Otrdiena, 16. aprīlis   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 1/1097 (02.03.2010)

16.03.2010

Sēde notiek 2010. gada 2. martā LZA Senāta sēžu zālē

Sēde sākas plkst. 14.00

Sēdē piedalās 18 dalībnieki (15 no tiem — ar balsstiesībām)

Sēdi vada Valentīna Skujiņa

Protokolē Iveta Pūtele

 

Darba kārtībā:

1.     Termini drošība un  drošums — 2., 3., 4. solis.

2.     Vārda etaps nozīmes mūsdienu latviešu valodas terminoloģijā. Ziņo J. G. Pommers.

3.     Īpašības vārda izpratne latviešu valodas terminoloģijā. Ziņo V. Skujiņa.

4.     Dažādi (konsultācijas par astroturfing, block print, digest u. c.).

Par neierašanos uz sēdi ziņojuši  I. Migla, K. Cīrule.

 

1

          Sēdes vadītāja V. Skujiņa informē par sēdes darba kārtību, norādot, ka šajā sēdē vispirms turpinās apspriest terminus drošība un drošums, kuru jēdzieniskā izpratne jau ir apstiprināta iepriekšējā sēdē, bet šīs sēdes uzdevums ir 2. solis un, ja iespējams, arī 3. un 4. solis — pievienot angļu valodas ekvivalentus abiem terminiem.

          Sēdes vadītāja ierosina apstiprināt terminu drošība ar diviem angļu valodas ekvivalentiem — security; safety, par ko sēdes dalībnieki faktiski jau vienojās iepriekšējā sēdē. Diskusijā piedalās M. Baltiņš, E.Cauna, J. Pommers. Būtisku iebildumu nav.

Nobalso, ka latviešu valodas terminam drošība divās atšķirīgās nozīmēs (‘stāvoklis, apstākļi, kuros nav apdraudējuma un/vai ir vajadzīgā aizsardzība pret iespējamu apdraudējumu’) angļu valodā atbilst termini security; safety («par» balso 14 sēdes dalībnieki, «atturas» — 1 sēdes dalībnieks, «pret» — nav neviens sēdes dalībnieks).

            V. Skujiņa informē, ka terminam drošums atbilstoši dažādu nozaru speciālistu vēlmēm ir definētas trīs nozīmes:

1) īpašība, kas izpaužas kā spēja veikt paredzētos uzdevumus (angļu val. ekvivalents — reliability);

2) īpašība, kas izpaužas kā spēja darboties nebīstami un uzticami (angļu val. ekvivalents — safety);

3) datu, atziņu vai zināšanu īpašība būt ticamiem un/vai atbilst īstenībai.

Diskusijā piedalās K. Timmermanis, A. Lauzis, I. Krieviņš, M. Baltiņš, R. Karnīte, A. Butāne, E. Cauna. K. Timmermanis ierosina angļu valodas ekvivalentus nedot kā sinonīmus ar semikolu, bet sadalīt divās nozīmēs. A. Lauzis norāda, ka termina drošība ekvivalenti doti ar semikolu, tāpēc  arī termina drošums ekvivalenti jādod tāpat.

I. Krieviņš norāda, ka terminam drošums būtu jāpievieno arī angļu valodas ekvivalents dependability, jo šādā nozīmē termins lietots jau apstiprinātos standartos.

Balso par termina drošums pirmās nozīmes ‘īpašība, kas izpaužas kā spēja veikt paredzētos uzdevumus’ angļu valodas ekvivalentiem: drošums — 1) dependability; reliability («par» balso 14 sēdes dalībnieki, «atturas» — 1 sēdes dalībnieks, «pret» — nav neviens sēdes dalībnieks).

