Piektdiena, 24. maijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 2/1115 (04.02.2014)

18.01.2015

Sēde notiek 2014. gada 4. februārī plkst. 15.00 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 14 dalībnieku

Sēdi vada Juris Baldunčiks

Protokolē Iveta Pūtele

 

Darba kārtībā:

Spēkratu termini.

 

 

1. akumulētā degvielas sistēma

a. common rail

v. Common-Rail-Einspritzung (f), Speichereinspritzung (f)

kr. аккумуляторная топливная система

Degvielas tiešās iesmidzināšanas sistēma, kura sastāv no augsta spiediena (virs 1000 bar vai 15,000 psi) degvielas kanāla, no kura pievada degvielu elektriski vadāmām sprauslām, pretstatā principam, kad sprauslu mezglu apgādā zemspiediena sūknis .

Direct fuel injection system featuring a high-pressure (over 1,000 bar or 15,000 psi) fuel rail feeding individual solenoid valves, as opposed to low-pressure fuel pump feeding unit injectors

 

K. Timmermanis: Zināmas šaubas par pašu terminu, varbūt degvielas akumulētājsistēma. Arī mērvienības skaidrojumā - vajadzētu paskālu. Definīcija jāprecizē, nav sakara ar akumulāciju. J. G. Pommers: Mērvienības izmantojam dažādas, arī SI sistēmā, kas jau diezgan sen ieviesta. ASV neievēro SI sistēmu, angļi lieto mārciņu, un psi no tās izriet. Definīcijas saņēmām no Luksemburgas, bet dažiem terminiem pievienojām savas. Domāju, ka nevajadzētu galveno uzmanību veltīt definīcijām. K. Počs: Angļu un vācu termini būtībā ir speciālais slengs. Šajā sistēmā «sliede» ir ar noteiktu tilpumu, kurā sūknē degvielu, lai vajadzīgā brīdī iedozētu kamerā. Lauzis: Vai sistēma ir akumulēta? Laikam akumulējošā sistēma. L. Kauķe: Noteikti akumulējošā. Un degvielas padeves sistēma. Timmermanis: Mērvienības dažādās valstīs dažādas, bet starptautiskajā līmenī jālieto paskāls. Pommers skaidro, ka definīcijas nāk no Luksemburgas, kur tulkotāji lūdz Latvijas terminologus palīdzēt ar terminiem. Lauzis: Vai terminu saraksts ir no dažādiem avotiem? Vai vajadzētu vienādot? Počs: Latviešu versiju varam mainīt. Pommers: Varam svītrot skaidrojumā psi. Piekrītu par «akumulējošā», bet degvielas «padeves» sistēma būs liekvārdība. Kauķe atgādina, ka krievu valodā ir padeves sistēma. E. Cauna: Tā ir, bet varam izmantot šo īsāko variantu. Apstiprina: akumulējošā degvielas sistēma.

 

 

2. apsildāms hemiluminiscences detektors

a. heated chemiluminescent detector, HCLD

v. beheizbare Detektor (m) der Hemiluminiszenz

kr. нагреваемый хемилюминесцентный детектор

Ierīce, kuru izmanto atgāzu slāpekļa oksīda koncentrācijas analīzei.

Device used to analyse the concentration of nitrogen oxides in exhaust gases.

 

Timmermanis: Skaidrojumā otro un trešo vārdu jāsvītro. Pommers piekrīt. Lauzis uzskata, ka vajadzētu luminiscējošais. Borzovs norāda, ka tā ir krievu valodā. Timmermanis: Bet spuldzes ir «luminiscences»! Cauna: Vajadzētu redzēt visu modeli ar piemēriem. Apzīmētāju funkcijā ir dažādas vārdšķiras. Baldunčiks uzskata, ka tradīcija ir jāievēro. Apstiprina proponēto.

 

3. atgāzusildītājs

a. combustion heater

v. Abgaserhitzer m, Abgasheizvorrichtung f

kr. обогреватель выхлопными газами

Sildītājs, kurš siltuma ieguvei izmanto atgāzes.

