Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 4/1122 (26.05.2015)

12.06.2015

Sēde notiek 2015. gada 26. maijā plkst. 14.00 LZA 329. telpā

Sēdē piedalās 15 dalībnieki

Sēdi vada Juris Baldunčiks

Protokolē Astrīda Vucāne

 

Darba kārtībā:

  1. Medicīnas terminu apspriešana.
  2. L. Kauķes terminu saraksts.
  3. Papildinājumi angļu termina common rail sakarā

 

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojuši J. Borzovs, I. Apine, U. Cerbulis, A. Lauzis.

 

1. Medicīnas termini

Sēdēs pirmā daļā ir veltīta medicīnas terminu apspriešanai, kas tika sākta 2015. gada 27. janvāra sēdē (LZA TK protokols Nr. 2/1120) un turpināta 2015. gada 17. februāra sēdē (LZA TK protokols Nr. 3/1121).

 

jaws

Iesniegtajā medicīnas terminu sarakstā piedāvāta latviešu atbilsme spailes, kuru TK locekļi vienbalsīgi atbalsta.

 

gantry

Terminu sarakstā piedāvātā atbilsme latviešu valodā ir gentrijs, bet A. Lauzis rakstveidā ierosinājis variantu gantrijs. J. Baldunčiks vēlas noskaidrot, vai visi piekrīt šā anglicisma pieņemšanai. L. Kauķe un A. Amoliņš to atbalsta. M. Baltiņš norāda, ka tam ir attāla analoģija ar celtni, tomēr apšauba cita varianta nepieciešamību. K. Timmermanis uzsver: ja šis termins ir iegājies profesionāļu apritē, lai tas paliek tāds, kāds ir. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu gentrijs.

 

slice distance

Iespējamā atbilsme latviešu valodā ir attālums starp slāņiem. M. Baltiņš to ierosina pārveidot par terminu starpslāņu attālums, bet K. Timmermanis – izveidot vēl kompaktāku terminu, apvienojot vienā vārdā, proti, slāņattālums. M. Baltiņš aizrāda, ka nepieciešams atstāt prievārdu starp, kam piekrīt pārējie TK locekļi un apstiprina terminu starpslāņu attālums.

 

stereotactic applicator

Mediķi piekrīt, TK vienprātīgi pieņem terminu sarakstā piedāvāto variantu stereotaktiskais aplikators.

 

MUGA (Multi Gated Acquisition)

A. Amoliņš norāda, ka sniegtais paskaidrojums ir sakarīgs un arī piedāvātā atbilsme radionuklīdā ventrikulogrāfija ir atbilstoša, kam piekrīt visi pārējie TK locekļi. Terminu pieņem.

 

halo un halo zone

Šiem terminiem latviešu valodā piedāvātas atbilsmes oreols un apdārzs. M. Baltiņš neiebilst pret apdārzu, bet oreola vietā ierosina apstiprināt halo, norādot, ka ir halo parādības – dubultie mēneši, gaismas stari u. tml. L. Kauķe paskaidro, ka šis termins nav tieši saistīts ar radioloģiju, taču M. Baltiņš aizrāda, ka tam ir sakars ar attēlu veidošanu, nav skaidrs, kur citur medicīnā to vēl varētu lietot. Apdārzs ir viena no halo parādību izpausmēm. Arī Baldunčiks piebilst, ka halo pazīstams jau pirms Otrā pasaules kara.

K. Timmermanis uzsver, ka nav jēdziena definīcijas. M. Baltiņš piekrīt, ka svarīgs konteksts, kādā šis termins lietots, jo citādi nav pilnīgas skaidrības. L. Kauķe ierosina, ka jālūdz papildu informācija I. Sedleniecei.

TK vienojas termina apspriešanu atlikt, līdz tiks saņemta pietiekama informācija.

