Piektdiena, 24. maijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 3/1105 (03.05.2011)

26.05.2011

Sēde notiek 2011. gada 3. maijā LZA Senāta sēžu zālē

Sēde sākas plkst. 14.00

Sēdē piedalās 16 dalībnieki

Sēdi vada Valentīna Skujiņa

Protokolē Linda Kurmiņa

 

Darba kārtībā:

1. Paleoantropoloģijas termini.

2. Dažādi (priekšlikumi dažu anglicismu latviskošanai, piem., federated autentification, sling).

 

 

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojuši I. Lokmane, A. Butāne, K. Cīrule un U. Cerbulis.

 

1

V. Skujiņa informē, ka janvārī saņemts paleoantropoloģijas terminu materiāls, no kura atlasītos terminus paredzēts šajā sēdē izskatīt un kuri ieskicē galvenās problēmas šajā materiālā. Atlasīto terminu materiāls nosūtīts visiem sēdes dalībniekiem aprīļa sākumā, tomēr līdz šim komentārus atsūtījis tikai A. Lauzis.

Vārds tiek dots paleoantropoloģijas terminu materiāla autorei Aili Marnicai. A. Marnica skaidro, ka šis darbs ir turpinājums primātu kārtas materiālam. Šajā sarakstā netiek iekļauti visi termini, jo to ir pārāk daudz. Izvēlēti tie ģinšu un sugu nosaukumi, kas ir tuvāk cilvēku zaram. Sarakstā apkopoti 92 paleoantropoloģijas termini.

Turpinājumā A. Marnica pievēršas A. Lauža ieteikumiem un komentāriem par paleoantropoloģijas terminiem. Autore piekrīt A. Lauža komentāram par garā ē nepieciešamību svešcilmes salikteņu otrajā komponentā -pitēks, tomēr, saglabājot analoģiju ar primātu sarakstu, paturēts īsais e.

 

V. Skujiņa ierosina atgriezties pie atlasītā paleoantropoloģijas terminu saraksta un paralēli tam izskatīt A. Lauža komentārus.

 

 

lat. Aegiptopithecus zeuxis

latv. savienojošs ēģiptopiteks, savienojošs Ēģiptes pērtiķis

A. Marnica ierosina lietot savienojošs vietā starpposma. V. Skujiņa ierosina lietot pārejas posma. A. Amoliņš atbalsta savienojošs vietā lietot pārejas. Tomēr A. Marnica atbalsta starpposma, jo šiem pērtiķiem ir pazīmes, kas raksturīgas dažādām grupām — gan zemākas kārtas pērtiķiem, gan cilvēkpērtiķiem. Arī J. G. Pommers atbalsta starpposma. A. Amoliņš piekrīt, ka labāk starpposma nekā savienojošs.

E. Cauna jautā, kāpēc terminiem nav atbilsmes citās valodās. A. Marnica skaidro sinonīmu nozīmi terminu sarakstā. Mūsdienu pērtiķiem ir stabili nosaukumi, bet liela problēma ir tā, ka senākajām sugām nosaukumi mainās. Viena pētnieku grupa pēc jauniem atklājumiem iesaka lietot citu nosaukumu, bet citi turpina lietot jau publikācijās nostabilizējušos nosaukumus. Tā veidojas sinonīmi, kas šajā terminu sarakstā tiek iekļauti atsevišķā ailē, bet komentāru ailē norādīts, kāds nosaukums lietots tagad.

J. G. Pommers nolasa termina Aegiptopithecus zeuxis skaidrojumu[1] un pēc tā secina, ka precīzākais termins būtu starpgrupu ēģiptopiteks. Savukārt R. Karnīte piedāvā kopīpašību ēģiptopiteks, jo tiem ir kopīgas īpašības.

V. Skujiņa komentē salikteņa ēģiptopiteks komponentu ēģipto-, skaidrojot, ka tas ir internacionāls elements ar ­-o­- un būtu rakstāms tā, kā tas pieņemts starptautiskā rakstībā, tātad egiptopiteks. E. Cauna iebilst, ka būtu jāņem vērā prakse un praksē ir ēģiptologi nevis egiptologi. M. Baltiņš arī norāda, ka termins eģiptologs[2] tiek lietots vairākus gadu desmitus. Atmetot ģ, mēs atkāpjamies no tendences, kas ir latviešu valodā. Primāti bioloģijā nāk no latīņu valodas, vai vajadzētu skatīties rakstību angļu valodā.

