Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


STRUKTŪRA UN PRINCIPI

Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts

21.02.2006

Apstiprināts LZA Terminoloģijas komisijas 2006. gada 21. februāra sēdē

 

1. Vispārīgā daļa

 

1.1. Dokuments izstrādāts, pamatojoties uz:

  • Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (TK) nolikumu, kas apstiprināts ar LR MK 2000. gada 28. novembra noteikumiem Nr. 405;
  • «Latviešu valodas nozaru terminoloģijas izstrādes vadlīnijām», kas apstiprinātas TK 2000. gada 18. decembra sēdē (prot. Nr. 3/1018).

1.2. Dokumenta mērķis ir reglamentēt:

  • jaunu terminu izstrādes un jau apstiprināto terminu grozīšanas kārtību;
  • TK un tās apakškomisiju darbu.

 

2. Organizatoriskā struktūra un lēmumu pieņemšana

 

2.1. Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas process tiek organizēts trīs līmeņos:

  • augšējais līmenis — Terminoloģijas komisija (TK);
  • vidējais līmenis — Starpnozaru terminoloģijas saskaņošanas komisija (TSK);
  • apakšējais līmenis — Nozares terminoloģijas komisija jeb apakškomisija (TAK).

2.2. TK sastāvu veido TK vadība, nozaru eksperti un TAK priekšsēdētāji.

2.3. TK vadību un balsstiesīgo TK sastāvu apstiprina LZA Senāts. Komisijas sēdes ir atklātas, bet balsošanā piedalās tikai balsstiesīgie TK locekļi.

2.4. TK sēdes vada TK priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona. Sēdes protokolē TK sekretārs. Sēdes protokolu TK sekretārs noformē un nosūta saskaņošanai TK balsstiesīgajiem locekļiem 3 darba dienu laikā pēc kārtējās sēdes. Nākamo 3 darba dienu laikā TK balsstiesīgie locekļi var iesniegt pamatotus labojumus, precizējumus vai papildinājumus. Pēc šo papildinājumu un labojumu apkopošanas protokola galīgā versija tiek publicēta TK mājaslapā.

2.5. TK sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no balsstiesīgajiem TK locekļiem. Lēmumi TK sēdē tiek pieņemti ar klātesošo balsstiesīgo TK locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir TK priekšsēdētāja balss.

2.6. Starpnozaru terminu apstiprināšanai un citu atsevišķu TK lēmumu pieņemšanai TK var pilnvarot TSK.

2.7. Attiecībās ar citām fiziskām un juridiskām personām TK pārstāv TK priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona.

2.8. TK sēžu starplaikos lēmumus TK vārdā ir tiesīgs pieņemt TK priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona, informējot par pieņemtajiem lēmumiem pārējos TK locekļus tuvākajā sēdē.

2.9. TSK sastāvā ietilpst 4 pastāvīgie locekļi — latviešu valodas speciālisti ar zināšanām un pieredzi terminoloģijas jomā no TK locekļu vidus, no kuriem viens tiek iecelts par TSK priekšsēdētāju, un mainīgs skaits pagaidu locekļu — nozaru ekspertu vai TAK priekšsēdētāju. TSK sēdes ir atklātas, bet balsošanā piedalās tikai TSK pastāvīgie un pagaidu locekļi.

2.10. TSK pastāvīgos locekļus ievēl TK balsstiesīgie locekļi. Pagaidu locekļu sastāvu katras konkrētas problēmas risināšanai nosaka TK priekšsēdētājs saziņā ar TSK priekšsēdētāju.

2.11. TSK sēdes vada TSK priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona. Sēdes protokolēšanu nodrošina TK sekretārs. Sēdes protokolu TK sekretārs noformē un nosūta saskaņošanai TSK locekļiem 3 darba dienu laikā pēc kārtējās sēdes. Nākamo 3 darba dienu laikā TSK locekļi var iesniegt pamatotus labojumus vai papildinājumus. Pēc šo papildinājumu un labojumu apkopošanas protokola galīgā versija tiek publicēta TK mājaslapā.

2.12. TSK sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no visiem tās locekļiem. Lēmumi TSK sēdē tiek pieņemti ar klātesošo TSK locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir TSK priekšsēdētāja balss.

