumiem.
 69. Vieglatlētikas vārdnīca. Sast. U. Švinks, V. Mackars, I. Rudzinska, L. Malahova. — Rīga: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2004. — 271 lpp. (ap 600 terminu), termini saskaņoti ar LZA TK Sporta terminoloģijas apakškomisijas lēmumiem.
 70. Angļu-latviešu-krievu vingrošanas vārdnīca. Sast. U. Švinks. — Rīga: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2004. — 333 lpp. (ap 5800 terminu), termini saskaņoti ar LZA TK Sporta terminoloģijas apakškomisijas lēmumiem.
 71. Valodas prasmes pārbaudes terminu vārdnīca.— Rīga: LR Naturalizācijas pārvalde, 2004. — 67 lpp. (434 termini).
 72. NATO militāro terminu vārdnīca. — Rīga: LR Aizsardzības ministrija, 2004. (1700 terminu).
 73. Vides vārdnīca (EnDic2004). — Tartu, 2004. — 1085 lpp. (6039 termini 9 valodās), termini saskaņoti ar LZA TK Botānikas terminoloģijas apakškomisijas lēmumiem.
 74. Angļu-latviešu nodokļu terminu vārdnīca. Sast. I. Matisone (aut. kol. vad.) I. Blumfelde, A. Krastiņš, Ē. J. Niedrītis, K. Ketners. — Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. — 159 lpp. (ap 6000 terminu).
 75. Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. 4. Zemēšana, spriegumaktīvie darbi un aizsardzība pret elektrotriecieniem, sprādzienaizsargātas elektroiekārtas, atjaunīgās enerģijas avoti, energoelektronika, elektrotermija, pārspriegumaizsardzība, elektrovilce, elektroapgaisme. Sast. K. Timmermanis, A. Zviedris, S. Jermuts, V. Skujiņa. — Rīga: Jumava, 2006. — 794 lpp. (2065 termini).

 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)