V. Skujiņa jautā, vai tādā gadījumā varētu palikt pie termina ēģiptopitēks, bet E. Cauna aizrāda, ka nevajadzētu rakstīt ar garo ē, jo tādā gadījumā vārds ir grūti izrunājams, līdzīgi kā deklamēt. M. Baltiņš nav pārliecināts, vai vajadzētu piekrist A. Lauža teiktajam par garo ē salikteņa kompoenentā -pitēks, uz ko E. Cauna norāda, ka vajadzētu skatīties, kā šis vārds tiek lietots praksē. I. Pūtele jautā, vai LZA TK vispār var izlemt īsā vai garā e lietojumu. M. Baltiņš ierosina lūgt Valodas ekspertu komisijas vai Rūmnieces kundzes viedokli šajā jautājumā. R. Karnīte šaubās, vai vajadzētu ņemt vērā visu, kā cilvēki runā, jo mēdz teikt arī, piemēram, atnāc pie manīm, bet tādēļ taču nemainīsim pareizrakstību. Cits jautājums, kā ir ērtāk izrunai vai rakstībai.

V. Skujiņa ierosina pareizrakstības jautājumus atstāt uz sēdes beigām. E. Cauna vēl piebilst, ka vajadzētu lietot australopiteks, hispanopiteks, nevis Austrālijas pērtiķis, Spānijas pērtiķis. V. Skujiņa lūdz vienoties par apzīmētāju — savienojošais, starpposma vai starpposmu. E. Cauna vēl norāda, ka daudzskaitlis vārdā starpposmu nevar būt, jo šī suga nevar būt vairākos posmos.

Notiek balsošana par apzīmētājiem: savienojošais .. (3 balsis);

starpposma .. (11 balsis).

Apstiprina: starpposma .. (par pamatterminu egiptopiteks vai ēģiptopitēks tiks vēl spiests atsevišķi)

 

 

lat. Atlanthropus 

latv. atlantropi, Ziemeļāfrikas senākie cilvēki, Ziemeļāfrikas arhantropi

A. Marnica ziņo, ka ir nolemts palikt pie termina atlantropi un pārējos svītrot. J. G. Pommers jautā, vai ir nepieciešams daudzskaitlis. A. Marnica skaidro, ka latviešu valodā ģints nosaukumi ir daudzskaitlī (kaut arī latīņu valodas forma ir vienskaitlis).

Apstiprina: atlantropi

 

 

lat. Australopithecus robustus

latv. masīvais australopiteks

A. Marnica jautā, kurš vārds sugas nosaukumā būtu pareizāks: masīvais vai robustais? J. G. Pommers skaidro, ka tie nav sinonīmi, jo ne katrs, kas ir masīvs, ir robusts un otrādi. E. Cauna secina, ka pēc krievu valodas skatoties, vairāk der masīvs. A. Marnica piekrīt, ka skeleti tiešām ir masīvi. V. Skujiņa ierosina atstāt masīvais australopiteks un līdz ar to būtu pieņemts arī lat. Paranthropus robustus — latv. masīvais parantrops.

Apstiprina: masīvais australopiteks

 

 

 lat. Hispanopithecus laietanus

latv. Laietanas hispanopiteks (spānijpiteks), Laietanas Spānijas pērtiķis

A. Marnica skaidro, ka Laietana ir vieta Spānijā, tāpēc, iesaka atstāt terminu Laietanas hispanopiteks. V. Skujiņa informē, ka A. Butāne ir pārbaudījusi vietvārdus un tie ir saskaņoti arī ar autori.

Apstiprina: Laietanas hispanopiteks

 

 

lat. Homo antecessor

latv. priekšcilvēks

A. Marnica skaidro, ka termins priekšcilvēks izvēlēts, jo tas ir vēl senāks posms par pirmcilvēkiem. Esot bijusi autoru kolektīva apspriede, kurā izskanējis vēl viens ietikums: senčcilvēks. J. G. Pommers ierosina pirmcilvēka sencis. M. Baltiņš iesaka cilvēksencis, R. Karnīte atbalsta šo priekšlikumu. V. Skujiņa atgādina, ka antecessor nozīmē ‘sencis, priekšgājējs, pamatlicējs’. K. Timmermanis ierosina sencilvēks.

Balso par terminu priekšcilvēks:

«par» 14

«pret» nav

«atturas» nav

Apstiprina: priekšcilvēks

 

 

lat. Homo atlanthropus mauritanicus

latv. Mauritānijas atlantrops

A. Marnica skaidro, ka vieni pētnieki šo atzīst par atsevišķu ģinti, tādēļ sauc tos par Atlanthropus mauritanicus, bet citi tos iekļauj Homo ģintī un sauc par Homo atlanthropus mauritanicus. Tomēr latviešu valodā tos var saukt par Mauritānijas atlantrops.

