Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 2/1083 (04.03.2008)

18.03.2008

Sēde notiek 2008. gada 4. martā LZA Senāta sēžu zālē

Sēde sākas plkst. 14.00

Sēdē piedalās 17 dalībnieki (sk. protokola pielikumu Nr. 1)

Sēdi vada Valentīna Skujiņa

Protokolē Anita Ščucka

 

Darba kārtībā:

  1. Standarta ISO 2382-3 Iekārtu tehnoloģija terminu izskatīšana iespējamai apstiprināšanai.
  2. Izskatīto konsultāciju terminu apstiprināšana un citi konsultāciju jautājumi.
  3. Informācija par saņemtajiem priekšlikumiem LZA TK darba principu precizēšanai.
  4. Dažādi.

 

 

V. Skujiņa informē, ka 12.02.2008. notikusi TSK sēde, kurā apspriesti aktuāli konsultāciju jautājumi, kas galīgai izlemšanai iekļauti šīsdienas sēdes darba kārtībā.

V. Skujiņa sēdi uzsāk ar darba kārtības 4. punktu un ierosina diskusiju par B. Rolova vārdnīcu.

 

4

V. Skujiņa informē, ka B. Rolova izstrādāto fizikas terminu vārdnīcu E. Cauna ievietojis LZA TK akadēmiskajā datubāzē AkadTerm un, tā kā šajā datubāzē paredzēts ievietot terminus, kas apstiprināti LZA TK vai saskaņoti ar LZA TK lēmumiem, ir svarīgi vienoties, vai šai vārdnīcai varētu būt piešķirams attiecīgs statuss (iespējams, ar kāda fizikas speciālista recenziju vai atzinumu). E. Cauna precizē, ka datubāzē AkadTerm ievietota 1989. gadā izdotā (papildinātā) vārdnīca Par fiziku un fiziķiem. Fizikas terminu skaidrojošā vārdnīca un ka šīs vārdnīcas digitālā versija izveidota EuroTermBank projekta ietvaros.

Sēdes dalībnieki, atzīstot, ka:

1) B. Rolovs ir bijis ilggadējs LZA TK apakškomisijas vadītājs un ļoti lietpratīgs nozares speciālists, fizikas termini apspriesti arī TK sēdēs (sk., piem., 1963., 1964. u. c. gadu protokolus),

2) šī ir ļoti vērtīga vārdnīca, kas izmantota arī vairāku citu nozaru terminoloģijas izstrādē,

3) datubāzē ikvienam šķirklim tiek pievienots avots un datējums (kas jāņem vērā lietotājam),

vienojas, ka B. Rolova vārdnīca pamatoti atstājama akadēmiskajā terminu datubāzē AkadTerm bez papildu recenzijas.

 

 

1

Sākot ISO standarta terminu izskatīšanu, V. Skujiņa informē, ka vairāki kolēģi diemžēl uz sēdi netiek, bet ir atsūtījuši savus komentārus un ieteikumus. Pirms sēdē apspriežamo terminu saraksta (kas izveidots, apkopojot J. G. Pommera, V. Skujiņas, A. Amoliņa izteiktos iebildumus) skatīšanas V. Skujiņa informē, ka daži termini saistīti ar vēl izlemjamiem konkrētiem problēmjautājumiem, tāpēc tie tiks atlikti.

Diskutējot par sarakstā iekļautajiem terminiem, V. Skujiņa pievērš uzmanību tam, ka Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīcā (R., 2001) dažkārt doti citi angļu terminu ekvivalenti (piem., delay, enabling, gate). E. Cauna atzīst, ka diemžēl angļu valodā attiecīgie termini tiek lietoti nekonsekventi un dažādās nozīmēs. Attiecībā uz angļu valodas delay un krievu задержка sēdes dalībnieki atzīst, ka dažādās nozarēs (sportā, enerģētikā u. c.) tiem atbilst gan aizture, gan aizkave. A. Blinkena norāda, ka aizturēt var kāds cits (no subjekta neatkarīgu apstākļu dēļ), savukārt aizkavējas parasti pats subjekts, attiecīgi varētu šķirt arī vārdus aizture un aizkave.

Tiek diskutēts arī par ‘shēmas’ un ‘ierīces’ izpratni (tas attiecas arī uz 03.01.01. terminu). K. Timmermanis norāda, ka shēma ir tikai zīmējums uz papīra un pēc šīs shēmas izgatavo ierīci. J. Borzovs atzīst, ka praksē šī robeža ir grūti novelkama, jo ir shēmas, kuras darbojas, bet kuras vēl nevar atzīt pa ierīci. Sēdes dalībnieki vienojas, ka sarakstam pievienojams termins a. circuitshēma un tā definīcija, kurā dotas attiecīgi vairākas nozīmes, kādās šis termins lietots sarakstā Iekārtu tehnoloģija

 

Skatot sarakstu,

1) atliek 03.01.01., 03.01.10., 03.02.01., 03.02.02., 03.02.03., 03.02.06. terminu, jo par tiem var spriest tikai pēc principu precizēšanas,

2) 03.03.04. terminā pēc A. Amoliņa ieteikuma īpašības vārdam pievieno noteikto galotni (loģiskais simbols).

Sarakstu izskata līdz 03.04.06. terminam.

 

 

2

Tā kā uz sēdi ieradušies vairāki tūrisma tirgdarbības jomas speciālisti, kas iesūtījuši jautājumu par angļu termina buzz marketing atveidi, lai viesiem nebūtu jāgaida līdz sēdes beigām (jo pamatsaraksta izskatīšana var ieilgt), terminu saraksta izvērtēšana uz laiku tiek pārtraukta un tiek spriests par buzz marketing atveidi latviešu valodā.

A. Mednis atzīst, ka šobrīd tā ir aktuāla pētniecības un darbības joma un praksē kā angļu buzz marketing latviskos ekvivalentus lieto dažādus terminus. A. Mednis arī pamato, ka nebūtu pieņemams termins ar terminelementu mutvārdu, jo informācija tiek nodota gan mutvārdos, gan internetā (rakstveidā), un atzīst, ka terminelements mutvārdu varētu noderēt termina word-of-mouth atveidē. Piedāvātais termins ar raksturotājvārdu baumu netiek atzīts par pieņemamu, jo šim vārdam ir negatīva konotācija.

Sēdes dalībnieki atzīst par pieņemamu A. Medņa izteikto piedāvājumu — terminu veidot, izmantojot raksturotājvārdu ieteikumu.

V. Skujiņa atgādina, ka LZA TK nav apstiprinājusi aizguvumu mārketings, tādēļ šajā gadījumā terminā izmantojams vārds tirgdarbība, kas jau apstiprināts, skatot tūrisma terminu pamatsarakstu.

Diskusijas rezultātā tiek pieņemti šādi angļu terminu latviskie ekvivalenti:

word-of-mouth marketing — mutvārdu tirgdarbība

buzz marketing — ieteikumu tirgdarbība.

Sēdes dalībnieki vienojas, ka jautājuma uzdevēji izveidos un iesūtīs šo abu terminu definīcijas.

 

Konsultāciju jautājumi par terminiem raudze («prove») un mese sēdē laika trūkuma dēļ netiek skatīti (nav ieradušies arī jautājumu uzdevēji), laika trūkuma dēļ netiek skatīts arī darba kārtības 3. punkts.

 

Sēde beidzas plkst. 16.50

 

Sēdes vadītāja  V. Skujiņa

Sēdes protokoliste A. Ščucka

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)