Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 7/1072 (21.11.2006)

28.11.2006

Sēde notiek 2006. gada 21. novembrī plkst. 14.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Sēdē piedalās 12 dalībnieki (sk. protokola pielikumu Nr. 1).

Sēdi vada Valentīna Skujiņa.

Sēdi protokolē Anita Ščucka.

 

Darba kārtībā:

  1. LZA TK Starpnozaru terminoloģijas komisijas (TSK) 31. oktobra sēdes lēmuma apstiprināšana.
  2. Priekšlikumi LZA TK 2006. gada 21. februāra sēdē apstiprinātā «Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksta» uzlabošanai.
  3. LZA TK apakškomisiju priekšlikumi darba plānošanai 2007. gadam, iesaistoties Valsts valodas politikas programmas 2006.–2010. g. īstenošanā.
  4. Dažādi.

1

V. Skujiņa informē, ka par neierašanos uz sēdi informējuši vairāki TK apakškomisiju (TAK) vadītāji un eksperti (telefoniski — E. Vimba, K. Timmermanis, R. Valters; elektroniski — E. Cacure, M. Dunska, A. Amoliņš).

 

TSK 31. oktobra sēdes protokollēmumā tiek izdarīti vairāki labojumi:

1) saskaņā ar A. Lauža ieteikumiem (sk. pielikumu Nr. 2) labo terminu rādītājs un īpašība skaidrojumu, kā arī terminu parametrs un raksturlielums skaidrojumu;

2) pēc A. Blinkenas ierosinājuma termina raksturotājs skaidrojumu papildina ar vārdu kvalitatīva: «termins raksturotājs vispārīgā nozīmē galvenokārt ir cilvēks, kas ko raksturo, apraksta, bet tā var būt arī kvantitatīva un kvalitatīva īpašība, ko ..»;

3) pēc I. Krieviņa ierosinājuma terminu parametrs un raksturlielums skaidrojumā svītrot teikumu: «piem., viens no auduma parametriem ir blīvums, bet tas nav kvalitātes rādītājs».

Balsojumā par TSK lēmuma apstiprināšanu — «par» balso visi sēdes dalībnieki. (V. Skujiņa informē, ka, tā kā nav kvoruma, TSK sēdes lēmums balsošanai atkārtoti tiks izsūtīts elektroniski.)

 

Balsojumā par J. G. Pommera vadītajā apakškomisijā sagatavoto spēkratu teorijas terminu sarakstu — «par» nobalso visi sēdes dalībnieki, uzverot, ka saraksta galavariantā jābūt iestrādātiem gan TK 17. oktobra sēdē, gan TSK 31. oktobra sēdē pieņemtajiem labojumiem.

Pēc J. G. Pommera un E. Caunas ierosinājuma atzīst, ka par iepriekš lemto jābūt diviem TK lēmumiem — viens par TSK lēmumu, otrs par spēkratu teorijas terminu sarakstu.

 

2

V. Skujiņa informē, ka no Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijas (ITTETA) saņemti terminu saraksti ar definīcijām, kas izstrādāti, tulkojot ISO standartus. Viens no sarakstiem (ISO 2382-2:1979 Datu apstrāde — Terminu vārdnīca — 2. daļa: Aritmētiskās loģiskās operācijas) nosūtīts izskatīšanai Matemātikas terminoloģijas apakškomisijai, jo liela daļa terminu attiecas arī uz matemātiku. Otrs saraksts (ISO/IEC 2382-1:1993 Terminu vārdnīca — 1. daļa: Pamattermini) nosūtīts visiem TAK vadītājiem un ekspertiem. Atsauksmes par šo materiālu saņemtas no K. Timmermaņa un J. G. Pommera. Tomēr šim terminu sarakstam vēl ir jāizvēlas recenzenti.

 

V. Skujiņa atzīst, ka pēc pašreizējā TK darbības apraksta (sk. Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksta 3.2. punktu) recenzentu izvirza un apstiprina TSK vai TAK.

Apspriežot jautājumu par recenzentu izvirzīšanu un apstiprināšanu:

1) E. Cauna atzīst, ka par recenzentiem jābūt valodniekam un nozares speciālistam, kas nav bijis iesaistīts terminu saraksta sagatavošanā, un jāparedz gadījums, ka recenzentu var izvirzīt TK (par to nolemjot TK sēdē);

2) V. Skujiņa atzīst, ka recenzentu varētu izvirzīt arī TAK, tādējādi novēršot iespēju, ka sēžu starplaikā recenzentu izvirzīt nav iespējams;

3) U. Švinks ierosina, ka sēžu starplaikā par ekspertu izvirzīšanu un apstiprināšanu var lemt TK vadība;

4) lemj, ka TSK vai TAK izvirzītie recenzenti jāapstiprina TK;

5) lemj, ka var piesaistīt arī ekspertus ārpus TK.

