Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 7/1088 (09.09.2008)

17.09.2008

Sēde notiek 2008. gada 9. septembrī LZA Senāta sēžu zālē

Sēde sākas plkst. 14.00

Sēdē piedalās 16 dalībnieki (sk. protokola pielikumu)

Sēdi vada Valentīna Skujiņa

Protokolē Anita Ščucka

 

Darba kārtībā:

  1. LZA TK apakškomisiju vadītāju informācija par stāvokli nozares terminoloģijas izstrādē.
  2. Par angļu park & ride atveidi rīkotās aptaujas rezultātu apstiprināšana.
  3. Dažādi.

 

1

V. Skujiņa LZA TK apakškomisiju priekšsēdētājiem un locekļiem, kā arī LZA TK ekspertiem vēl sekmīgu darbu gada otrajā pusē. Uzsākot sarunu par terminu sarakstiem, V. Skujiņa min, ka TK vadībai ir zināms, ka terminu sarakstu drīzumā iesniegs Spēkratu terminoloģijas apakškomisija un ka terminu saraksts top Teoloģijas terminoloģijas apakškomisijā (sk. arī E. Cacures pirms sēdes atsūtīto informāciju). Sēdes vadītāja skaidro, ka šobrīd nepieciešams zināt, cik daudz terminu TK var izskatīt un apstiprināt šajā gadā (terminu skaitu sasaistot ar atlikušajiem līdzekļiem), un jautā apakškomisiju priekšsēdētājiem, vai gaidāmi vēl kādi terminu saraksti.

Mehānikas un mašīnbūves terminoloģijas apakškomisijas (MMTAK) līdzpriekšsēdētāja K. Cīrule informē, ka MMTAK top kompozītmateriālu saraksts (4 valodās, ar terminu skaidrojumiem).  

I. Ilziņa atgādina, ka trīs Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijā izstrādāto standartu terminu saraksti jau apstiprināti LZA TK, taču ir gatavi vēl daudzi citi. V. Skujiņa norāda, ka vispirms apakškomisijai jāiesniedz apstiprināto terminu sarakstu galavarianti (ar iestrādātiem pēcsēdes labojumiem).

Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijas (ETAK) priekšsēdētāja M. Dunska informē, ka ETAK šogad neiesniegs plašu materiālu, varētu tikt iesniegti atsevišķi aktuāli termini. V. Skujiņa atzīst, ka atsevišķi aktuāli termini ir ļoti vērtīgs un noderīgs materiāls izdevuma «Terminoloģijas Jaunumi» turpmāko numuru sagatavošanai (kā rāda konsultācijas, praksē šobrīd ļoti aktuāli ir tieši juridiskie un ekonomikas termini).

Enerģētikas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs K. Timmermanis, Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes terminoloģijas apakškomisijas sekretāre Ilze Kārkliņa un Demogrāfijas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs P. Zvidriņš sēdes dalībniekus informē, ka plaši terminu saraksti izskatīšanai TK šogad netiks iesniegti.  

Sporta terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs U. Švinks informē, ka, īstenojot projektu, ir tapusi plaša sporta leksikas vārdnīca, kurā ietverti sporta veidu pamattermini (~ 41 tūkst. šķirkļu, 1160 lpp.), un ka nākamajā gadā, piesaistot projektu finansējumu, tiks izstrādāta sporta terminu skaidrojošā vārdnīca.

A. Lauzis informē, ka pieteikto terminu sarakstu varētu iesniegt līdz novembra beigām. V. Skujiņa un sekretāre A. Ščucka aicina iesniegt ātrāk, lai tādējādi izvairītos no darbu sablīvējuma pašās gada beigās.

V. Skujiņa sēdes dalībniekus informē par š. g. maijā izskanējušo ieceri izveidot eksotisko koku sugu nosaukumu sarakstu. Šāda iecere radusies Mežzinātnes terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājam J. Dolacim, saņemot Ventspils Augstskolas Tulkošanas fakultātes studentes vēstuli ar lūgumu bakalaura darba vajadzībām latviskot dažus eksotisko koku sugu nosaukumus, kuri nav atrodami vārdnīcā. E. Vimba atzīst, ka iecere latviskot eksotisko koku sugu nosaukumus acīmredzot nav tālāk attīstīta (vismaz viņam šādu ziņu nav).

Beidzot diskusiju par terminu sarakstu izstrādi, V. Skujiņa sēdes dalībniekus aicina aktīvi interesēties par iespējām piedalīties dažādos projektos, tādējādi piesaistot finansējumu izstrādāto terminu apkopošanai vārdnīcās un vārdnīcu izdošanai.

