Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 3/1113 (10.12.2013)

18.01.2015

Sēde notiek 2013. gada 10. decembrī plkst. 15.00 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 13 dalībnieku

Sēdi vada Juris Baldunčiks

Protokolē Iveta Pūtele

 

Darba kārtībā:  Spēkratu termini.

 

Šis terminu saraksts ir daļa no Spēkratu apakškomisijas gatavotās četrvalodu spēkratu terminu vārdnīcas. Terminiem latviešu valodā pievienoti to vairāk lietotie (bet ne visi) ekvivalenti angļu (a.), vācu (v.) un krievu (kr.) valodā un skaidrojumi – definīcijas. Terminu un definīciju atlase nepretendē uz saraksta pilnību, doti tikai raksturīgākie piemēri.

Sinonīmi atdalīti ar komatu, pirmajā vietā liekot ieteicamāko vai vairāk izplatīto. Svešvalodās doti tikai biežāk lietotie ekvivalenti. Kvadrātiekavas norāda, ka tajās ietvertā daļa ir lietojama fakultatīvi.

 

Sagatavojuši J.G. Pommers, K. Počs, V. Pavlova un V. Skujiņa

Spēkratu terminu apakškomisija

 

1. [ārpus virsbūves] izvirzītais lukturis

a. headlamp overhung by the body

v. vorgeschobenes Scheinwerfer m

kr. выступающая [за кузовом] фара

Automobiļa apgaismojuma un dizaina konstrukcijas veids, kurā lukturis ir pastāvīgi izvirzīts ārpus virsbūves.

 

Diskusija par pirmo divu vārdu nepieciešamību, arī par «izvirzītais» galotni – noteiktā vai nenoteiktā. J. G. Pommers skaidro, ka tas ir konstrukcijas veids.

Apstiprina proponēto.

 

2. ātruma uzturēšanas sistēma, ātrumtures sistēma

a. cruise control system, cruise [speed] control

v. Tempomat n, Reisegeschwindigkeitsregler m

kr. системa стабилизации скорости, системa поддержания скорости

Sistēma, kas automātiski uztur nemainīgu vadītāja uzdoto automobiļa ātrumu, ar droseļvārstu iedarbojoties uz motora vadību.

 

K. Timmermanis: Īsais variants ir labāks. Visi piekrīt. Apstiprina: ātrumtures sistēma.

 

3. bremžu siltumtests

a. [brake] fade test

v. Wärmetest (m) der Bremsen

kr. испытание тормозных накладок на потерю эффективности при нагреве

Bremžu uzliku darbības izmēģinājuma pārbaude ar nolūku noskaidrot kā mainās bremžu darbības efektivitāte, tām sasilstot.

 

Diskusija par «tests» un «pārbaude». Pommers: Ir dažādas pārbaudes, arī testēšana. Krieviņš: Kvalitātes pārvaldības standartos dažādi pārbaudes veidi saukti atšķirīgi. Timmermanis: Valodā ir dažādas nianses, katram procesam sava. Pommers ierosina papildināt ar bremžu siltumpārbaude. Apstiprina: bremžu siltumtests, bremžu siltumpārbaude. Labo arī krievu terminu, svītrojot на потерю эффективности.

 

4. diagonālā bremžu sistēma

a. diagonally-split braking circuit, diagonal split braking system

v. diagonāles Bremssystem n

kr. система диагонального раздельного торможения

Dalīta bremžu sistēma, kurā divas pretējas neatkarīgas sistēmas sekcijas darbojas uz riteņiem, kas izvietoti pa diagonāli.

 

Apstiprina proponēto.

 

5. galaspēks

a. output force

v. Ausgangskraft f

kr. сила на выходе

Mašīnas attīstītais spēks, apstrādājot ievades spēku. Pēdējais spēks spēku ķēdes galā.

 

J. G. Pommers skaidro, ka galaspēks ir apakškomisijā radīts termins. Tas ir pēdējais izejošais spēks. K. Timmermanis: Angļu un vācu valodā ir izejas spēks. A. Lauzis: Tas ir aizņemts sākumspēka nozīmē. Galaspēks labāk. Timmermanis iesaka koriģēt definīciju, jo tā sintaktiski neveikla. Apstiprina: galaspēks.

 

6. ievelkamais lukturis

a. retracting headlamp, retracting headlight

v. einzichbarer Scheinwerker m

kr. убирающаяся фара

Automobiļa apgaismojuma un dizaina konstrukcijas veids, kurš nodrošina luktura noslēpšanu, kad tas netiek lietots. Nelietotā stāvoklī pēc atbilstošas komandas lukturis virā noliecas uz leju un pilnīgi iekļaujas apkārtējā konstrukcijā.

 

Diskusija par noteikto/nenoteikto galotni. A. Lauzis par noteikto. L. Kauķe: Tas ir tāds, ko var ievilkt, īpašība. Pommers uzsver, ka šeit tips. Apstiprina proponēto.