 

contrast-enhanced US

Iesniegtajā terminu sarakstā piedāvāts termins ultrasonogrāfija ar kontrastvielas ievadi. TK locekļi secina, ka šis variants ir neveikli noformulēts. A. Amoliņš ierosina kontrastultrasonogrāfija. M. Baltiņš atbalsta A. Amoliņa viedokli, uzskatot, ka tas ir visprecīzākais un nozares tradīcijām atbilstošākais, jo visplašākā nozīmē (neatkarīgi no staru diagnostikas veida un izmantotās attēldiagnostikas metodes) apzīmējums ir kontrastizmeklēšana. E. Cauna aizrāda, ka tas nav precīzs un veikls, un iesaka variantu kontrastvielas ultrasonogrāfija, kam M. Baltiņš nepiekrīt, norādot, ka tad labāk kontrasta ultrasonogrāfija, kas gan arī nav īsti pareizi. Pārējie TK locekļi piekrīt variantam kontrastultrasonogrāfija. Tā pieņem.

 

lead

Par šo medicīnas terminu iepriekš bijušas plašākas diskusijas elektroniski. M. Baltiņš informē, ka angļu–krievu medicīnas terminu vārdnīcā šim vārdam ir divas nozīmes: 1) vads (ar elektrodu galā); 2) novadījums (kā elektrofizioloģisks koncepts, kas raksturo iegūtā signāla pieraksta veidu) – отведение. L. Kauķe paskaidro, ka ar to domāts vads, savukārt J. Baldunčiks aizrāda, ka nebūtu pareizi to attiecināt tikai uz vadu, jo angļu valodā lieto abās minētajās nozīmēs.

M. Baltiņš uzsver, ka vieniem un tiem pašiem elektrodiem atkarībā no slēguma veida var iegūt dažādus novadījumus. Elektrokardiogrāfijā klasiski tiek lietoti trīs elektrodi, bet novadījumi no tiem var būt seši. Tāpēc tas nevar būt tikai vads, tam ir divas atšķirīgas nozīmes. K. Timmermanis ierosina norādīt divus latviešu terminus – katrai nozīmei pa vienam. Gan M. Baltiņš, gan K. Timmermanis norāda, ka variants kabelis neder.

J. Baldunčiks vērš uzmanību uz SIA «Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas» iepirkumā norādīto «12 novadījumu kardiogrāfs (komplektācija: kabeļi vadi u. c). Šeit parādās divas termina nozīmes: 1) izvads (pievads) un 2) novadījums.

L. Kauķe aizrāda: ja kabeļa nozīmē pierakstīsim elektrotehnika, tad mediķi domās, ka tas uz viņiem neattiecas. J. Baldunčiks tam nepiekrīt, uzsverot, ka cilvēki, kuri lasa angliski, sapratīs.

TK piekrīt terminam lead apstiprināt divas atbilsmes latviešu valodā:

I lead - pievads (izvads);

II lead - novadījums.

 

 

2. L. Kauķes iesūtīto terminu saraksts elektrotehnikas nozarē

 

MAF (mass air flow) sensor

Iesniegtajā terminu sarakstā piedāvāts variants gaisa masas sensors. E. Cauna pauž neizpratni par vārda flow pazušanu un ierosina variantu gaisa masas plūsmas sensors. Tāpat E. Cauna jautā, vai, raugoties sistēmiski uz visiem četriem terminiem (MAF sensor, MAP sensor, NTC thermistor un PTC thermistor), tiešām nepieciešams to atšifrēt. L. Kauķe atbalsta saīsinājumu atšifrēšanu un iebilst pret angļu saīsinājumu lietošanu.

K. Timmermanis paskaidro, ka pēc neatkarības atgūšanas bija uzstādījums par visa tulkošanu, visas svešvalodu abreviatūras bija jādod latviski. Pēc iestāšanās ES tika pieņemta ES pieredze vecajās valstīs. Šīs valstis patur un lieto oriģinālās abreviatūras, piemēram, vācieši lieto angļu abreviatūras. Elektroenerģētikas jomā viss ir latviski, bet abreviatūras paliek angliski. Tāda ir pieeja, un mēs tagad nedrīkstam iet atpakaļ.

L. Kauķe aizrāda, ka nav jāveido citas abreviatūras, bet vienkārši viss skaidri jāpasaka latviski.

J. G. Pommers ierosina variantu gaisa masas plūsmas sensors, vārdu masa ieliekot kvadrātiekavās, kam piekrīt pārējie TK locekļi un pieņem terminu gaisa [masas] plūsmas sensors.

