Otrdiena, 16. aprīlis   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 6/1102 (14.12.2010)

13.01.2011

Sēde notiek 2010. gada 14. decembrī plkst. 14.00

Sēdē piedalās 15 dalībnieki

Sēdi vada Valentīna Skujiņa

Protokolē Iveta Pūtele

 

 

Darba kārtībā:

1. Termina maiņas noteikumu projekta otrais variants, kas izveidots, izmantojot 23. novembra sēdē apspriesto materiālu.

2.  Precizējumi un labojumi dokumentā «Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas kārtība».

3. Dažādi. Komentāri par gada pārskatiem. Ieskats nākamā gada darba plānos.

 

 

 

1

 

V. Skujiņa informē, ka piezīmes par termina maiņas noteikumu projekta otro variantu saņemtas tikai no M. Baltiņa, kurš iesaka otro punktu dot kā pirmo un pirmo kā pēdējo, saglabāt arī dokumenta preambulu. E. Cauna iebilst pret preambulas pēdējā teikuma izteiksmi, kas neatbilst oficiāla dokumenta stilam.

Izraisās diskusija par dokumenta nosaukumu — vai tie ir noteikumi, norādījumi vai kas cits. Vienojas, ka dokumenta nosaukums būs «Termina maiņas noteikumi». Pirmās sadaļas ievadteikumu formulē šādi: «Termina maiņu var ierosināt:».

Svītro pašreizējā varianta rindkopu par franšīzi (lai gan atzīst, ka pēc būtības terminu grupa, ko raksturo šis piemērs, ir būtiska), kā arī terminu nemainīšanas trešajā kritērijā vārdu «šķietamas» aizstāj ar «tikai», bet ceturtajā punktā vārdu «identisks» aizstāj ar «absolūts» («absolūts sinonīms»), lai lietojums atbilstu valodniecībā pieņemtajai terminoloģijai. Vienojas arī, ka jāprecizē ceturtā punkta teksts, novēršot izteiksmi «it kā neesot». E. Cauna norāda, ka katram punktam vajadzētu piemērus, lai būtu skaidrāk saprotama šo kritēriju būtība. Ir arī priekšlikums, ka termina maiņu var ierosināt, ja ir spēkā divi vai vairāki kritēriji.

V. Skujiņa secina, ka sēdes gaitā ir daudz ierosinājumu, bet nav viena labākā varianta, par kuru balsot, tāpēc uz nākamo sēdi jāveido jauns termina maiņas noteikumu variants.

Jāizlemj ir arī dokumenta statuss. Ir ierosinājums pagaidām uz pārbaudes laiku (6 mēn.) to izmantot kā iekšēju LZA TK dokumentu.

 

 

 

2

 

V. Skujiņa informē, ka 7. decembrī notika LZA Senāta sēde, kurā tika apstiprināts iepriekš ar LZA prezidentu J. Ekmani saskaņotais LZA TK vadības atjauninātais sastāvs, kā arī TSK (Terminoloģijas saskaņošanas komisijas) sastāvs, par kuru iepriekš bija nobalsots LZA TK sēdē. Jautājumā par to, vai TSK sastāvs ir vai nav jāapstiprina LZA Senātā, J. Ekmanis apliecina, ka izlemt TK darba un tā organizēšanas jautājumus ir LZA TK kompetencē, bet LZA Senāta kompetencē ir apstiprināt dokumentus, kas sekmē LZA struktūru darbu. Tāpēc 2010. gada 7. decembra LZA Senāta sēdē tika apstiprināta gan LZA TK vadība, gan TSK.

A. Butāne komentē, ka ir apstiprināta kā LZA TK zinātniskā sekretāre, bet pašlaik šo darbu neveic, jo vairāk laika grib veltīt disertācijas izstrādei.

Turpmākajā sēdes gaitā tiek apspriests dokumenta «Precizējumi un labojumi «Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas kārtībā» projekts (dokumentu sk. protokola pielikumā).

Izvēršas debates, kurās izkristalizējas divas galvenās pašreizējā dokumenta nepilnības. Pirmkārt, ar LZA TK tiek saprasta gan visa komisija kopumā (2.1. punkts), gan LZA TK plenārsastāvs (tā iespējamie nosaukumi: valde, dome, plēnums, prezidijs). Secinājums — ir konceptuāli jāvienojas par TK struktūru. Tiek izteikta doma, ka šo centrālo institūciju vajadzētu apstiprināt LZA Senātam. Otrkārt, ir pretrunas starp 2.2. un 2.3. punktā teikto; 2.2. punktā teikts, ka LZA Senāts apstiprina TK vadību un TSK, bet 2.3. punktā — TK sēdē balsstiesīgi ir visi LZA Senāta apstiprinātie TK locekļi un TAK priekšsēdētāji. Tādā gadījumā balsstiesīgi nav nozaru eksperti, kas nav apakškomisiju priekšsēdētāji.

Balso par to, vai TAK locekļi ietilpst Terminoloģijas komisijā.

«par» — 14

«pret» — nav

«atturas» — nav

Vienojas, ka TK darbu vada valde (plenārsēžu locekļi), kas ir plenārsēžu balsstiesīgie. Lēmumus pieņem plenārsēdēs.

Secina, ka dokumenta projekts vēl jālabo. Sēdē spriestie materiāli tiks sagatavoti līdz 2011. gada janvāra vidum.

 

 

 

3

 

V. Skujiņa informē par TAK iesniegtajiem pārskatiem.

Šī gada terminu raža nav liela. Var secināt, ka ir apsīkusi terminu izstrādes darbība, finansiālu iemeslu dēļ netiek publicēti gatavie materiāli. Aktualizējusies problēma par apakškomisiju sastāva atjaunināšanu.

2011. gadam pašlaik pieteikts paleoantropoloģijas terminu saraksts, psiholoģijas termini, top lingvodidaktikas terminu vārdnīca.

LZA Terminoloģijas komisiju finansē LZA, kurai nepietiek līdzekļu normālas TK darbības nodrošināšanai. Daļā nozaru nauda varbūt ir, bet LZA TK ar to nav tiešas sasaistes.

  

 

Sēde beidzas plkst. 16.20.

 

Sēdes vadītāja   /V. Skujiņa/

 

 

     Protokoliste          /I. Pūtele/

 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)