2.13. TAK sastāvā ietilpst attiecīgās nozares speciālisti un vismaz viens latviešu valodas speciālists ar zināšanām un pieredzi terminoloģijas jomā. TAK sastāvu apstiprina TK. TAK sēdes ir atklātas, bet balsošanā piedalās tikai apstiprinātie TAK locekļi.

2.14. TAK sēdes vada TAK priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona. Sēdes protokolēšanu nodrošina TAK sekretārs. Sēdes protokolu TAK sekretārs noformē un nosūta saskaņošanai TAK locekļiem 3 darba dienu laikā pēc kārtējās sēdes. Nākamo 3 darba dienu laikā TAK locekļi var iesniegt pamatotus labojumus vai papildinājumus. Pēc šo papildinājumu un labojumu apkopošanas protokola galīgā versija tiek nosūtīta TAK locekļiem.

2.15. TAK sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no visiem TAK locekļiem. Lēmumi TAK sēdē tiek pieņemti ar klātesošo TAK locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir TAK priekšsēdētāja balss.

2.16. TAK kompetencē ir attiecīgās nozares terminu izstrāde, to pieņemšana un iesniegšana TK apstiprināšanai. TSK uzdevums ir starpnozaru terminu saskaņošana un pieņemšana, kā arī lēmumu pieņemšana jautājumos, kuros kāda no TAK nav spējusi panākt vienošanos. TK kompetencē ir TAK un TSK pieņemto terminu apstiprināšana un iesniegšana publicēšanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. TK ir atbildīga arī par TK terminu datubāzes uzturēšanu aktuālā stāvoklī.

2.17. Jaunu terminu un to grozījumu izstrādē TK, TSK, TAK ievēro «Latviešu valodas nozaru terminoloģijas izstrādes vadlīnijas» un izmanto starptautiski atzītus terminu avotus citās valodās, piemēram, starptautiskos standartus un terminoloģijas vārdnīcas.

 

3. Jauna termina izstrādes vai apstiprināta termina grozījuma iniciēšana

 

3.1. Jauna termina izstrādi vai apstiprināta termina grozīšanu var ierosināt:

  • valsts vai pašvaldības iestāde, nevalstiska organizācija, jebkura cita fiziska vai juridiska persona;
  • TK, TSK vai jebkura TAK.

3.2. Ja jauna termina izstrādi vai apstiprināta termina grozīšanu ierosina iestāde, organizācija, fiziska vai juridiska persona, tad attiecīgais priekšlikums rakstiskā vai elektroniskā pasta vēstules formā jāiesniedz TK sekretāram. Terminu krājumu, vārdnīcu u.c. iesniegšana TK apstiprināšanai ir pielīdzināma jauna termina izstrādes priekšlikumam. Attiecīgais materiāls tiek nodots tālākai izstrādei kādai no TAK vai TSK, kura pieņem lēmumu par recenzentu noteikšanu.

3.2.1. Ja saņemts jauna termina izstrādes priekšlikums, TK sekretārs 3 darba dienu laikā, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar TK priekšsēdētāju, nosaka jaunā termina piederību kādai no nozarēm un elektroniskā pasta vēstules vai iespieddokumenta formā nodod šo terminu tālākai izstrādei un pieņemšanai attiecīgajai TAK (tās sekretāram vai priekšsēdētājam). Ja nav iespējams konstatēt termina piederību vienai konkrētai nozarei, TK priekšsēdētājs pieņem lēmumu par termina izstrādei nepieciešamo TSK sastāvu, iesaistot tajā kā pagaidu locekļus skarto nozaru ekspertus un/vai TAK priekšsēdētājus. Šajā gadījumā TK sekretārs terminu tālākai izstrādei elektroniskā pasta vēstules formā nodod TSK priekšsēdētājam.

3.2.2. Ja saņemts apstiprināta termina grozīšanas priekšlikums, TK sekretārs to nodod TK priekšsēdētājam, kas izlemj, vai to uzreiz nodot tālākai izstrādei un pieņemšanai kādai no TAK vai TSK, informējot par to visus TK balsstiesīgos locekļus elektroniskā pasta vēstules formā, vai iekļauj šo jautājumu tuvākās TK sēdes darba kārtībā, lai pieņemtu lēmumu par grozījuma lietderību. TK sēdē lēmumu par grozījuma lietderību un tā tālākās izstrādes un pieņemšanas nodošanu TAK vai TSK pieņem saskaņā ar šī dokumenta 2.5. punktu.