Izraisās diskusija, vai otrajā nozīmē ‘īpašība, kas izpaužas kā spēja darboties nebīstami un uzticami’ būtu iekļaujama nozīme ‘uzticami’. A. Lauzis norāda, ka daudzos standartos šī nozīme ir. A. Cauna saka, ka termina drošums otrajā nozīmē ir ietvertas divas nozīmes. M. Baltiņš atbalsta domu, ka var nošķirt vēl vienu nozīmi, bet divus jēdzienus apvienot vienā nozīmē nevajag.

Definīcijā svītro vārdu «uzticami».

E. Cauna norāda, ka pēc vārda «uzticami» svītrošanas būtu nedaudz jāmaina definīcija: «īpašība būt nebīstamam», nevis «īpašība kas izpaužas kā spēja darboties nebīstami». A. Lauzis to noraida, jo «tā ir īpašība neradīt briesmas». V. Skujiņa aicina definīcijas uzlabotos variantus atsūtīt pa e-pastu.

Par termina drošums otrās nozīmes angļu valodas ekvivalentu apstiprina vārdu safety.

Terminus nebīstamība, uzticamība pašlaik atstāj neizmantotus.

 Diskusija izvēršas arī par termina drošums 3. nozīmi ‘datu, atziņu vai zināšanu īpašība būt ticamiem un/vai atbilst īstenībai’. R. Karnīte pauž atziņu, ka datu drošuma sakarā latviešu valodā nelieto terminu drošums, bet ticamība  vai uzticamība. A. Butāne norāda, ka pēc P. Zvidriņa ieteikuma šī nozīme jau ir ierakstīta lēmumā.

Tomēr nolemj termina drošums 3. nozīmi ‘datu, atziņu vai zināšanu īpašība būt ticamiem un/vai atbilst īstenībai’ svītrot.

 

2

 

          J. G. Pommers ziņo par vārda etaps nozīmēm mūsdienu latviešu terminoloģijā.

Viņš norāda, ka vārds etaps latviešu valodā tiek skausts. Latviešu literārās valodas vārdnīcā šim vārdam ir trīs nozīmes : 1. Noteikta distances daļa sportā. 2. Frontes aizmugure. 3. Arestantu nosūtīšana.

Automobiļu pārvadājumu terminoloģijā vārds etaps (vārdkopā etapu sistēma) lietots sen – kopš 20. gs. 70. gadiem. Tas kā apstiprināts termins sastopams terminu biļetenos un vārdnīcās. Tas tiek lietots vārdkopā etapu sistēma.

Vārds etaps ir skaužams nozīmē ‘posms’, kura pārņemta no krievu valodas un kurai latviešu valodā ir labs ekvivalents posms. Dažos gadījumos vārdu etaps nevar aizstāt ar vārdu posms (piemēram, katordzniekus sūta pa etapu, nevis posmu). Latviešu valodā vārds etaps lietots nozīmē ‘kaut kas tiek transportēts pa posmiem’ (šajā procesā transportējamais priekšmets, kas tiek pārvietots no punkta A uz B, nemainās, bet mainās enerģijas avots, apsardze, sportā – skrējējs). Transportā terminu etaps  lieto šādā nozīmē: preces ielādē puspiekabē, pievieno automobilim, aizved pirmo etapu, atkabina; maiņas punktā cits automobilis to pašu puspiekabi ved uz nākamo maiņas punktu. Šajā nozīmē terminu etaps, nevis posms varētu lietot. Etaps ir speciāls posms, tas varētu būt viens no posma veidiem.

Diskusijā piedalās V. Skujiņa, A. Lauzis, E. Cauna, M. Baltiņš, A. Butāne, K. Timmermanis, R. Karnīte, A. Amoliņš

V. Skujiņa min argumentus par labu terminam posms. Viņa uzsver, ka vārds etaps bieži tiek lietots tur, kur latviešu valodā saskaņā ar literārās valodas normu  jālieto vārds posms. Latviešu valodā tas izjusts kā krievu valodas ietekmēts vārds, piemēram, augu attīstības etaps, loģistikā – pasūtījumu sadales etaps, uzglabāšanas etaps u. c. Sporta terminoloģijā no termina etaps jau pāriet uz terminu posms. Angļu valodā vārda «etape» nav. V. Skujiņa jautā, vai etaps ir tik ļoti specifisks vārds, lai to ieviestu spēkratu terminoloģijā?