 

V. Skujiņa informē, ka J. G. Pommera ierosinājumi (sk. pielikumu Nr. 3) TK darbības apraksta uzlabošanai tiks izskatīti pēc sēdes.

 

Nolemj izsūtīt atkārtotu aicinājumu — ieteikt nepieciešamos labojumus TK darbības aprakstā (atbildes gaidot 10 dienas).

 

3

V. Skujiņa informē, ka I. Puksts vairs nepilda TK administratīvā direktora pienākumus, jo viņš atgriezies savā agrākajā darbavietā.

 

V. Skujiņa informē par vēstuli, kura saņemta no Valsts valodas aģentūras (VVA) direktora J. Valdmaņa un kurā saskaņā ar Valsts valodas politikas programmu 2006.–2010. gadam izteikts aicinājums sniegt ziņas par 2007. gadā plānotajiem darbiem (vēstule elektroniskā formātā nosūtīta TAK vadītājiem 25. oktobrī).

 

Apspriežot iespēju pietiekties uz VVA piedāvāto finansējumu:

1) V. Skujiņa informē, ka,

  • lai gan vēstulē minētais termiņš ir beidzies, telefoniski saņemts apstiprinājums, ka pieteikumus var iesniegt arī vēl šobrīd;
  • šobrīd, īstenojot ar VVA noslēgtos projektus, tapusi terminu vārdnīca kriminālistikā (darba vadītājs — Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras vadītājs prof. Anrijs Kavalieris) un tiek izstrādāta valodniecības terminu vārdnīca (V. Skujiņas vadībā), kurai paredzēts TK akcepts;
  • šogad no Zinātņu Padomes saņemtais finansējums, kas paredzēts zinātnes attīstībai, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies un, ticams, ka tāds tas arī saglabāsies; uz uzaicinājumu — pieteikties izstrādāt terminu sarakstus ar definīcijām — šogad atsaucās 3 apakškomisijas (ITTETA, Spēkratu terminoloģijas apakškomisija, Mežzinātnes terminoloģijas apakškomisija), pagaidām neko nav iesniegusi Mežzinātnes terminoloģijas apakškomisija;

2) J. G. Pommers ierosina, ka katru gadu TK varbūt varētu pieteikt izstrādāt ap 1000 terminu ar citvalodu ekvivalentiem un definīcijām;

3) E. Cauna vēlas noskaidrot, kam ir tiesības slēgt līgumus ar VVA — TK, TAK vai atsevišķām personām;

4) V. Skujiņa atgādina, ka TK nav juridiska persona;

5) V. Skujiņa atzīst, ka TK vadība centralizēti pieteikties uz VVA piedāvāto līdzekļu apgūšanu neapņemas, to var darīt atsevišķas apakškomisijas vai TAK darba grupas attiecīgo juridisko personu ietvaros, kurām tad jāuzņemas atbildība par pieteiktā darba izpildi.

 

4

Izskatot iesniegtās konsultācijas,

1) kā angļu cyber-squatter ekvivalentu latviešu valodā iesaka domēnsagrābējs, domēnkampējs (E. Cauna), darinājumu ar vārdu zaglis nevar veidot, jo domēni nevienam nepieder un līdz ar to tos nevar nozagt;

2) V. Skujiņa informē, ka TK tiks iesniegts jautājums par terminiem raudze un prove; TK apstiprinājusi terminu raudze kā dārgmetālu kvalitātes terminu, savukārt Saeimā nobalsots un likumos ieviests termins prove; termins raudze ir kļuvis daudznozīmīgs, un to lieto dažādās nozarēs, piem., arī lopkopībā;

3) I. Krieviņš atzīst, ka problēmas rada angļu specimen, sample u. c. terminu atveide latviešu valodā; A. Lauzis iesaka šādus terminu ekvivalentus: sampleparaugojums, paraugošana, specimenparaugs, testpiecetestgabals, vienlaicīgi atzīstot, ka būtu jāapkopo materiāls, ietverot visus iepriekšminētos un ar tiem saistītos terminus.

 

 

V. Skujiņa informē, ka

  • TK ir jauna zinātniskā sekretāre — Anita Ščucka, Iveta Pūtele šobrīd atslogota un izstrādā doktora disertācijas darbu;
  • nākamā TK sēde plānota pēc trijām vai četrām nedēļām.

Sēde beidzas plkst. 15.40

 

Sēdes vadītāja V. Skujiņa

Protokolētāja A. Ščucka


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)