 

A. Lauzis: Motivējošā vārdkopa ir atgāzu sildītājs. L. Kauķe: Ar «u» šādus salikteņus neveido. Labāk divos vārdos. E. Cauna: Ja «u» izmetam, tad var salikteni. Lauzis piekrīt. Apstiprina: atgāzsildītājs.

 

4. autoritatīvs sertificētājs

a. certification authority, certificating authority, CA

v. Zertifizierungsstelle f, autoritativer Zertifikationsvollzieher m

kr. авторитативный сертификатор

Sertificētājs, kuram uzticas viens vai vairāki lietotāji, lai veidotu un veiktu sertifikāciju

An authority trusted by one or more users to create and assign certification.

 

A. Lauzis: Tā taču ir iestāde. Pommers: Var arī nebūt iestāde. Kauķe: Tomēr tā ir juridiska persona. Lauzis uzskata, ka «autoritatīvs» šeit neder. Timmermanis piebilst, ka vācu termini nav sinonīmi. Pirmo svītro. E. Cauna: Var būt notārs, tā ir institūcija, bet ne iestāde. Pommers tomēr uzskata, ka vārds «autoritatīvs» nepieciešams, lai atšķirtu dažāda līmeņa un ranga institūcijas. Baldunčiks: Latviešu «autoritatīvs» semantiski neatbilst angļu vārdam «authority». Borzovs: Ikviens var izdot sertifikātus, bet var saņemt arī akreditāciju. Cauna min piemēru, ka Latvijā pārtiku sertificē dažādas institūcijas. Kauķe: Vai tiešām šis ir tieši saistīts ar spēkratiem? Pommers vēlreiz uzsver, ka sertifikāciju var veikt dažādas institūcijas, tomēr eksistē gradācija. Cauna: Jāzin, kas ir sertificējams, no tā atkarīgs sertifikācijas raksturs. Varbūt «atzīts» sertificētājs. Lauzis domā, ka tas ir tikai «sertificētājs». Definīcija tad jāpapildina ar «fiziska vai juridiska persona». Pommers norāda, ka definīcijām ir otršķirīga loma. Diskusija. Apstiprina: sertificētājs.

 

5. bāzes motors

a. parent engine

v. Basismotor m

kr. базовый двигатель

Motors, kas atlasīts no motoru saimes tādā veidā, ka tā emisijas parametri ir raksturīgi visiem šīs saimes motoriem.

Engine selected from an engine family in such a way that its emissions characteristics will be representative for that engine family.

 

L. Kauķe: Bāzesmotors. Pommers piekrīt. Apstiprina: bāzesmotors.

 

6. eletroķīmiskā iedarbe

a. electrochemical torque

v. elektrochemische Unverträglichkeit f

kr. электрохимическая несовместимость

Korozijas process, kurš rodas kontaktējoties dažādiem metāliem.

 

K. Timmermanis: Elektroķīmiskā nesaderība. E. Cauna: Kas tas ir pēc būtības? K. Počs: Piemēram, divu metālu saskares procesā. Apstiprina: elektroķīmiskā nesaderība.

 

7. ierosinātājs

a. exciter

v. Erreger m

kr. возбудитель

Ierosinātājiekārta bremžu sistēmas pretbloķēšanas izmēģinājumos.

 

A. Lauzis: Šis nav īsti saprotams. Pommers: Tehnikā bieži vien ir termini, kas nosacīti apzīmē objektu. Lauzis: Bet definīcija ir tomēr maldinoša. Pommers: Atstāsim tikai «iekārta». Lauzis domā, ka vajag norādīt «ko» ierosina. K. Počs: Tas ir stends, iekārta. Apstiprina proponēto.

 

8. interjera piederumi

a. interior fittings

v. Innenausstattung f

kr. внутренние принадлежности

Automobiļa iekštelpas aprīkojums, kurš ir pakļauts tipa apstiprināšanai.

 

K. Timmermanis: Iekšējie piederumi vai aprīkojums. Pommers: Iekšējs var būt arī motorā. Tas būtu pārprotams. Diskusija par «interjers» un «iekšējais». Apstiprina: iekšējais aprīkojums.