A. Lauzis norāda, ka vārds posms ir ļoti vispārīgs. Šaurās terminoloģiskās nozīmēs vārds etaps ir lietojams. Tas izmantojams, lai šķirtu divus līdzīgus jēdzienus.

E. Cauna min, ka vārdam etaps varētu būt sinonīmi fāze, periods, pakāpe, veidojot niansētas papildnozīmes, kas ne vienmēr viena ar otru aizstājamas.

M. Baltiņš norāda, ka ir termini, kuru aiztāšana nav iespējama, ka arī medicīnā ir termins, kurā izmantots vārds etaps, kas nav aizstājams ar vārdu posms, jo ar šiem vārdiem izteiktas dažādas nozīmes daudzetapu operācijas ir operācijas, kuras norit vairākos etapos, katru nākamo etapu veicot pēc iepriekšējās operācijas rezultātu sagaidīšnas, bet daudzposmu operācijas norit pēc kārtas vairākos posmos. Ja nozarē terminu etaps lieto, nevajadzētu ar varu to aizliegt.

E. Cauna pauž neizpratni, kāpēc jāmaina termins, ja tas labi pilda savu terminoloģisko funkciju.

A. Butāne izsaka viedokli, ka terminoloģiski nav pierādīta abu vārdu jēdzieniskā atšķirība un ka redaktoriem tiek strikti mācīts, ka vārds etaps latviešu valodā ir skaužams.

R. Karnīte neatzīst vārda etaps lietojumu nevietā un uzskata, ka jāpaanalizē vārda etaps nozīme senajā sodu izpildes terminoloģijā (sūtīt pa etapu) un jābalstās uz to.

K. Timmermanis uzskata, ka vārda etaps nozīmes vajadzētu izanalizēt un sašķirot, kuras ir skaužamas, kuras – atstājamas.

A. Amoliņš izsaka domu, ka tagadējā sodu izpildes terminoloģijā termins etaps vairs nav termins. Vajadzētu sagatavot materiālu ar terminiem, kas ir jau pieņemti. Ja ir vajadzība mainīt, tad ir jāmaina.

Jautājums paliek neizlemts. Vēl tiks aptaujāti valodnieki.

 

3

 

Vārds tiek dots E. Caunam, lai informētu par iecerēm LZA  Terminoloģijas komisijas mājaslapas pilnveidošanā, kā arī izzinātu Terminoloģijas komisijas locekļu viedokli par paredzamajiem papildinājumiem.

E. Cauna informē, ka AkadTerm datubāzē tiek apvienoti dažādas oficiāluma pakāpes terminu resursi. Tajā ir arī plašā Microsoft terminu datubāze. Microsoft piedāvā nomainīt šo kolekciju pret jaunāku, taču šie termini nav oficiāli apstiprināti. Datubāzē varētu ievietot Zinātnes terminoloģijas vārdnīcu, ārzemēs veidoto Latviešu technisko vārdnīcu, būtu jādigitalizē arī Politehniskā vārdnīca. E. Cauna vēlas zināt, kāda ir Terminoloģijas komisijas locekļu nostāja par resursu atlasi?

Terminoloģijas komisijas locekļi pauž nostāju, ka jebkurš resurss ir noderīgs, bet skaidrāk jānorāda, kurš resurss ir apstiprināts, kurš – nav.

 

J. Borzovs aicina rīkot metodoloģisko semināru.

Laika trūkuma dēļ sēdē netiek apspriests darba kārtības 3. un 4. punkta jautājumi.

Sēde beidzas plkst. 15.45

 

Sēdes vadītāja               /V. Skujiņa/

Sēdes protokoliste       /I. Pūtele/


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)