Apstiprina: Mauritānijas atlantrops

 

 

lat. Homo erectus

latv. taisnais cilvēks, iztaisnojušais cilvēks, *pitekantrops

A. Marnica skaidro, ka, no latīņu valodas burtiski tulkojot, erectus nozīmē ‘taisnais’, bet priekšlikums ir lietot vārdu stāvais. R. Karnīte ierosina terminu stāvgaitas. J. G. Pommers atbalsta šo ierosinājumu, pamatojot to ar raksturīgo pazīmi — pārvietošanos stāvus. V. Skujiņa norāda, ka A. Lauzis savos komentāros ieteicis lietot stāvusejošais cilvēks. E. Cauna to atbalsta, paužot pārliecību, ka forma «stāvus ejošais cilvēks» tiek lietota jau vairākus gadu desmitus un sastopama arī mācību literatūrā, ko parādot arī meklētāja «Google» rezultāti. A. Amoliņš iebilst, ka ne visam, ko atrod internetā, var ticēt, un tam pievienojas vēl vairāki komisijas locekļi. M. Baltiņš izsaka viedokli, ka stāvstājas būtu precīzāks termins, V. Skujiņa un J. Borzovs to atbalsta, arī R. Karnīte un K. Timmermanis atzīst, ka tas ir labs apzīmējums.

Notiek diskusijas par to, uz kādu īpašību norāda latīņu valodas termins: pēc latīņu valodas var spriest, ka šīs sugas pārstāvis iztaisnojas nevis iet.

Balso par terminu stāvstājas cilvēks:

«par» 13

«pret» 1

«atturas» nav

Apstiprina: stāvstājas cilvēks

 

 

lat. Homo erectus soloensis

latv. Solo cilvēks, Solo pitekantrops/Solupes cilvēks

A. Marnica norāda, ka sugas pasugas nosaukumā Solo ir no upes nosaukuma, tādēļ rodas jautājums vai lietot Solo upes stāvstājas cilvēks vai Solo stāvstājas cilvēks. J. G. Pommers skaidro, ka vārdu upe nosaukumā nevajadzētu paturēt, jo Solo rakstīs ar lielo burtu, pēc kā arī sapratīs, ka tas ir kāds vietvārds.

Apstiprina: Solo stāvstājas cilvēks

 

 

lat. Homo ergaster

latv. strādājošais cilvēks

A. Marnica izsaka priekšlikumu darbīgais vai strādājošais cilvēks. Galvenais šeit ir norāde uz darbu, jo tas bija cilvēks, kurš jau strādāja.

K. Timmermanis iesaka rakstīt saliktenī — darbcilvēks. M. Dunska uzskata, ka jālieto vārdkopa darbīgais cilvēks, jo saliktenis darbcilvēks prasa regulāru darbību.

Balso par terminu darbīgais cilvēks:

«par» 14

«pret»nav

«atturas» nav

Apstiprina: darbīgais cilvēks

 

 

lat. Homo habilis

latv. prasmīgais cilvēks

A. Marnica skaidro, ka šīs sugas pārstāvim piederēja senākie darbarīki, tādēļ saukts par prasmīgo cilvēku. Šīs sugas apzīmēšanai ticis lietots apzīmējums izveicīgais, bet tas nav precīzs, jo galvenais ir prasme.

Apstiprina: prasmīgais cilvēks

 

 

lat. Homo helmei

latv. Helmeja cilvēks/Helmes cilvēks

A. Marnica skaidro, ka ir 2 varianti, jo nav bijis skaidrs, kā atveidot latīnisko uzvārdu. Tiek ņemts vērā A. Lauža ieteikums lietot nosaukumu Helmes cilvēks.

Apstiprina: Helmes cilvēks

 

 

lat. *Homo sapiens

latv. *saprātīgais cilvēks

Izvēršas diskusijas par pēdējo teikumu komentāru ailē[3]. Lai tas būtu skaidrāks un neliktu domāt, ka mūsdienu cilvēks pieder pie šīs fosilās sugas, M. Baltiņš ierosina teikumā pievienot nekorekti vai neprecīzi.

Apstiprina: saprātīgais cilvēks

 

 

lat. Homo sapiens idaltu

latv. senākais saprātīgais cilvēks

A. Marnica skaidro, ka senākais ir tulkots no vārda idaltu, tomēr šī suga nav senākā, un ierosina kā sugas nosaukumu atstāt saprātīgais idaltu cilvēks. J. G. Pommers uzskata, ka nevajadzētu atstāt apzīmējumu senākais, šī suga nav senākā, bet M. Baltiņš norāda, ka taksonomiju grozīt nevajadzētu. R. Karnīte atbalsta A. Marnicas priekšlikumu atstāt nosaukumu idaltu saprātīgais cilvēks, tomēr A. Marnica norāda, ka, atstājot idaltu netulkotu, tā būs atkāpe no sistēmas.