3.2.3. Ja grozījuma nepieciešamība tiek atzīta par pamatotu, TK sekretārs 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas elektroniskā pasta vēstules formā nodod šo priekšlikumu izstrādei un pieņemšanai atbilstošajai TAK vai TSK. Tālākais termina grozīšanas process ir tāds pats kā jauna termina izstrādes un apstiprināšanas process (sk. 4. 5. un 6. punktu)

3.3. Jauna nozares termina izstrādi TAK veic saskaņā ar nozares vajadzībām, saskaņā ar savu nolikumu un atbilstoši savam darba plānam. Ja izstrādes laikā TAK konstatē, ka termins potenciāli var skart arī citas nozares, TAK priekšsēdētājs ar TK priekšsēdētāja starpniecību iniciē TSK izveidi, kurai tiek nodota tālākā termina izstrāde un pieņemšana.

3.4. Ja TAK, TSK vai TK pati iniciē apstiprināta termina grozīšanu, tad attiecīgais priekšlikums rakstiskā vai elektroniskā pasta vēstules formā jāiesniedz TK sekretāram. Tālākā darbība šajā gadījumā notiek atbilstoši šī dokumenta 3.2.2. un 3.2.3. punktam.

 

4. Terminu izstrāde un pieņemšana TAK līmenī

 

4.1. Lai terminu izskatītu un pieņemtu TAK sēdē, ir jābūt latviešu valodā piedāvātam termina variantam un tā jēdzieniskajam aprakstam (definīcijai vai skaidrojumam). Tikai atsevišķos gadījumos, ja termins jāpieņem steidzamības kārtā, TAK priekšsēdētājs drīkst pieļaut jēdzienisko aprakstu svešvalodā vai tā aizstāšanu ar termina lietojuma piemēru latviešu vai svešvalodā.

4.2. Lai iepazīstinātu TAK locekļus ar tuvākajā sēdē apspriežamajiem terminiem, tie ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes tiek ievadīti speciāli terminoloģijas izstrādei paredzētā elektroniskā vēstkopā. Līdz TAK sēdei, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms sēdes, visi vēstkopas dalībnieki var vēstkopā ievadīt savus labojumus, iebildes vai priekšlikumus, ko TAK sekretārs (priekšsēdētājs) apkopo un nodod TAK izskatīšanai.

4.3. Ja par attiecīgo terminu (tā nominatīvajā vai definitīvajā funkcijā) nav saņemti iebildumi, labojumi vai priekšlikumi, tad TAK sēdē terminu neapspriež, bet par tā pieņemšanu tiek nobalsots. Izņēmuma gadījumā, ja kāds no TAK locekļiem to pieprasa, TAK priekšsēdētājs termina pieņemšanu var pārcelt uz nākamo TAK sēdi.

4.4. Ja par kādu no terminiem ir saņemti iebildumi, labojumi vai priekšlikumi, tad tie tiek apspriesti TAK sēdē. Diskusijas ilgumu nosaka TAK priekšsēdētājs. Diskusijas rezultātā TAK priekšsēdētājs pieņem lēmumu balsot par termina pieņemšanu vai nodot terminu papildus izstrādāšanai un saskaņošanai.

4.5. Lēmums par termina pieņemšanu TAK sēdē ir pozitīvs, ja par to ir nobalsojis vairākums atbilstoši šī dokumenta 2.14. punktam. Ja TAK ietvaros neizdodas panākt vienošanos par termina pieņemšanu, jautājuma tālākā izlemšana notiek TSK. Šajā gadījumā TAK priekšsēdētājs sēdes protokolu ar tajā ietvertajiem visu pušu viedokļiem nosūta TK sekretāram, kurš ar TK priekšsēdētāja starpniecību iniciē TSK izveidi šī jautājuma izskatīšanai.

4.6. Izrakstu no TAK sēdes protokola par pieņemtajiem jaunajiem terminiem TAK sekretārs (priekšsēdētājs) elektroniskā pasta formā nosūta TK sekretāram.

 

5. Terminu izstrāde un pieņemšana TSK līmenī

 

5.1. TSK savās sēdēs izskata un pieņem starpnozaru terminus, kā arī tos terminus par kuriem kāda no TAK nav varējusi panākt vienošanos.