 

9. jūglode

a. coupling ball

v. Kugelhals m, Kuppelkugel f

kr. сцепной шар

Metāla lode, kura ir pievienota spēkratu priekšā vai aizmugurē un ļauj vilkt citus ar atbilstošu aptverošu jūgierīci aprīkotus spēkratus.

Metal ball attached to the front or rear of a vehicle, enabling it to tow another vehicle having a matching female towing hitch.

 

Apstiprina proponēto.

 

10. kāpumstarta spēja

a. hill-starting ability

v. Startfähigkeit (f) bergaufwärts

kr. способность трогания в гору

Spēja uzsākt braukšanu pret kalnu, kura  nedrīkst būt mazāka par 5 reizēm 5 minūšu laikā pie slīpuma 12%.

 

A. Lauzis: Varbūt kāpumstartējamība? E. Cauna uzskata, ka var palikt proponētais. Diskusija. K. Počs: Kāpumstartspēja. Apstiprina: kāpumstartspēja.

 

11. katalizators

a. catalytic converter

v. Katalysator m

kr. катализатор

Spēkratu izmešu apstrādes ierīce, kura ar katalītisku ķīmisku reakciju palīdzību pārveido iekšdedzes motora izplūdes gāzu toksiskos piemaisījumus par mazāk toksiskām vielām.

Vehicle emissions control device which converts toxic byproducts of combustion in the exhaust of an internal combustion engine to less toxic substances by way of catalysed chemical reactions.

 

Apstiprina proponēto.

 

12. komerciālais apraksts

a. commercial description, trade description

v. komerzielle Beschreibung f, Handelsbeschreibung f

kr. присвоенное изготовителем торговое обозначение

Jebkāds apraksts, paziņojums, norādījums vai ieteikums, kā un kas preces ir izgatavojis, ražojis, atlasījis, pakojis vai jebkādā citā veidā sagatavojis.

Any description, statement, indication or suggestion as to the how or by whom the goods were made, produced, selected, packed or otherwise prepared.

 

L. Kauķe iesaka saliktenī. Apstiprina: komercapraksts.

 

13. kraušanas zona

a. loading area

v. Beladezone f, Verladezone f, Ladebereich m

kr. погрузочная зона

Laukums vai tā daļa, kas paredzēta kraušanas darbiem.

 

E. Cauna: Labāk iekraušanas zona. J. G. Pommers: Krievu valodā vienkārši nav koptermina, bet vajag abos darbības virzienos. Apstiprina proponēto.

 

14. kritiskās plūsmas Venturi caurule

a. critical flow venturi, critical nozzle, sonic Venturi-nozzle

v. Venturi-Rohr (n) des Kritischen Gasstromes

kr. трубка Вентури с критическим расходом

Gāzes plūsmas mērītājs, kas sastāv no gludi noapaļotas ieejas daļas, kas saplūst ar minimālo atveres laukumu un tad novirza plūsmu uz spiediena atjaunošanas daļu vai izejas konusu.

Gas mass flowmeter consisting of a smooth rounded inlet section converging to a minimum throat area and then diverging along a pressure recovery section or exit cone.

 

Apstiprina proponēto.

 

15. laminārā caurplūduma mērītājs

a. laminar flow meter

v. Laminarströmungsmessgerät n

kr. измеритель ламинарного потока

Mērinstruments, laminārās plūsmas mērīšanai.

Instrument that measures laminar flow.

 

Apstiprina proponēto.

 

16. maiņaugstuma balstiekārta

a. suspension adjustable for height, height adjustable suspension

v. verstellbare Fahrwerk n, Aufhängung (f) mit Höhenverstellung, Aufhängung (f) mit Höheregelung

kr. подвеска с регулированием высоты

Balstiekārtas sistēma, kas ļauj autovadītājam mainīt braukšanas augstumu vai klīrensu.

Suspension system that allows the motorist to vary the ride height or ground clearance.