 

MAP (manifold absolute pressure) sensor

Terminu sarakstā piedāvāta atbilsme kolektora absolūtā spiediena sensors. J. G. Pommers piebilst, ka var lietot arī vārdu devējs, kas nostiprināts vārdnīcās, tomēr viņš atbalsta variantu sensors. E. Cauna norāda, ka IT nozarē vairās no devēju lietošanas. Tāpat J. G. Pommers norāda, ka, runājot par spēkratu motoriem, kolektors ir atbilstošs apzīmējums.

TK vienprātīgi piekrīt apstiprināt terminu kolektora absolūtā spiediena sensors.

 

NTC (negative temperature coefficient) thermistor

Terminu sarakstā piedāvāta atbilsme negatīvā temperatūras koeficienta termorezistors. J. G. Pommers jautā, ko saka elektrības speciālisti – termistors vai termorezistors? E. Cauna norāda, ka AkadTerm terminu datubāzē ir abi varianti. J. G. Pommers norāda: ja abi, tad labāk izvēlēties īsāko, kam piekrīt pārējie TK locekļi.

L. Kauķe jautā, vai var saīsināt termina sākumdaļu. E. Cauna aizrāda, ka angliski lieto abreviatūru. J. Baldunčiks papildina, ka lielajām valodām raksturīgs abreviatūras lietojums.

TK vienojas pieņemt terminu negatīvā temperatūras koeficienta termistors.

 

PTC (positive temperature coefficient) thermistor

Balstoties uz analoģiju ar iepriekšējo piemēru, TK apstiprina terminu pozitīvā temperatūras koeficienta termistors.

 

on-board voltage

L. Kauķe paskaidro, ka tas ir spēkratu termins. J. G. Pommers ierosina variantu bortspriegums, iesakot bortu un spriegumu likt vienā vārdā. E. Cauna šaubās par salikteņa nepieciešamību. J. G. Pommers paskaidro, ka tas nav borta paša spriegums. Ar bortu domāts sāns, un šajā nozīmē spriegums ir visas mašīnas iekšpusē. M. Baltiņš un K. Timmermanis atbalsta salikteņa lietojumu.

TK piekrīt apstiprināt terminu bortspriegums.

 

DC/DC converter

Šim terminam piedāvāta atbilsme līdzstrāvas pārveidotājs, pret ko iebilst J. G. Pommers, jo tas radot iespaidu, ka tas ir pārveidotājs, kas pārveido līdzstrāvu. Taču šajā gadījumā pārveido tikai spriegumu, un spriegumu pārveido transformators. Ja transformators neder, tad varbūt līdzstrāvas spriegummainis.

K. Timmermanis norāda, ka līdzstrāvas pārveidotājs ir atrodams elektroenerģētikas vārdnīcās. J. G. Pommers jautā, kā sauc aparātu, kas līdzstrāvu pārveido maiņstrāvā. K. Timmermanis atbild, ka invertors.

J. G. Pommers aizrāda, ka nav tomēr skaidrs, ko tāds «līdzstrāvas pārveidotājs» pārveido. K. Timmermanis ierosina: ja gribam saglabāt angļu termina domu, tad līdzsprieguma-līdzsprieguma pārveidotājs. M. Baltiņš piekrīt, ka šis ir viens no gadījumiem, kad defise (vienojošā domuzīme) būtu jēgpilna.

Z. Broka iebilst, ka DC ir strāva, arī citās valodās tiek lietots termins līdzstrāvas pārveidotājs. E. Cauna, piekrīt, ka mūsu tradicionālais termins ir līdzstrāvas pārveidotājs. J. Baldunčiks secina, ka angļu valodas izteiksmes veids jauc priekšstatu. Ja parādījies jauns termins, var meklēt citu, bet, ja tas ir tradicionālais termins, kam ir atbilstoša atbilsme latviešu valodā, tas nav jāpārtaisa.

TK vienojas saglabāt līdzšinējo terminu līdzstrāvas pārveidotājs.

