Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


VĒSTULES

Vēstule Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim par diviem MK noteikumu projektiem terminoloģijas darba sakārtošanai 

05.05.2005

Latvijas Republikas

Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim

 

05. 05. 2005. Nr. 34/4–TK–25/2899

 

Par diviem LR Ministru kabineta

noteikumu projektiem

terminoloģijas darba sakārtošanai

 

 

Godātais Kalvīša kungs!

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Terminoloģijas komisija (TK) savā kārtējā sēdē š. g. 19. aprīlī, noklausoties informāciju par LZA TK veidotās publiskās brīvpieejas terminu datubāzes tālāko attīstību un līdzdalību starptautiskā projektā par vairāku ES dalībvalstu iekļaušanos kopējā terminoloģiskās informācijas tīklā un uzzinot, ka Valsts valodas aģentūras (VVA) direktora J. Valdmaņa vadībā ir izstrādāti un jau nodoti LR Ministru kabinetam (MK) divi noteikumu projekti par terminoloģijas darba sakārtošanu Latvijā (Noteikumu projekts «Noteikumi par nacionālo terminu datubāzi» un  Noteikumu projekts «Terminoloģijas izstrādes, saskaņošanas, apstiprināšanas, publiskošanas, lietošanas un grozīšanas kārtība»), pasludinot par nacionālās terminu datubāzes uzturētāju Tulkošanas un terminoloģijas centru (TTC), nevis LZA TK, kā tas izriet no patlaban spēkā esošajiem LR Ministru kabineta 28. 11. 2000. noteikumiem Nr. 405, izteica savu neizpratni par to, kāpēc šie noteikumu projekti pirms to iesniegšanas MK netika doti izskatīšanai LZA TK, kurai saskaņā ar Valsts valodas likuma 22. pantu un jau minētajiem MK noteikumiem ir deleģētas valstiski nozīmīgas funkcijas terminoloģijas jautājumos. Kaut arī Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajā darba grupā bija iekļauta LZA TK vadība – LZA prezidents un LZA TK līdzpriekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis un LZA TK priekšsēdētāja akadēmiķe V. Skujiņa –, tomēr šajā darba grupā netika nodrošināta TK pārstāvju izteikto priekšlikumu iestrādāšana projektā. Līdz ar to tika ignorēta LZA TK un tās 26 nozaru apakškomisiju profesionālā terminoloģiskā kompetence, turklāt projektos nepamatoti iestrādāta, piemēram, norma par LZA TK intelektuālā īpašuma turpmāku bezatlīdzības nodošanu citā institūcijā un valstiski nozīmīgais terminoloģijas darbs novirzīts tikai vienas institūcijas finanšu gūšanas interesēs, joprojām nekā neparedzot LZA TK.

LZA Terminoloģijas komisija ir gatava izstrādāt jaunus, alternatīvus MK noteikumu projektus, ieskaitot jaunu LZA TK nolikuma projektu, ja šie uzdevumi komisijai tiktu uzticēti.

 

 

 

LZA TK terminologu ierosinājumi

pēc iepazīšanās ar MK noteikumu projekta tekstu,

kas publicēts MK mājaslapā

 

1. Projekta teksts ir nekvalitatīvs, tajā paredzēta funkciju un uzdevumu dublēšanās, tāpēc nav pieļaujama tā tālākvirzīšana. Šādu MK noteikumu pieņemšana sagrautu visu esošo terminoloģijas veidošanas un uzturēšanas sistēmu Latvijā, neradot tās vietā neko labāku un darbspējīgāku. Nenoliedzot terminoloģijas izstrādes un uzturēšanas esošās sistēmas trūkumus un nepilnības, šajā jomā gan padomju gados, gan pēcatmodas laikā veikts nozīmīgs darbs. Lai šo sistēmu mainītu (un izmaiņas ir nepieciešamas), ir jābūt vispusīgai (tajā skaitā LZA TK plēnuma) pārliecībai, ka šīs izmaiņas dos darba uzlabojumu.  

2. Jāizstrādā jauns projektu teksts vienā paketē ar izmaiņām visu saistīto institūciju (LZA TK, TTC u. c.) nolikumos.

3. Noteikumos jābūt norādēm par terminoloģijas darba finansēšanas avotiem, aptuveniem apjomiem un mehānismu.

4. Noteikumos jābūt norādei, ka, izstrādājot jaunus nozaru terminus, tie jākoordinē ar attiecīgajā nozarē funkcionējošiem starptautiski akceptētajiem un Eiropas Savienībā lietotajiem terminiem (īpaši terminu jēdzieniskā skaidrojuma ziņā).

5. Būtu vēlams šajos noteikumos formulēt arī galvenās prasības (zinātņu doktora līmeni specialitātē, ļoti labas latviešu valodas zināšanas, terminu darināšanas teorijas zināšanas, ne mazāk kā divu svešvalodu zināšanas) tiem speciālistiem, kurus attiecīgā tautsaimniecības nozare izvirza darbam TK apakškomisijā.

6. Būtu jāuzsver, ka TK apakškomisiju struktūra jāveido tā, lai tā aptvertu visas zinātnes nozares un apakšnozares atbilstīgi 1999. gada 16. novembrī apstiprinātajam Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstam. To var darīt tikai tad, ja attiecīgais darbs tiek finansēts.

7. Jaunie noteikumu projektu teksti kopā ar tajos minēto institūciju nolikumiem jādod ieinteresēto organizāciju un visu TK apakškomisiju apspriešanai, paredzot tam pietiekoši ilgu (ne mazāk kā mēnesi) laiku.

 

LZA TK 19. 04. 05. sēdes vadītāja, LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele

 

A. Ščucka                7229636


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)