Balso par terminu senākais saprātīgais cilvēks:

«par» 13

«pret» 1

«atturas» nav

Apstiprina: senākais saprātīgais cilvēks

 

 

lat. *Homo sapiens sapiens

latv. *mūsdienu saprātīgais cilvēks, saprātīgākais cilvēks

A. Marnica ierosina atstāt tikai mūsdienu saprātīgais cilvēks.

Apstiprina: mūsdienu saprātīgais cilvēks

 

 

lat. Kenyapithecus wickeri

latv. klūdziņu keniapiteks, keniapiteks, Kenijas pērtiķis

A. Marnica skaidro, ka esot atraduši latīņu vārda wickeri nozīmi — sugas nosaukums nav dots pēc vārda klūdziņas, bet tas ir viens no ekspedīcijas dalībniekiem Freds Vikers, kas atklājis konkrēto sugu. M. Dunska norāda, ka tādā gadījumā skaidrojums jāpapildina.

Apstiprina: Vikera keniapiteks

 

 

lat. Paranthropus robustus

latv. masīvais (robustais) parantrops

Apstiprina: masīvais parantrops

 

 

lat. Pithecanthropus

latv. pitekantropi, pērtiķcilvēki

Izvēršas diskusija par to, vai atstāt abus terminus. J. G. Pommers norāda, ka tiek lietots, gan viens, gan otrs termins, arī E. Cauna pievienojas šim viedoklim. A. Marnica norāda, ka termins pitekantropi tiek lietots biežāk pēc analoģijas ar australopitekiem u. c. V. Skujiņa ierosina sistēmiskuma dēļ svītrot pašcilmes terminu.

Balso par terminu pitekantropi:

«par» 12

«pret» nav

«atturas» 2

Balso par abiem terminiem:

«par» 2

«pret» 12

«atturas» nav

Apstiprina: pitekantropi

 

 

lat. Pithecanthropus erectus

latv. taisnais pērtiķcilvēks, iztaisnojušais pērtiķcilvēks

Apstiprina: stāvstājas pitekantrops

 

 

lat. Ponginae

latv. cilvēkpērtiķi, pongini

Vienojas, ka termins cilvēkpērtiķi jāsvītro.

Apstiprina: pongīni

 

Sēdes dalībnieki atgriežas pie jautājuma par lat. Aegiptopithecus zeuxis — latv. savienojošs ēģiptopiteks, savienojošs Ēģiptes pērtiķis. Par -piteks, -pitēks rakstību M. Baltiņš ierosina vērsties pie Valodas ekspertu komisijas. Sēdes dalībnieki šo ierosinājumu atbalsta.

E. Cauna norāda, ka latīņu nosaukumā pēc g jābūt y nevis i. Savukārt M. Baltiņš aizrāda, ka latīņu valodai tomēr i ir atbilstošāks. Sēdes dalībnieki vienojas, ka sarakstā paralēli jāiekļauj abi varianti.

 

Sēdes dalībnieki balso par visu sarakstu kopumā:

«par» 14

«pret» nav

«atturas» nav

 

 

2

Dažādajos jautājumos tiek izskatīti konsultāciju jautājumi.

 

Federated autentification

J. Borzovs skaidro, ka tā ir īpaša autentifikācijas forma vairākām datorsistēmām, kas ir saskaņotas un tās var darbināt ar vienu lietotājvārdu.

V. Skujiņa norāda, ka šis jautājums nācis no Valsts kancelejas, jo likumprojekta vajadzībām nepieciešams atrast aizstājēju divdabim federēts. Sēdes vadītāja norāda, ka pamatnozīme ir ‘saistīts, kopīgs’, ir vēlēšanās darināt jaunvārdu, tādēļ vārdu federatīvā vai federālā vietā ir darināts jaunvārds sasaiknētā.

Izraisās diskusijas par piemērotāko terminu federatīvs vietā, jo to var jaukt ar valsts institūcijām. Izskan varianti kopus autentifikācija, vienotā autentifikācija, unificētā autentifikācija, kopkarte.

 

Sling

Izskan vairāki priekšlikumi: nēšauts, nesamauts, nesauts.

 

 

 

Sēde beidzas plkst. 16.10.

 

 

Sēdes vadītāja            /V. Skujiņa/

 

Sēdes protokoliste   /L. Kurmiņa/[1] Sugas nosaukumā pievērsta uzmanība tam, ka šie primāti pārstāv pārejas posmu starp puspērtiķiem un īstajiem pērtiķiem un ka tie savieno šīs abas grupas.

[2] Internacionālisma forma eģipto- precizēta pēc sēdes konsultācijā ar Ināru Ķemeri.

[3] Nosaukums bieži izmantots arī, runājot par dzīvajiem mūsdienu tipa cilvēkiem.


 Populārākie raksti
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)