Pirmdiena, 4. decembris   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Kā pārtulkot?

15.03.2003

Speciālo tekstu tulkošanai izmantojamas nozares terminu vārdnīcas, smeļoties ierosmi arī vispārīgajās divvalodu vārdnīcās. Diemžēl straujo pārmaiņu laikā vārdnīcās piedāvātais bieži atpaliek no vajadzībām un tulkošanai tiek meklēti un atrasti jauni varianti.

Piedāvājam dažus no angļu vārdu tulkojumu papildinājumiem, kādus līdztekus pamattulkojumiem speciālo tekstu tulkošanas praksei konsultācijās ieteikusi LZA TK.

 

Angļu vārdi Latviskās atbilsmes
annualized pārrēķināts uz gadu
business economics and management komercekonomija un vadībzinība
embarkation iekraušanās
information society informācijas sabiedrība
knowledge society zināšanu sabiedrība
mass communication plašsaziņa
mass media plašsaziņas līdzekļi
social communication sociālā saziņa
telecommunication tālsaziņa; telesakari
performance izpildījums, veikums; sniegums, veiktspēja
guidance ievirze
provide guidance sniegt ievirzi
provider pakalpojumu sniedzējs
intent iecere
forward priekšupējs
inward iekšupējs
outward ārupējs
N.B.! Vārdnīcās, protams, atrodami vēl citi šo vārdu tulkojumi.

 Populārākie raksti
Lēmums Nr. 80. Par Teoloģijas terminoloģijas apakškomisijā izstrādāto teoloģijas terminu apstiprināšanu
LZA TK protokols Nr. 4/1122 (26.05.2015)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
Informācijas tehnoloģijas un telesakaru terminoloģijas apakškomisijā 2003.–2004. gada cēlienā izskatītie un apstiprinātie termini
Lēmums Nr. 49. Par suņu šķirņu nosaukumiem
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
Kad latviešu valodā lietojams termins želeja un kad — gels? Ko pērkam veikalā — dušas želeju vai dušas gelu?
Tapšanas vēsture
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)