 

 

2

V. Skujiņa atgādina, ka jautājums par angļu park & ride atveidi latviešu valodā TK skatīts jau 2007. gada septembrī (sk. LZA TK 18.09.2007. sēdes protokolu Nr. 4/1076) un ka par attiecīgo ierosinājumu informēta arī Rīgas dome (RD), taču RD pēc dažādu ieteikumu apkopošanas lūdz pieņemt lēmumu. V. Skujiņa arī atgādina, ka 2007. gadā TK ieteikusi šādus terminus: transportmija[s sistēma] (transportlīdzekļu novietošanas un pārsēšanās sistēmas apzīmēšanai), mijvieta, mijotne (konkrētas transportlīdzekļu novietošanas un pārsēšanās vietas apzīmēšanai). Sēdes vadītāja informē, ka RD redaktori konkrētās vietas apzīmēšanai izvēlējušies laikrakstā «Diena» publicēto piedāvājumu — terminu stāvparks.

Sēdes dalībnieki atkārtoti tiek informēti par TK apakškomisiju priekšsēdētāju un ekspertu vidū veiktās aptaujas rezultātiem (kas pirms sēdes nosūtīti arī elektroniski). V. Skujiņa paskaidro, ka par atturējušamies uzskatīti respondenti, kuri piedāvājuši citus variantus (piem., autostadula, pārsēšanās stāvvieta u. c.) vai kuri norādījuši, ka vēl jārīko papildu aptaujas. Ir bijuši raksti presē, ir rīkota aptauja, kurā piedalījās ne tikai TK locekļi, bet arī kolektīvi, atbilde kļuvusi steidzama.

V. Skujiņa ierosina balsot par terminu stāvparks (kā angļu park & ride facility ekvivalentu), kuram priekšroku devis vairākums aptaujas respondentu, tādējādi apstiprinot aptaujas rezultātus.

Balsojuma rezultāti:

atturas — 3 dalībnieki

«pret» — nav

«par» — visi pārējie balsstiesīgie sēdes dalībnieki

 

Lai gan norādīts, ka šīsdienas sēdē plašas debates par šo jautājumu netiek izvērstas, jo argumenti jau izskanējuši aptaujā, pēc nobalsošanas sēdes dalībnieki sāk diskutēt par salikteņa otrā komponenta parks nozīmi un vai šis jauntermins neveicinās nevēlamo aizguvumu «parkoties», «parkošanās» izplatību.

 

V. Skujiņa atgādina, ka vārds parks līdzīgā nozīmē jau fiksēts vārdnīcās, bet «parkošanās» ir sarunvalodas līmenī. Papildu problēma ir simboliskais apzīmējums, kas lietojams informatīvajos uzrakstos. Tiek minēti divi iespējamie gadījumi: 1) SP (kā stāvparks iniciāļsaliktenis), 2) P & R (kā angliskā apzīmējuma saīsinājums). V. Skujiņa sēdes dalībniekiem jautā, vai, veicinot starptautisku atpazīstamību, latviešu valodā būtu akceptējams apzīmējums P & R? Sēdes dalībnieki sāk diskutēt, ka apzīmējums SP (kas šajā gadījumā būtu latviskā termina iniciāļsaliktenis) dažādās nozarēs pazīstams kā citu terminu iniciāļsaliktenis (informācijas tehnoloģijā — SP < service provider, enerģētikā SP < sadales punkts).

 

K. Timmermanis atzīst, ka šajā gadījumā vajadzētu ievērot jau izmantoto principu, ka starptautiskus saīsinājumus patur arī latviešu valodā (tāpat kā lielākajā daļā Eiropas valodu).

Balsojot par saīsinājuma P & R akceptēšanu lietošanai latviešu valodā, balsis sadalās šādi:

atturas — 2 dalībnieki

«pret» — nav

«par» — visi pārējie balsstiesīgie sēdes dalībnieki

 

(E. Caunas atšķirīgo viedokli, kas elektroniski pausts pēc sēdes, skatīt protokola pielikumā.)

  

 

3

V. Skujiņa informē, ka uzkrājušās dažādas svarīgas konsultācijas. Viena no tām — angļu valodas termina capacity atveide latviešu valodā. Sēdes vadītāja min, ka ir svarīgi par šo terminu sākt diskutēt, lai gan šīsdienas sēdes uzdevums nav pieņemt galīgo risinājumu. Tulkojošajās vārdnīcās atrodamas vairākas atbilsmes — spējas, dotības u. c., un šīs dažādās nozīmes parādās attiecīgajās nozarēs.