 

7. klātniekpersona, klātnieks

a. occupant

v. anwesende Person m (im Transportmittel); Fahrgast m

kr. присутствующая персона

Jebkura persona, kas atrodas transportlīdzeklī.

 

Šāds termins nepieciešams normatīvajos dokumentos. Timmermanis: Krievu valodā parastāks vārds ir лицо. Principā visbiežāk lieto pasažieris. Pommers: Tā sauc visus, kas ir automobilī. Timmermanis: Pirmais termins diezgan pārprotams. Vācu otro vajadzētu svītrot. Svītro. Diskusija par piedāvātajiem terminiem un jēdzienu. Timmermanis: Vai tiešām šāds termins ir standartā? Pommers: Jā, tas mums ir vajadzīgs. Ieteikumi: braucējs, iekšnieks, iekšsēdis. Kauķe: Klātniekpersona ir tā, kas ir klāt. Terminu atliek, jāpārdomā variants braucējs.

 

8. [mezgla] detalizēts attēls [izjauktā veidā[

a.  exploded view [drawing]

v. detailliertes Baugruppenbild n (zerlegt)

kr. изображение узла в разобранном виде

Diagramma, attēls vai tehniskais rasējums, kas parāda objekta dažādo daļu savstarpējo izvietojumu vai mezgla salikumu.

 

I. Krieviņš: Vai te ir mezgls, kādreiz TK pieņēma salikums. Rasēšanā ir salikuma vienība. Un mezgls ir pārslogots. J. G. Pommers: Strādāju radiorūpnīcā, kur lietoja latviešu valodu un šo sauca par mezglu. Kauķe: Izjaukta mezgla attēls. Amoliņš: Ne vienmēr izjaukts. Kauķe: Bet angļu valodā ir exploded. Kas ir galvenais: detalizēts vai izjaukts? Krieviņš: Konstruktordokumentācijā tādu nav. Timmermanis: Ja tas nav attiecināms tikai uz transportu, tad tā būtu cita lieta. Priekšlikums mezglu aizstāt ar vienums. Tad būtu izjaukta vienuma attēls. Šo apstiprina, bet vēl jāpārbauda.

 

9. kursa stabilitāte

a. directional stability

v. Fahrtrichtungshaltung f

kr. стабильность курса

Spēkratu spēja ievērot uzdoto braukšanas kursu, neraugoties uz ceļa virsmas nelīdzenumiem un sānvēju 

 

Lauzis: Kursa nav labi, varbūt virziena? Tā ir spēkrata īpašība. Apstiprina: virzienstabilitāte.

 

10. līkuma gaisma

a. bend light

v. Kurvenlampe f, Kurvenlight n

kr. свет поворота

Automobiļa apgaismes ierīce, kas paredzēta, lai apgaismotu ceļu priekšā brīdī, kad automobilis veic pagriezienu. To realizē ar automātiski pagriežamiem lukturiem.

 

A. Lauzis: Varbūt līkumgaisma? J. G. Pommers piekrīt. Apstiprina: līkumgaisma.

 

11. [neautorizēta] manipulācija

a. tampering

v. unberechtigte Manipulation f, unberechtigte Einmischung f

kr. вмешательство

Traucējošas (ar kaut ko) darbības, lai izraisītu bojājumus vai veiktu neautorizētas izmaiņas.

 

L. Kauķe: Vai nebūtu labāk iejaukšanās? K. Počs: Man šķiet, ka manipulācija pareizāk izsaka būtību. Tai var būt dažādi veidi. Timmermanis: Bet krievu valodā tikai viens vārds. Pommers ierosina papildināt ar несанкционированное. Apstiprina: nesankcionēta manipulācija.

 

12. notrūces pašbremzēšanas sistēma

a. breakaway braking system, break-away braking system

v. Selbstbremsungssystem (n) des  Losreißens

kr. тормозная система отрыва

Sistēma, kas automātiski aktivizē piekabes bremzes, ja tā nejauši atdalās no vilcēja.

 

K. Timmermanis: Vai krievu valodā nav обрыв? Pommers skaidro, ka krievu valodā lieto šo ar nozīmi «atrauts». Kauķe: Iznāk, ka notrūces sistēma. Pommers: Tikai tad, kad notrūkst. kauķe: Vai «notrūkst» ir pareizi? Vai tādu darbību nesauc «atdalīšanās»? Diskusija par darbības nosaukumu. Lauzis: Ievērosim, ka termins ir nosacīts. Pommers: Varam papildināt ar piekabes kvadrātiekavās. Apstiprina: [piekabes] notrūces pašbremzēšanas sistēma.