 

J. G. Pommers: Tas ir apakškomisijā darināts termins. Apstiprina proponēto.

 

17. motoru kombinācija

a. engine or motor combination

v. Motorenkombination f

kr. комбинация двигателей

Dažādu motoru (iekšdedzes motoru, elektromotoru) kombinācijas veids spēkratos, t.sk. hibrīdautomobiļos, elektromobiļos u.c.

 

Apstiprina proponēto.

 

18. norādījuma plāksnīte

a. indicating plate, placard

v. Plakette f, Schild n

kr. указательная табличка

Neliela plāksne, kura piestiprināta pie iekārtas, mašīnas vai transportlīdzekļa un uz kuras ir attēloti lietošanas un/vai apkopes norādījumi.

Small plaque affixed to equipment, machinery or vehicles, on which operating and/or maintenance-related instructions or information is displayed.

 

L. Kauķe: Norādījumu plāksnīte. K. Timmermanis: Bet varbūt saliktenī? Lauzis: Norādītājplāksnīte? Diskusija. Apstiprina norādījumu plāksnīte.

 

19. pieņemama vērtība

a. reasonable value

v. annehmbarer vernünftiger Wert m

kr. значениe в разумных пределах

Gāzu masas plūsmas aprēķinā pieņemamās saprātīgās koeficientu vērtības.

 

Apstiprina proponēto.

 

20. prettraipu gaisa deflektors

a. anti-smear air deflector

v. Antischmier-Luftdeflektor m

kr. противогрязевой дефлектор

Gaisa novirzītājs logu pasargāšanai no notraipīšanas.

 

A. Lauzis: Otrais vārds veido saikni ar pirmo, tas nav labi. E. Cauna: Vai «prettraipu» nevar aizstāt ar ko citu? Lauzis: Varbūt prettraipes? Cauna: Varbūt pretnetītumu vai netīrumu? Diskusija par piedāvātajiem variantiem. Vai var atmest vārdu «gaisa»? Lauzis: Varbūt netīrumdeflektors? Cauna: Labāk divos vārdos. Apstiprina: netīrumdeflektors.

 

21. ražotāja motora kods

a. manufacturer's engine code

v. Motorkode (m) des Herstellers

kr. kод двигателя присвоенный изготовителем

Ražotāja piešķirtais motora kods, kurs satur galvenos motora parametrus.

 

A. Lauzis: Ražotāja dots motora kods? Diskusija. Apstiprina: motora ražotājkods.

 

22. ražotāja normatīvā plāksnīte

a. manufacturer's statutory plate

v. gezetzliches Schild (n) des Herstellers

kr. нормативная табличка изготовителя

Plāksne vai etiķete, kuru ražotājs piestiprina pie spēkratiem, un uz kuras ir norādīti nepieciešamie tehniskie raksturlielumi, lai identificētu spēkratus un arī nodrošinātu kompetentas iestādes ar nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar pilnmasu.

 

Apstiprina proponēto.

 

23. staru kūlis

a. beam

v. Strahlenbündel n

kr. пучок лучей; луч

Staru grupa, kas virzīta organizētā veidā

Group of rays moving in an organized manner.

 

Apstiprina proponēto.

 

24. turbometrs

a. turbine-meter

v. Turbinenradzähler m

kr. [калиброванный] турбинный счетчик

Turbīnas tipa ierīce gāzes caurplūdes mērīšanai.

 

Ierosinājums aizstāt turbo- ar turbīn-. Diskusija. Apstiprina proponēto.

 

 

Atliktie termini.

 

a. exploded view [drawing]

v. detailliertes Baugruppenbild n (zerlegt)

kr. изображение узла в разобранном виде

Apstiprina: klaidskats.

 

a. tyre envelope

v. Reifenmantel m

kr. оболочка шины

 

Apstiprina: riepas apjoms

 

a. exposed face

v. Stirnseite f

kr. лицевая сторона

 

Apstiprina: glītpuse.

 

 

Sēdi beidz 17.00

Sēdes vadītājs: J. Baldunčiks

Protokoliste: I. Pūtele


 Populārākie raksti
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)