A. Lauzis uzsver, ka šis ir viens no tiem terminiem, kuri jāskata nozaru griezumā, turklāt ņemot klāt arī citus saskarīgos terminus, piem., a. ability, capability (A. Lauža viedokli sk. arī pirms sēdes atsūtītajā e-pasta vēstulē). A. Lauzis atzīst, ka vārds spēja šobrīd semantiski ir ļoti noslogots (precīzāka izteiksme, izmantojot apzīmētāju, piem., administratīvā spēja). A. Lauzis atgādina, ka 90. gados LZA TK ieteikusi capacity latviešu valodā atveidot ar terminu rīcībspēja, bet šobrīd ir skaidrs, ka rīcībspēja ir angļu capability ekvivalents, tādēļ šobrīd varētu dot šādus terminu pārus: capability rīcībspēja, capacitydarbībspēja (angļu ability gadījumā bieži vien var runāt par iespēju, kas ir ārēja, nevis par spēju, kas ir iekšēja). A. Lauzis ierosina izveidot kopīgu sarakstu dažādu nozaru griezumā un ir ar mieru sagatavot šī saraksta pamatu.

K. Timmermanis atgādina, ka pirms dažiem gadiem LZA TK spriests par angļu reference atveidi latviešu valodā un ka tika doti vairāki ekvivalenti atbilstoši dažādajām nozīmēm. Arī šajā gadījumā jārīkojas līdzīgi, jo, piem., enerģētikā ir akumulatora kapacitāte un termins rīcībspēja šajā gadījumā neder. M. Dunska min citu piemēru, ka ražošanā runā par jaudu.

V. Skujiņa norāda, ka konkrētajā gadījumā aktuāla ir administratīvā «kapacitāte».

J. G. Pommers pievienojas A. Lauža un K. Timmermaņa teiktajam, uzsverot, ka angļu capacity ir vairākas atbilsmes latviešu valodā.

A. Amoliņš piemetina, ka arī LZA TK datubāzē ir atrodami dažādi latviskie ekvivalenti, viens no tiem — darbspēja. A. Lauzis norāda, ka jāievēro šķīrums: трудоспособность — darbspēja, работоспособность — darbaspēja. Sēdes dalībniekiem rodas jautājums, vai capacity nevar atveidot ar darbspēja? A. Lauzis argumentē, ka labāk būtu ieviest terminu darbībspēja. I. Ilziņa piemetina, ka informācijas tehnoloģijā ir veiktspēja (a. performance).

Diskusijas beidzas, galvenais secinājums — angļu capacity ir daudznozīmīgs, atbilstoši dažādajām nozīmēm attiecīgajās nozarēs jādod dažādi ekvivalenti.

 

 

Kā nākamais konsultāciju termins tiek apspriests angļu injunction. V. Skujiņa skaidro, ka termins nepieciešams iestrādāšanai promocijas darbā un ka jautājums saistīts ar risku pirms tiesas lēmuma, kad jāaptur iecerētā lēmuma pieņemšanas gaita. V. Skujiņa informē, ka notikusi arī sazināšanās ar G. Kusiņu, kurš uzsvēris, ka praksē lieto aprakstošu izteiksmi. G. Kusiņš nav atbalstījis jautājuma iesniedzējas priekšlikumu latviešu valodā izmantot terminu apturrīkojums, jo ne vienmēr notiek tikai procesa apturēšana, dažkārt tieši pretēji — tiek likts kaut ko darīt. 

V. Skujiņa sēdes dalībniekiem jautā, vai kādam piedāvātais jauntermins šķiet neērts no fonētiskā viedokļa. A. Lauzis atzīst, ka, ja iespējams, labāk no līdzskaņu sakopojuma izvairīties.         

Sēdes dalībnieki apspriež darbības vārdu aptur un pārtrauc nozīmes atšķirību; vienojas, ka pirmajā gadījumā ir uz laiku, otrajā — pavisam.

J. G. Pommers norāda, ka iesūtītajā materiālā jēdziena būtības aprakstīšanai lietots termins rīkojums, un ierosina šo vārdu arī paturēt, vajadzības gadījumā precizējot ar apzīmētāju.

A. Lauzis ierosina pagaidām atstāt svešvārdu injunkcija (līdzīgi kā konjunkcija, disjunkcija) un paralēli meklēt latvisko variantu.

A. Amoliņš jautā, vai jurisprudencē ir stingri nošķirti vārdi order un injunction (vispārīgajās vārdnīcās tie skaidroti ļoti līdzīgi).

Debates beidzot, sēdes dalībnieki vienojas, ka galīgais lēmums jāpieņem juristiem, kā viens no risinājumiem iespējams šāds: ja praktiski ir divi gadījumi (kad darbību pārtrauc vai kad liek kaut ko darīt), var dot arī divus terminus, kas varētu būt vārdkoptermini ar terminu rīkojums.

V. Skujiņa aicina sēdes dalībniekus iesūtīt priekšlikumus (ja tādi rodas).

 

 

Kā pēdējais konsultāciju jautājums tiek skatīts nosaukums paraolimpiskās spēles.

