Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 8/1080 (11.12.2007)

21.12.2007

Sēde notiek 2007. gada 11. decembrī LZA Senāta sēžu zālē

Sēde sākas plkst. 14.00

Sēdē piedalās 16 dalībnieki (sk. protokola pielikumu Nr. 1)

Sēdi vada Valentīna Skujiņa

Protokolē Anita Ščucka

 

Darba kārtībā:

  1. TSK 04.12.2007. sēdē pieņemtā lēmuma (par angļu foresight) apstiprināšana.
  2. Tūrisma terminu saraksta izskatīšana iespējamai apstiprināšanai.
  3. Dažādi.

 

1

Sēdes vadītāja atgādina, ka par angļu termina foresight atveidi latviešu valodā spriests jau LZA TK 13.11.2007. sēdē, kurā sēdes dalībnieki vienojās, ka neatbalsta anglisma «forsaits» lietošanu latviešu valodā un ka iespējamo variantu apspriešanai papildus jārīko TSK sēde. V. Skujiņa informē, ka TSK sēde notika 04.12.2007. un tika pieņemts lēmums, kura teksts plēnuma locekļiem elektroniski izsūtīts jau pirms sēdes iespējamai apstiprināšanai šīsdienas sēdē. Rakstiski iebildumi par lēmuma projekta tekstu nav saņemti. V. Skujiņa lūdz sēdes dalībniekus izteikt viedokli par lēmuma projekta tekstu, ja kādam kas tomēr piebilstams.

M. Baltiņš norāda, ka maināma terminu secība, resp., kā pirmais jāliek termins, kurš darināts, par pamatu ņemot latvisko vārdu nākotne. V. Skujiņa atzīst, ka tas ir saskaņā ar LZA TK darba pamatprincipu — sinonīmu gadījumā pirmo dot latvisko terminu, un M. Baltiņa priekšlikums tiek atbalstīts.

A. Amoliņš jautā, vai vārds nākotnistika no vārddarināšanas viedokļa ir pareizs? V. Skujiņa norāda, ka vārddarināšanā biežāk tiek izmantots modelis, kurā internacionālam celmam pievieno latvisku izskaņu (piem., rezervēšana), bet retumis tiek izmantots arī modelis, kurā latviešu valodas vārda celmam pievieno internacionālu izskaņu (piem., ainavistika).

Balsojumā par TSK sēdes lēmuma apstiprināšanu visi sēdes dalībnieki balso «par». A. Senkāns balsojumu («par») veicis elektroniski jau pirms sēdes.

 

2

Sēdes vadītāja dod vārdu Tūrisma terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājai Maijai Rozītei. M. Rozīte iepazīstina ar savu kolēģi Aiju van der Steinu (no SIA «Biznesa augstskolas «Turība»»), kura piedalījusies saraksta izstrādē, un atgādina, ka LZA TK tūrisma terminu sarakstu skatījusi un apstiprinājusi jau pirms 4 gadiem. Šobrīd Ekonomikas ministrija atradusi līdzekļus vārdnīcas izdošanai, tādēļ ieteicams vārdnīcā papildus ievietot šobrīd aktualizējušos terminus.

E. Vimba norāda, ka nav skaidri terminu atlases principi, un jautā, kāpēc tiek ievietoti citu nozaru termini, kas attiecīgajās nozarēs jau apstiprināti (piem., atmosfēra, skrejceļš). M. Rozīte atbild, ka, gatavojot vārdnīcu, termini tiešām ņemti no dažādām nozarēm (arī no pārtikas rūpniecības), lai tādējādi ietvertu tos terminus, kas noderīgi ikvienam tūristam. V. Skujiņa piekrīt, ka terminu atlase ir problemātiska, bet šādi gadījumi praksē jau bijuši, piem., muitas terminu vārdnīcā arī iekļauti citu nozaru termini, kas aktuāli muitas darbā. Tūrisma terminu vārdnīcas ievadā jānorāda, ka vārdnīcā ietilpināti termini arī no citām nozarēm.

Sēdes dalībnieki vienojas, ka citu nozaru terminiem un to skaidrojumiem jābūt saskaņotiem ar to lietojumu attiecīgajās nozarēs. I. Pūtele apstiprina, ka plašākais materiāls, kas LZA TK skatīts iepriekš, saskaņots, ņemot vērā citu nozaru apstiprinātos terminus un to skaidrojumus. J. G. Pommers pauž viedokli, ka vārdnīcā varētu pievienot norādi, no kuras nozares attiecīgais termins ņemts, un, ja šajā nozarē termins tiek mainīts, lietotājam jāizseko šai maiņai attiecīgajā nozarē.

V. Skujiņa izsaka šaubas par citu nozaru terminu iekļaušanu datubāzē — vai ir korekti, ja šādi termini parādīsies kā tūrisma termini. A. Lauzis norāda, ka dalījums pa nozarēm datubāzēs vienmēr ir mulsinošs, jo noteikti termini var būt piederīgi kā vienai, tā otrai nozarei (piem., fizikas un ķīmijas termini). M. Baltiņš atgādina, ka datubāzēs pie attiecīgā termina parādās termina avots (šajā gadījumā tiks minēta tūrisma terminu vārdnīca).