5.2. Lai terminu izskatītu un pieņemtu TSK sēdē, ir jābūt latviešu valodā piedāvātam termina variantam un tā jēdzieniskajam aprakstam (definīcijai vai skaidrojumam). Tikai atsevišķos gadījumos, ja termins jāpieņem steidzamības kārtā, TSK priekšsēdētājs drīkst pieļaut jēdzienisko aprakstu svešvalodā vai tā aizstāšanu ar termina lietojuma piemēru latviešu vai svešvalodā. Ja sēdē tiek izskatīts termins, par kura pieņemšanu nav spējusi pieņemt lēmumu kāda no TAK, tad papildus ir jābūt attiecīgajam TAK sēdes protokola izrakstam ar tajā ietvertiem visu pušu viedokļiem.

5.3. Lai iepazīstinātu TSK locekļus ar tuvākajā sēdē apspriežamajiem terminiem, tie ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes tiek ievadīti speciāli terminoloģijas izstrādei paredzētā elektroniskā vēstkopā. Līdz TSK sēdei, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms sēdes, visi vēstkopas dalībnieki var vēstkopā ievadīt savus labojumus, iebildes vai priekšlikumus, ko TSK priekšsēdētājs apkopo un nodod TSK izskatīšanai.

5.4. Ja par attiecīgo terminu (tā nominatīvajā vai definitīvajā funkcijā) nav saņemti iebildumi, labojumi vai priekšlikumi, tad TSK sēdē terminu neapspriež, bet par tā pieņemšanu tiek nobalsots. Izņēmuma gadījumā, ja kāds no TSK locekļiem to pieprasa, TSK priekšsēdētājs termina pieņemšanu var pārcelt uz nākamo TSK sēdi.

5.5. Ja par kādu no terminiem ir saņemti iebildumi, labojumi vai priekšlikumi, tad tie tiek apspriesti TSK sēdē. Diskusijas ilgumu nosaka TSK priekšsēdētājs. Diskusijas rezultātā TSK priekšsēdētājs pieņem lēmumu balsot par termina pieņemšanu vai nodot terminu papildus izstrādāšanai un saskaņošanai.

5.6. Lēmums par termina pieņemšanu TSK sēdē ir pozitīvs, ja par to ir nobalsojis vairākums atbilstoši šī dokumenta 2.11. punktam.

5.7. Izrakstu no TSK sēdes protokola par pieņemtajiem jaunajiem terminiem TK sekretārs sagatavo apstiprināšanai TK sēdē.

 

6. Terminu apstiprināšana un publicēšana TK līmenī

 

6.1. No TAK vai TSK saņemtos protokolu izrakstus TK sekretārs ne vēlāk kā nedēļu pirms TK sēdes ievieto speciāli terminoloģijas apstiprināšanai paredzētā elektroniskā vēstkopā (vai TK mājaslapā).

6.2. Līdz komisijas sēdei, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms sēdes, visi vēstkopas dalībnieki var vēstkopā ievadīt savas iebildes vai priekšlikumus, ko komisijas sekretārs (priekšsēdētājs) apkopo un nodod TK izskatīšanai.

6.3. Ja par terminu vai terminu kopu nav saņemti iebildumi vai priekšlikumi, tad TK sēdē terminu (terminu kopu) neapspriež, bet par tā (tās) apstiprināšanu tiek nobalsots. Izņēmuma gadījumā, ja to pieprasa kāds no TK locekļiem, TK priekšsēdētājs termina (terminu kopas) apstiprināšanu var pārcelt uz nākamo (citu) komisijas sēdi.

6.4. Ja par kādu no terminiem (terminu kopām) ir saņemti iebildumi vai priekšlikumi, tad tie tiek apspriesti TK sēdē. Diskusijas ilgumu nosaka TK priekšsēdētājs. TK sēdē nemēģina izstrādāt labojumus apstiprināšanai iesniegtajos terminos, bet tikai izsaka pamatojumu, kāpēc apstiprināšanai iesniegtais termins būtu jāpārstrādā. Diskusijas rezultātā TK priekšsēdētājs pieņem lēmumu par to, vai termins uzskatāms par apstiprināmu, vai arī tā izskatīšana ir jāatliek un termins nododams pārstrādei.

6.5. Pozitīvs lēmums par termina (terminu kopas) apstiprināšanu TK sēdē tiek pieņemts saskaņā ar šī dokumenta 2.5. punktu.

6.6. TK sekretārs 5 darba dienu laikā pēc TK sēdes iesniedz apstiprinātos terminus (vai informāciju par tiem) TK terminu datubāzes uzturētājam un publicēšanai laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)