Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


VĀRDNĪCAS

Ieskats Valodas prasmes pārbaudes terminu vārdnīcā

01.05.2004

Valodas prasmes pārbaudes terminu vārdnīca. R., LR Naturalizācijas pārvalde, 2004. — 67 lpp.

 

Ar LR Naturalizācijas pārvaldes gādību un ASV vēstniecības finansiālu atbalstu ES SOKRATA programmas LINGVA apakšprogrammas ietvaros ir sagatavota un publicēta «Valodas prasmes pārbaudes terminu vārdnīca», kas ir Kembridžas universitātes vārdnīcas «Multilingual glossary of language testing terms» adaptēts tulkojums latviešu valodā.

Vārdnīcā sastatījumā doti angļu un latviešu valodas termini ar skaidrojumiem latviešu valodā. Vārdnīcas mērķis ir veicināt ES valodu prasmes sertifikācijas starptautisko atzīšanu, izveidojot valodu prasmes līmeņu vienotu sistēmu visā ES.

Vārdnīcā daudziem angļu terminiem rastas latviskās atbilsmes, kādu nav citās vārdnīcās, dažkārt angļu vārdi lietoti jaunās terminoloģiskās nozīmēs. Turpmāk dota daļa no šīs vārdnīcas aktuālajiem terminiem līdz ar īsu, orientējošu nozīmes ieskicējumu.

 

 • administration — rīkošanas laiks (testam, pasākumam)
 • battery — testkopa (saistītu testu vai apakštestu komplekts)
 • bias — tendenciozitāte (uzdevuma, testa atbilstība citai pazīmei, ne tai, kuru mērī)
 • close test — aizpildes tests (tukšās vietas tekstā jāaizpilda ar piemērotu vārdu u. tml.)
 • concurrent validity — līdzteku pamatotība (ja testa rezultāti atbilst atzītam ārējam kritērijam)
 • construct — konstrukts (hipotētiska spēja vai garīga iezīme, kuru nevar tieši novērot vai mērīt)
 • difficulty index — grūtuma rādītājs (uzdevuma grūtuma noteikšanai)
 • distractor — maldatbilde (nepareiza atbilde daudzizvēļu uzdevumā)
 • domain-referenced test — jomorientēts tests (kura rezultātus interpretē atbilstoši īpašam saturam vai spēju jomai)
 • entrance test — iestājtests (uzņemot mācību iestādē vai kursā)
 • global assessment — visaptverošā novērtēšana (viens kopējs vērtējums, kas aptver dažādus aspektus)
 • grading — līmeņa piešķiršana (rezultātu izteikšana līmeņos)
 • halo effect — nimba efekts (viena uzdevuma izpildījuma ietekmēts cita uzdevuma vērtējums)
 • input — iedevums (dotais materiāls, ko var izmantot atbildes veidošanā)
 • interactional authenticity — mijdarbīguma autentiskums (saņemtās atbildes atbilstība paredzētajai)
 • interlocutor — sarunas vadītājs (jautātājs, skaidrotājs un sarunas uzturētājs eksāmenā)
 • item — testelements (katrs pārbaudāmais testa jautājums, par kuru var saņemt atzīmi vai punktu)
 • kurtosis — ekscess (biežumu koncentrēšanās līknes smailē)
 • listening comprehension — klausāmsapratne (runātās valodas saprašana)
 • prompt — uzvedne (grafiski materiāli vai testi pareizas atbildes rosināšanai)
 • rating scale — vērtes skala (skala subjektīvu vērtējumu rezultāta atspoguļošanai; saukta arī par «reitinga» skalu)
 • reading comprehension — lasāmsapratne (lasījuma saprašana)
 • score — rezultāts (sniegumam piešķirtā skaitliskā vērtība)
 • screening test — caurlūkošanas tests (ar to nosaka, kurus var iekļaut kursā vai kuri var kārtot eksāmenu)
 • setter — sastādītājs (testa veidotājs, rakstītājs)
 • stanine score — devītdaļu rezultāts (testa rezultāti, kas sadalīti deviņās grupās; N.B.! angļu «stanine» veidots no vārdiem standard un nine)
 • test wiseness — testa pārzināšana (testa norises pārzināšana, pieredze testa kārtošanā)
 • vetting — vētīšana (sagatavoto testa materiālu papildu izvērtēšana pirms to akceptēšanas)
 • weighting — svēršana (atšķirīga maksimālā punktu skaita piešķiršana atsevišķiem testelementiem)

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)