 

13. odometrs, nobraukuma skaitītājs

a. odometer, mileage counter

v. Gangschalthebel m

kr. счётчик пробега, одометр

Aparāts, kas rāda transportlīdzekļa nobraukto attālumu (kilometros vai jūdzēs) 

 

J. G. Pommers: Otrais jau sen pieņemts. Bet odometrs ir internacionāls, tāpēc vajadzētu arī mums pieņemt. Apstiprina proponēto.

 

14. [pa]griešanās ātrums

a. yaw rate

v. Wendegeschwindigkeit f

kr. скорость поворота

Transportlīdzekļa kustības virziena izmaiņas ātrums, griežoties ap vertikālo asi, kas iet caur transportlīdzekļa smaguma centru, mērīts grādos/sekundē.

 

A. Lauzis: Kāpēc kvadrātiekavās? Pommers: Griešanās ir mehānikā, mums tas ir tāds kā retorisks jautājums. Priekšlikums noņemt kvadrātiekavas. Apstiprina: pagriešanās ātrums.

 

15. pakaļgala iznese

a. rear swingout

v. Schleudern (n) des Hinterteils

kr. занос заднего угла

Velkamās piekabes pakaļējā stūra trajektorijas novirze no piekabes ass pagrieziena rādiusa. Šī iznese var radīt sarežģījumus satiksmē, piemēram, eventuāliem pasažieriem neparedzēta autobusa pakaļgala iznese, autobusam griežoties no pieturas, var aizķert pieturā stāvošos.

 

J. G. Pommers: Uz autobusiem rakstīts sanese, bet šajā gadījumā tas neder. Apstiprina proponēto.

 

16. pilnuzlādes nobraukums 

a. [vehicle] electric range

v. Laufweg (m) bei Vollaufladung, elektrischer Vorrat (m) des Laufweges

kr. электрический запас хода

Attālums, ko eletroautomobilis vai hibrīdautomobilis var veikt izmantojot elektroenerģiju ar vienu pilnībā uzlādētu bateriju komplektu (vai citu elektriskās uzglabāšanas ierīci).

 

J. G. Pommers paskaidro, ka automobiļiem ar degvielu ir pilntvertnes nobraukums. Bet elektromobiļiem pilnuzlādes. Apstiprina proponēto.

 

17. satiksmes [virziena] puse

a. hand of drive

v. Verkehrsseite f

kr. сторона движения [транспорта]

Vadītāja orientācija par pa ceļu braucoša transportlīdzekļa vadīšanu pa kreiso vai labo ceļa pusi.

 

Apstiprina proponēto.

 

18. smagdarba automobilis

a. heavy-duty vehicle

v. Automobil (n) für Hochleistungsarbeit, Automobil (n) für schwere Arbeitsbedengungen

kr. автомобиль для тяжёлых условый

Automobilis, kas paredzēts darbam ļoti smagos apstākļos. Smagos apstākļus var raksturot gan ļoti smaga krava, gan grūti izbraucams ceļš, piemēram, darbs karjerā.

 

I. Krieviņš: Angļu terminu heavy-duty attiecina arī uz apģērbu un paklājiem. Vai ir iespēja saskaņot? J. Baldunčiks: Nav obligāti visās nozarēs pieskaņot vienam angļu vārdam, var būt atšķirīgi. K. Timmermanis: Vajadzētu pārbaudīt krievu terminu. Apstiprina proponēto.

 

19. smagdarba transportlīdzeklis

a. heavy-duty vehicle

v. Transportmittel (n) für Hochleistungsarbeit, Transportmittel (n) für schwere Arbeitsbedengungen

kr. транспортное средсво для тяжёлых условый

Transportlīdzeklis, kas paredzēts darbam ļoti smagos apstākļos. Smagos apstākļus var raksturot gan ļoti smaga krava, gan grūti izbraucams ceļš, piemēram, darbs karjerā.

 

Apstiprina proponēto, saskaņojot ar 18. terminu.

 

20. strupbremzēšana

a. snub

v. scharfes Bremsen n

kr. [резкое] притормаживание

Ātra, strupa iedarbība uz bremzes mehānismu, parasti šādu darbību virkne.

 

J. G. Pommers uzsver, ka šai darbībai grūti sniegt īsu raksturojumu. K. Timmermanis: Skaidrojums noteikti jākoriģē, bet termins ir pieņemams. Apstiprina proponēto.

 

21. [virsbūvē] iegremdētais lukturis

a. headlamp recessed in the body

v. [in die Karosserie] versenkter Scheinwerfer m

kr. утопленная [в кузове] фара

Automobiļa apgaismojuma un dizaina konstrukcijas veids, kurā lukturis ir pastāvīgi iegremdēts virsbūves konstrukcijā.

 

Apstiprina proponēto.

 

Sēdi beidz 17.00

 

Sēdes vadītājs: J. Baldunčiks

Protokoliste: I. Pūtele


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)