Sēdes dalībnieki sāk vērtēt sēdē izskatāmo tūrisma terminu sarakstu. Tiek pieņemti šādi labojumi:

1) no terminu sinonīmiem «boutique» viesnīca, dizaina viesnīca svītro pirmo sinonīmu un otro terminu pēc M. Baltiņa ierosinājuma pieņem kā salikteni, resp., dizainviesnīca;

2) spa rakstāms ar mazo burtu un lietojams kā nelokāms sugas vārds un terminam dodami divi skaidrojumi: 1) procedūru kopums un 2) iestāde (E. Caunas ierosinājums izmantot terminu ūdensprocedūras tiek noraidīts);

3) B2B elektroniskā komercija, B2B e-komercija (apzīmētājdaļa rakstāma kā pirmā) un citi elektroniskās komercijas jeb e-komercijas tipi jāapvieno virstermina elektroniskā komercija, e-komercija šķirklī;

4) par ieteicamu apstiprina terminu ekoloģiskais pēdas nospiedums (sinonīmu ekoloģiskā pēda svītro);

5) termins e-tirgvedība aizstājams ar terminu e-tirgdarbība, kas ir plašākas nozīmes termins;

6) kā angļu terminu fly and drive un fly and rail ekvivalentus pēc V. Skujiņas ieteikuma apstiprina autopiesaistes lidojums un vilcienpiesaistes lidojums (atbilstoši līdzīgiem termindarināšanas modeļiem);

7) termini kopējā ceļottieksme un tīrā ceļottieksme apvienojami virstermina ceļottieksme šķirklī;

8) terminu klientu attiecību pārvaldība pēc V. Skujiņas ieteikuma aizstāj ar terminu klientattiecību pārvaldība;

9) saīsinājuma MICE pilnā forma dodama tikai skaidrojumā (M. Baltiņš ierosina saīsinājumu MICE u. c. dot ārpus terminu saraksta);

10) terminu reklāmkarogs (pirmajā nozīmē) aizstāj ar terminu reklāmplakāts, par otro nozīmi jāspriež un jāvienojas informātikas speciālistiem;

11) šķirklī rezervēšana, nodrose; rezervējums svītro terminu nodrose (atzīstot, ka tūrismā vārda nodrose specializētā nozīme nav nepieciešama);

12) termini rezervēšana (process) un rezervējums (rezultāts) dodami atsevišķos šķirkļos;

13) kā angļu termina wellness latvisko ekvivalentu pēc K. Timmermaņa un J. G. Pommera ierosinājuma balsojot apstiprina labjūte (terminu labjutība atbalsta mazāks skaits sēdes dalībnieku, A. Blinkenas ierosinājums labesme netiek atbalstīts).

 

Izskatot terminus ar terminelementu tirgdarbība, tirgvedība, E. Cauna izsaka protestu, ka Terminoloģijas komisija atsakās angļu terminam marketing kā atbilsmi apstiprināt terminu mārketings, izskatāmajā sarakstā noraidot attiecīgi variantus virālais mārketings un e-mārketings. E. Cauna uzskata, ka tas neatbilst valodas realitātei, jo Latvijas internetā publicētajos dokumentos mārketings lietots 99,5% gadījumu, bet TK apstiprinātās atbilsmes tirgvedība, tirgzinība un tirgdarbība — tikai 0,5% gadījumu. Latvijas laikrakstu datubāzē, ko uztur sabiedrība «Lursoft», mārketings dažādos locījumos lietots 96,65% publikāciju, savukārt tirgzinība, tirgvedība un tirgdarbība dažādos locījumos attiecīgi tikai 2,34%, 0,97% un 0,04% publikāciju (kopējais izgūtais publikāciju skaits — 34 760). Pārējie sēdes dalībnieki neatbalsta priekšlikumu mainīt pieņemtos terminus, un V. Skujiņa norāda, ka LZA TK darbības principu pārskatīšana tiks īstenota kādā no pirmajām 2008. gada sēdēm, bet iepriekš rakstiski jāatsūta attiecīgo precizējumu (grozījumu) teksts.

Izvēršas debates arī par terminelementu virusāls. V. Skujiņa atgādina, ka sākotnēji botānikā tika lietots terminelements virāls un tas atspoguļojas 1960. g. publicētajā vārdnīcā «Augu aizsardzība». Taču virāls jēdzieniski ir saistīts ar latīņu motivētājvārdu vir ‘vīrietis’, bet, runājot par augu slimībām, ko izraisa un izplata vīrusi, tāpat kā medicīnā, arī bioloģijā jālieto īpašības vārds virusāls. Tirgdarbībā īpašības vārds virusāls lietojams, lai uzsvērtu reklāmziņu izplatības virusālo dabu.

 

Balsojumā par tūrisma terminu saraksta apstiprināšanu «par» balso 13 sēdes dalībnieki, «atturas» — divi sēdes dalībnieki.

 

3

Sēdes vadītāja informē, ka nākamā sēde notiks 18. decembrī un ka tajā iecerēts apstiprināt spēkratu motora teorijas un konstrukcijas terminus.

 

Sēde beidzas plkst. 16.50

 

Sēdes vadītāja V. Skujiņa

Sēdes protokoliste A. Ščucka

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)