Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Kāds ir termina paraugnomenklatūra skaidrojums un kādi varētu būt tā sinonīmi?

09.12.2004

JAUTĀJUMS

Grozījumi likumā «Par bāriņtiesām un pagasttiesām» paredz, ka bāriņtiesu (pagasttiesu) lietu paraugnomenklatūru pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju apstiprina bērnu un ģimenes lietu ministrs. Ir radušās šaubas par termina paraugnomenklatūra lietošanu likumā. Kāds ir šī termina skaidrojums un kādi varētu būt tā sinonīmi? (Jautātājs: LR Saeimas Juridiskā komisija.)

 

ATBILDE

Kā mūs informēja lietvedības un grāmatvedības speciālisti, kā arī Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas terminologi, termins paraugnomenklatūra, tāpat kā termini lietu nomenklatūra un lietu paraugnomenklatūra, joprojām tiek plaši lietots postpadomju valstīs. Šo terminu noturīgumu praksē balsta to fiksējums normatīvajā dokumentā «Instrukcija par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu» (R., 1995). Uz šo instrukciju balstās pašreizējais valsts arhīvu darbs ar iestādēm un iestāžu lietvedības un arhīvu darba uzraudzība. Šajā instrukcijā dots termina lietu nomenklatūra skaidrojums: «Lietu nomenklatūra ir sistematizēts lietvedībā kārtojamo lietu virsrakstu saraksts ar to glabāšanas termiņu norādi. ..Tā ir dokumentu indeksēšanas un lietu glabāšanas termiņu rādītājs..» (sk. 2.3.1.1. p.) un norādīts, ka «lietu nomenklatūras iedala individuālajās un paraugnomenklatūrās». Skaidrojot paraugnomenklatūru būtību, teikts: «Lietu paraugnomenklatūru izstrādā, lai unificētu dokumentu grupēšanu lietās un noteiktu to glabāšanas termiņus tādām juridisko personu grupām, kurām ir līdzīgs darbības raksturs un dokumentu sastāvs. Lietu paraugnomenklatūru parasti izstrādā ministrijas un pašvaldības to pārziņā esošām juridiskām personām un to saskaņo ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju. Lietu paraugnomenklatūra ir metodisks līdzeklis, ko izmanto individuālās lietu nomenklatūras sastādīšanai» (sk. 2.3.1.5. p.).

Viens no iemesliem terminu lietu nomenklatūra un lietu paraugnomenklatūra noturīgumam latviešu valodā ir to ilgstošā un tradicionālā lietošana praksē, kaut arī ir bijuši mēģinājumi latviešu valodā tos aizstāt ar saprotamākiem terminiem, piem., «lietu nomenklatūras» vietā lietot lietu saraksts vai lietu veidošanas plāns (pēdējais — ja runa ir par to lietu sarakstu, kuras vēl ir tikai paredzēts radīt laika gaitā).

Patlaban, kad Latvijas dokumentu sistēma tiek pieskaņota ES dalībvalstīs spēkā esošiem standartiem, aktuāls ir latviešu valodas terminu sastatījums ar atbilstošajiem terminiem angļu valodā un dabiska ir vēlme šo terminu grupu pārskatīt.

Kā konstatējusi Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, terminam lietu nomenklatūra jēdzieniski tuvākie angļu valodā ir records schedule, disposal schedule, retention schedule; lietu paraugnomenklatūrai — general records schedule.

 

Secinājums

Ievērojot pārmaiņas Latvijas starpvalstu sadarbības kontekstā un plašos sakarus ar Rietumu valstīm un valodām, kā arī iepriekš sniegto problēmas raksturojumu, ir pamats atteikties no iepriekš lietotā termina «paraugnomenklatūra» un aizstāt to, piem., ar terminu paraugsaraksts.

Domājams, ka ir svarīgi paturēt šajā terminā salikteni paraugsaraksts, jo «paraugs», kā skaidrots daudzsējumu skaidrojošajā vārdnīcā, ir «tas, pēc kura veido, rada ko pilnīgi atbilstošu vai līdzīgu; raksturīgs; vispiemērotākais rīcības, darbības veids, kādā rada ko pilnīgi atbilstošu vai līdzīgu kam citam, panāk vēlamo rezultātu» (61. sēj., 299.–300. lpp.). Iespējams, ka tieši šī nianse ir svarīga termina izvēlei un lietošanai «Grozījumos likumā «Par bāriņtiesām un pagasttiesām»», kas patlaban tiek gatavots Saeimā. Bez tam, paturot terminā elementu «paraug-», tas atvieglo jaunā termina identificēšanu ar līdz šim lietoto terminu «paraugnomenklatūra», kura aizstāšanai jaunais termins paredzēts.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)