Otrdiena, 16. aprīlis   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PUBLIKĀCIJAS

Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā

10.02.2003

Gan promociju sludinājumos, gan citur tekstos nereti sastopami tādi zinātnisko grādu apzīmējumi kā, piemēram, Dr. hab. phys. vai pat Dr. h. phys., kas abos gadījumos ir nepareizi.

Atgādinām, kāda ir Latvijas Zinātnes padomes pieņemtā zinātnisko grādu nomenklatūra un to saīsinātais apzīmējums latīņu valodā (LZP Lēmums Nr. 1–1, pielikums Nr. 2, 1998. gada 17. februārī, publicēts «Zinātnes Vēstnesī» Nr. 6 (151) 1998. gada 23. martā).

 

Nr. Zinātniskā grāda nosaukums Zinātnes nozares, kurās tiek piešķirts attiecīgais grāds Saīsinātais apzīmējums latīņu valodā
1. Arhitektūras doktors Arhitektūra Dr. arch.
Dr. habil. arch.
2. Bioloģijas doktors Bioloģija
Medicīna
Pārtikas zinātne
Vides zinātne
Dr. biol.
Dr. habil. biol.
3. Datorzinātņu doktors Datorzinātne Dr. sc. comp.
Dr. habil. sc. comp.
4. Ekonomikas doktors Demogrāfija
Ekonomika
Vadībzinātne
Vides zinātne
Dr. oec.
Dr. habil. oec.
5. Farmācijas doktors Farmācija Dr. pharm.
Dr. habil. pharm.
6. Filoloģijas doktors Folkloristika
Literatūrzinātne
Valodniecība
Komunikāciju zinātne
Dr. philol.
Dr. habil. philol.
7. Filozofijas doktors Filozofija Teoloģija un reliģiju zinātne Dr. phil.
Dr. habil. phil.
8. Fizikas doktors Astronomija
Fizika
Materiālzinātne
Vides zinātne
Dr. phys.
Dr. habil. phys.
9. Ģeogrāfijas doktors Ģeogrāfija
Vides zinātne
Dr. geogr.
Dr. habil. geogr.
10. Ģeoloģijas doktors Ģeoloģija Dr. geol.
Dr. habil. geol.
11. Inženierzinātņu doktors Būvzinātne
Elektronika un telekomunikācijas
Elektrotehnika
Enerģētika
Hidroinženierzinātne
Informācijas tehnoloģijas
Ķīmijas inženierzinātne
Lauksaimniecības zinātne
Mašīnzinātne
Materiālzinātne
Mehānika
Mežzinātne
Transporta un satiksmes zinātne
Pārtikas zinātne
Dr. sc. ing.
Dr. habil. sc. ing.
12. Ķīmijas doktors Ķīmija
Vides zinātne
Materiālzinātne
Pārtikas zinātne
Dr. chem.
Dr. habil. chem.
13. Lauksaimniecības doktors Lauksaimniecība Dr. agr.
Dr. habil. agr.
14. Matemātikas doktors Matemātika Dr. math.
Dr. habil. math.
15. Mākslas zinātņu doktors Mākslas zinātnes Dr.art.
Dr. habil. art.
16. Medicīnas doktors Medicīna
Sporta zinātne
Dr. med.
Dr. habil. med.
17. Mežzinātņu doktors Mežzinātne Dr. silv.
Dr. habil. silv.
18. Pedagoģijas doktors Pedagoģija
Sporta zinātne
Dr. paed.
Dr. habil. paed.
19. Politoloģijas doktors Politiskās zinātnes
Vadībzinātne
Dr. sc. pol.
Dr. habil. sc. pol.
20. Psiholoģijas doktors Psiholoģija Dr. psych.
Dr. habil. psych.
21. Socioloģijas doktors Socioloģija
Komunikācijas zinātne
Dr. sc. soc.
Dr. habil. sc. soc.
22. Teoloģijas doktors Teoloģija un reliģiju zinātne Dr. theol.
Dr. habil. theol.
23. Tiesību doktors Juridiskā zinātne Dr. iur.
Dr. habil. iur.
24. Veterinārmedicīnas doktors Veterinārmedicīna Dr. med. vet.
Dr. habil. med. vet.
25. Vēstures doktors Vēsture Dr. hist.
Dr. habil. hist.

 

Pārpublicēts no laikraksta «Zinātnes Vēstnesis», 3 (253), 2003. gada 10. februāris


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)