 

power output stage

L. Kauķe paskaidro, ka krievu valodā to tulko kā выходной каскад. K. Timmermanis precizē, ka ir kaskādes un ir pakāpes. Z. Broka informē, ka Radioelektronikas vārdnīcā (1968) abi norādīti kā sinonīmiski ekvivalenti krievu каскад. L. Kauķe jautā, vai sanāk jaudas izejas kaskāde. E. Cauna norāda, ka kaskāde ir kā shēmas posms. J. Baldunčiks uzsver, ka šajā jautājumā jākonsultējas ar E. Caunas vadīto apakškomisiju.

TK nolemj novirzīt šo jautājumu apspriešanai Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijā.

 

 

3. Papildinājumi angļu termina  common rail sakarā

J. G. Pommers informē, ka pirmajā diskusijā nav atcerējies: termins jau apmēram pirms gada pieņemts ne vien Spēkratu apakškomisijā, bet arī TK 2014. gada 4. februāra sēdē (LZA TK protokols Nr. 2/1115). Šis termins ir akumulētā degvielas sistēma. Ja šāds termins ir pieņemts, tas nav jāmaina, ja vien nav galīgi aplams vai parādījušies jauni argumenti. Šajā diskusijā nav vērojams, ka kaut kas būtu bijis aplam vai būtu jauni argumenti.

L. Kauķe norāda, ka tagad runa ir par common rail kā tehnisku sastāvdaļu, proti, jānosauc tieši rail. J. G. Pommers paskaidro, ka tas ir apkopojošais elements, ne tikai sliede. Sūknim arī ir sliede. Tas ir šis elements, ar kuru kustina plunžerus un maina degvielas padevi. Šo detaļu sauc sliede, taču tā nav tāda kā dzelzceļa sliede. Šajā gadījumā common rail ir visa sistēma, un rail nav vien sliede, bet apkopojošais elements, tāpēc iesaku to saukt par kopni.

J. Baldunčiks jautā, vai visi piekrīt sistēmas un tehniskās sastāvdaļas apzīmējumiem. K. Timmermanis uzsver, ka, runājot par detaļas nosaukumu, pēc jēgas tā ir kopne, tāpēc tas ir atbilstošs apzīmējums. J. Baldunčiks piebilst, ka, lasot tekstus angļu valodā, jāsecina: angļu valodā vispirms var nosaukt galveno elementu un pēc tam sistēmu tāpat, tāpēc par to nav jābrīnās.

TK piekrīt apstiprināt terminu kopne atsevišķas detaļas rail apzīmēšanai.

 

common rail [direct] injection un common rail injector

J. G. Pommers aizrāda, ka tie nav termini, bet gan kombinācija no terminiem. Taču, ja tā ir pieņemts, tos var kombinēt un darināt, kā vajag. J. Baldunčiks paskaidro, ka šie termini parādījās diskusijas gaitā.

K. Timmermanis jautā, vai to iespējams nosaukt par smidzinātājsistēmu. J. G. Pommers atbild, ka tad labāk vienkārši par sprauslu, nepieminot sistēmu. L. Kauķe iebilst, ka tā nav tikai sprausla, domāts viss mezgls. J. G. Pommers aizrāda, ka tā tomēr ir sprausla, tas ir pieņemts termins. Bija zināmas jukas starp sprauslu un smidzinātāju, pēc tam vienojās – sprausla ir viss kopā, savukārt smidzinātājs ir sprauslas daļa, pa kuru izsmidzina degvielu.

J. Baldunčiks secina: ja daļas atsevišķi skaidras, tad kopā var nemaz nelikt. Svarīgi pieņemt terminu kopne. Ko darīt ar injection? J. G. Pommers paskaidro, ka tā ir iesmidzināšana, nav nepieciešams īpaši norādīt, ka no kopnes. E. Cauna uzsver, ka šis piemērs nav uztverams kā atsevišķs termins, vienkārši aprakstot sistēmu, tas parādās tekstā un tulkojumā.

 

Sēde beidzas plkst. 15.30.

 

Sēdes vadītājs J. Baldunčiks.

Protokoliste A. Vucāne.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)