V. Skujiņa norāda, kas šis jautājums aktualizējas ik pēc 4 gadiem, TK par to spriests jau 1996. gadā (kad ieteikta forma ar o: paraolimpisks). V. Skujiņa skaidro, ka te jāskata divi aspekti: 1) valodas aspekts; 2) jēdziena aspekts. Skatot pirmo aspektu, svarīgi, no kā vārds ir darināts (paraplegia + olimpic). Vārds daļās iedalāms šādi: para + olimpisks, elementam para- noteiktās pozīcijās (divu patskaņu sadurā) var atmest pēdējo patskani a. Ja tiek atmests o, sakne paliek bez pirmā patskaņa, resp., limpisks. Skatot otru aspektu — jēdzienisko pusi, vārds tiek dots Sporta terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājam U. Švinkam.

U. Švinks skaidro spēļu vēsturi (sākotnēji kā kara invalīdu spēles). Praksē šīs spēles vēlas nodalīt no olimpiskajām spēlēm, tādēļ šo šķīrumu vēlas uzsvērt ar vārda atšķirīgumu (sēdes dalībnieki iebilst, norādot, ka uz to, ka šīs spēles nav olimpiskās, norāda sākumdaļa para-). U. Švinks informē par dažādām organizācijām un to struktūru, norādot, ka šobrīd ir arī Latvijas Paralimpiskā komiteja un, tulkojot no angļu valodas, — arī Starptautiskā Paralimpiskā komiteja. Šobrīd šīs spēles neietilpst olimpiskajās spēlēs, taču jebkurai valstij, kas piekritusi rīkot olimpiskās spēles, jārīko arī paraolimpiskās spēles. U. Švinks arī informē, ka situācija pamazām mainās (kas saistāms arī ar naudas līdzekļiem), notiek diskusijas, lai visus varētu saukt par olimpiešiem.

Sēdes dalībnieki iepazīstas ar sagatavotajiem materiāliem (avots: EK dokumenti), kuri rāda nosaukuma lietojumu dažādās valodās. Kā arguments o paturēšanai izskan arī tas, ka grieķu valodā attiecīgais patskanis saglabāts (angļu valodā tā atmešana varētu būt saistīta ar izrunu). Sēdes dalībnieki secina, ka nosaukuma lietojums valodās nav konsekvents, turklāt diezgan daudzās valodās notikusi pārmaiņa — sākotnēji lietotās formas vietā bez patskaņa o nākusi forma ar attiecīgo patskani.  

Apspriežot tiesisko aspektu, tiek apšaubīts, vai nosaukumu var patentēt, jo patentēt var kādu prečzīmi, nevis terminu. V. Skujiņa informē, ka LR Patentu valde precizējošu informāciju nav spējusi sniegt, atzīstot, ka informācija par patentiem ir konfidenciāla.

  

Sēdes dalībnieki vienojas, ka nav pamata kādreizējo TK lēmumu mainīt.

Balsojumā balsis sadalās šādi:

atturas — 1 dalībnieks

«pret» — nav

«par» — visi pārējie balsstiesīgie sēdes dalībnieki

 

(E. Caunas atšķirīgo viedokli, kas elektroniski pausts pēc sēdes, skatīt protokola pielikumā.)

 

Pēc nobalsošanas U. Švinks ierosina šo jautājumu vēlreiz pārrunāt ar konkrēto organizāciju pārstāvjiem, lai skaidrotu LZA TK nostāju, tādējādi sekmējot vienotu nosaukuma lietošanu. P. Zvidriņš atzīst, ka būtu arī jānoskaidro, kā šādas spēles sauc tad, ja tās notiek rajona, valsts līmenī (nepiesaistot olimpiskajām spēlēm).

 

Sēde beidzas plkst. 15.45

 

Sēdes vadītāja V. Skujiņa 

Sēdes protokoliste A. Ščucka

 

 

 

Pielikums:

 

Eduarda Caunas viedoklis par darinājumu paralimpisks un simbolisko apzīmējumu P & R

 

«Paralympic» nav saliktenis, bet gan t. s. portmanteau vārds, līdzīgi kā Tanzānija (Tanganyika + Zanzibar), brunch (breakfast + lunch) un Vikipēdija (wiki + encyclopedia), tādēļ apsvērumi, kas saistīti ar salikteņu veidošanas likumībām, šeit ir nevietā. Angliski veidotais terminelements «paralympic» latviski būtu jāatveido fonētiski bez pārveidošanas, vienīgi pievienojot atbilstošu galotni — «paralimpisks/paralimpiskais/paralimpiskās».

 

Saīsinājumu P & R ārvalstīs neizmanto un tādēļ ierosinājums šādu saīsinājumu ieviest latviešu valodā nav pamatots.

 

15.09.2008.

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)