Piektdiena, 24. maijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 6/1078 (13.11.2007)

07.12.2007

Sēde notiek 2007. gada 13. novembrī LZA Senāta sēžu zālē

Sēde sākas plkst. 14.00

Sēdē piedalās 18 dalībnieki (sk. protokola pielikumu Nr. 1)

Sēdi vada Valentīna Skujiņa

Protokolē Anita Ščucka

 

Darba kārtībā:

 1. Ekonomikas terminu saraksta «Darbinieku finansiālā līdzdalība» izskatīšana un apstiprināšana.
 2. Angļu termina foresight atveide latviešu valodā.
 3. Dažādi.

V. Skujiņa informē par terminoloģijas jautājumiem veltīto starptautisko konferenci «Current Trends in Terminology», kas 9. un 10. novembrī notika Sombatejā (Ungārijā) un kurā no Latvijas piedalījās E. Cauna, I. Ilziņa un V. Skujiņa, un atzīst, ka dažādās valstīs risināmās problēmas ir līdzīgas. E. Cauna piebilst, ka dažādu valstu terminologi Latvijas pieredzi terminoloģijas izstrādē vērtē augstu, par ko liecina arī V. Skujiņas un I. Ilziņas referāts, kurš nolasīts plenārsēdē. V. Skujiņa sēdes dalībniekiem piedāvā aplūkot konferences programmu un tēžu krājumu.

Sēdes dalībnieki sveic V. Skujiņu, kurai piešķirta a/s «Grindekss» balva par pētījumu «Salikteņi G. Manceļa vārdnīcā «Lettus» un krājumā «Phraseologia Lettica»», kurā cita starpā aplūkota arī medicīnas terminoloģija.

 

1

Par ekonomikas terminu saraksta «Darbinieku finansiālā līdzdalība» izskatīšanu un apstiprināšanu

V. Skujiņa atgādina, ka visu rīcībā ir divas (U. Zālīša un V. Skujiņas) recenzijas par šo terminu sarakstu, un dod vārdu Ekonomikas TAK priekšsēdētājai M. Dunskai.

M. Dunska atzīst, ka, izstrādājot šo terminu sarakstu, bijis intensīvs darbs, un pateicas recenzentiem par vērtīgajiem ieteikumiem, kas tiks ņemti vērā.

Terminu saraksts tiek apstiprināts pēc šādu labojumu iestrādāšanas:

 • 1., 23. un 29. terminā terminelementu pirkšanas aizstāj ar iegādes;
 • 2. terminu labo uz: akciju iegādes iespējas plāns;
 • 3. terminu svītro, jo ar šo terminu izteikts tas pats jēdziens, kas izteikts ar 28. terminu peļņdalība kapitāldaļās;
 • 4. terminā svītro terminelementu iegūšanas;
 • 8. terminā pievieno terminelementu tiesiski (tiesiski atzītais modelis);
 • 19. terminā daudzskaitļa formu darbinieku labo uz vienskaitļa formu darbinieka;
 • 21. terminā svītro terminelementu ikmēneša;
 • 29. terminā daudzskaitļa formu iespējās labo uz vienskaitļa formu iespējā;
 • 35. terminu labo uz: modelis «Divas par vienu cenu»;
 • 36. terminu labo uz salikteņterminu akcijprēmēšana;
 • 37. terminā daudzskaitļa formu sistēmas labo uz vienskaitļa formu sistēma;
 • 38. terminu labo uz salikteņterminu uzkrājmodelis.

 Sēdes dalībnieki papildus norāda, ka terminu saraksta izstrādātājiem rūpīgi jāpārdomā terminelementu plāns, shēma, kārtība, modelis, programma lietojums (precizējot un savstarpēji nošķirot to nozīmes), kā arī definīcijās izmantotās teikumu konstrukcijas (izvairoties no nosacījuma palīgteikumu lietošanas).

«Par» ekonomikas terminu saraksta Darbinieku finansiālā līdzdalība apstiprināšanu balso visi sēdes dalībnieki, «pret», «atturas» — nav.

 

2

Par angļu termina foresight atveidi latviešu valodā

V. Skujiņa dod vārdu Nākotnes studiju darba grupas (Forward Studies Unit) vadītājam Arturam Pugam.

A. Puga pateicas par iespēju piedalīties LZA TK sēdē, lai runātu par jaunu jomu, kas pasludināta 2003. gadā. Šobrīd pētījumi šajā jomā notiek arī Latvijā (piem., 7. ietvarprogrammā). A. Puga atzīst, ka kopš 2003. gada domāts, kāds varētu būt latviskais termins, taču līdz šim nav izdevies atrast terminu, kas ietvertu nepieciešamo saturu, un ka ar angļu terminu foresight tiek apzīmētas gan spējas, gan process, gan daudzas citas nozīmes.

V. Skujiņa informē, ka daži latviskie ekvivalenti jau piedāvāti, piem., redzējums, paredzējums, paredze. Sēdes dalībnieki iesaka arī citus termina variantus, piem., perspektīvika (A. Lauzis), nākotnēšana (J. G. Pommers). A. Lauzis atzīst, ka angļu foresight latviskais ekvivalents ir ļoti vajadzīgs un nozīmīgs termins, tādēļ rūpīgi jādomā, kāds būtu ieteicamākais termins (vai termini, ja katru nozīmi izsakām ar citu terminu).

Sēdes dalībnieki balso par to, ka aizguvums no angļu valodas nav vēlams — «par» balso 14 sēdes dalībnieki, «atturas» — 2, viens sēdes dalībnieks atzīst, ka varētu atstāt.

J. G. Pommers ierosina šī jautājuma izskatīšanai rīkot Starpnozaru terminoloģijas saskaņošanas komisijas sēdi, to atbalsta arī pārējie sēdes dalībnieki, vienlaicīgi atzīstot, ka nepieciešama termina definīcija.  

V. Skujiņa aicina domāt par iespējamo latvisko ekvivalentu (ekvivalentiem) un iesūtīt tos TK vadībai.

 

Sēde beidzas plkst. 16.45

 

Sēdes vadītāja /V. Skujiņa/

Sēdes protokoliste /A. Ščucka/


 Populārākie raksti
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)