Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 3/1075 (26.06.2007)

29.06.2007

Sēde notiek 2007. gada 26. jūnijā LZA Senāta sēžu zālē

Sēde sākas plkst. 14.00

Sēdē piedalās 18 dalībnieki (sk. protokola pielikumu Nr. 1)

Sēdi vada Valentīna Skujiņa

Protokolē Anita Ščucka

 

Darba kārtībā:

 1. Atbilde LR Ārlietu ministrijai «Par termina sadarbība attīstības jomā nomaiņu».
 2. Valodniecības terminu skaidrojošās vārdnīcas problemātisko terminu apspriešana un terminu saraksta apstiprināšana.
 3. Aktuālās konsultācijas (manta, ienākums; aktors/spēlētājs (a. actor); atjaunojamā enerģija).
 4. Dažādi.

 

V. Skujiņa informē sēdes dalībniekus, ka saņemta sēru vēsts — mūžībā aizgājis Latvijas Lauksaimniecības universitātes emeritētais profesors LZA korespondētāj-loceklis LZA TK Hidroinženierzinātnes terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs Ansis Zīverts. Sēdes dalībnieki godina aizgājušo kolēģi ar klusuma brīdi.  

 

1

Par LR Ārlietu ministrijas vēstulē minēto terminu sadarbība attīstības jomā

 

V. Skujiņa informē par vēstulē (sk. pielikumu Nr. 2) pausto lūgumu — nomainīt LZA TK apstiprināto terminu sadarbība attīstības jomā (a. development co-operation) pret praksē lietotu ērtāku variantu — attīstības sadarbība.

E. Cauna atgādina, ka iepriekšminētais termins iekļauts Eiropas Savienības dokumentos un EUROVOC tēzaurā lietojamo terminu sarakstā (LZA TK lēmums Nr. 24) (līdz ar to ievietots TK datubāzē www.termini.lza.lv/akadterm) un ietverts ar LZA TK lēmumiem saskaņotajā vārdnīcā «Angļu-latviešu Eiropas Savienības terminu vārdnīca» (R., 2004) (līdz ar to tas ievietots datubāzē www.eurotermbank.com).

Atbalstot A. Lauža ieteikumu, sēdes dalībnieki lemj, ka terminam sadarbība attīstības jomā tekstā var būt paralēltermini — attīstībsadarbība (pēc analoģijas ar terminiem palīdzība attīstībai attīstībpalīdzība, palīdzība dzemdībās dzemdībpalīdzība u. c.) un attīstības sadarbība (ņemot vērā lietojuma tradīciju). Tātad tiek piedāvātas šādas angļu un latviešu terminu atbilsmes (ļaujot lietotājam izvēlēties lietošanai ērtāko): a. development co-operation — latv. sadarbība attīstības jomā, attīstībsadarbība, attīstības sadarbība.

Ērtākas sintaktisko konstrukciju veidošanas un teksta uztveramības dēļ vairāk ieteicams lietot salikteni (lai teikumā blakus neatrastos vairākas lietvārda ģenitīva formas).

 

2

Par valodniecības terminu sarakstu

V. Skujiņa informē, ka valodniecības terminu saraksta izstrādē piedalījušies septiņi autori — Ojārs Bušs, Daiga Joma, Andra Kalnača, Ilze Lokmane, Dace Markus, Iveta Pūtele, Valentīna Skujiņa. Šī terminu saraksta vērtēšanā darba gaitā piedalījušies vairāki eksperti (Aina Blinkena, Inta Freimane, Dzintra Hirša, Andrejs Veisbergs), taču, lai šo sarakstu izskatītu LZA TK sēdē, saskaņā ar LZA TK darbības aprakstu terminu saraksta recenzēšanai izvēlēti divi valodnieki — Dr. philol. Gunta Smiltniece un Dr. philol. Juris Baldunčiks (recenzijas sk. kā protokola pielikumu Nr. 3). Sēdes vadītāja pateicas arī Aldim Lauzim par iesūtītājiem ieteikumiem saraksta uzlabošanai.

Izskatot problemātisko terminu sarakstu, kā arī abu recenzentu atsauksmes, sēdes dalībnieki aicina autorus izvērtēt šādus ieteikumus:

 • vēlreiz izskatīt piemērus, kas minēti šķirkļos, kuros definēti dažādi saīsinājumu veidi (piem., UNESCO attiecīgajā šķirklī nav iederīgs), un minēt arī latviešu valodas piemērus (piem., vefs); minēt, ka saīsinājumu iedalījumā un nošķiršanā ir divas tradīcijas — 1) latviešu valodniecībā esošā un latviešu valodas faktiem atbilstošā un 2) starptautiskā, resp., angļu valodas praksei atbilstošā (sk. ISO standartus, salīdzinot to versijas dažādās valodās);
 • pieņemt J. Baldunčika piedāvājumu terminam koherence pievienot arī latvisko ekvivalentu sakarīgums (papildinot to ar vārdu teksta vai arī skaidrojumu sākot ar vārdiem «Teksta sintaksē»); līdzīgi veidot arī šķirkli kohēzija, sasaiste (latvisko ekvivalentu sasaiste papildinot ar vārdu tekstuālā vai skaidrojumu sākot ar vārdiem «Teksta sintaksē»);
 • izvērtēt, vai un kā novelkama robeža starp kultūraizguvumiem, etnogrāfismiem, eksotismiem; precizēt minēto terminu definīcijas un šķirkļos iekļautos piemērus (kā piemērus minēt tādus vārdus, kas no citām valodām ienākuši latviešu valodā);
 • šķirklī kultūraizstāšana minēt piemēru palmu svētdiena un pūpolu svētdiena;
 • termina profesionālisms definīcijā izmantot izteiksmi «kas nav ieguvis oficiāla termina statusu», svītrot piemēru koks ‘kuģa pavārs’ kā vispārlietojamās leksikas vārdu;
 • šķirklī reterminoloģizēšanās minēt citu piemēru (piem., biskvīti);
 • aizgūtu vārdu nosaukšanai vēlams atstāt terminus rusicisms, anglicisms u. c.; latviskie darinājumi krievisms, lietuvisms, anglisms u. c. līdzīgi vārdi varētu attiekties uz kultūras sfēru (ieradumiem, tradīcijām);
 • pārskatīt iekšējās norādes (piem., šķirklī pakārtojums norādīt pakārtojuma paveidus — saskaņojums (sk.), pārvaldījums (sk.) un piekļāvums (sk.) — un ierakstīt «Sk. arī pievilkums»).

Balsojot par valodniecības terminu sarakstu (vārdnīcas manuskriptu), visi sēdes dalībnieki balso «par».

 

3

Par konsultācijām

Sēdes dalībnieki atzīst, ka

 • termini dažādos avotos (vārdnīcās, likumos u. tml.) skaidroti dažādi, tāpēc jautājums par terminu manta un ienākums nošķiršanu un skaidrošanu attiecīgajā gadījumā (sk. pielikumu Nr. 4) ir juristu kompetencē, strīda gadījumā jautājums izšķirams tiesā;
 • angļu actor atveidē latviešu valodā, ņemot vērā izsakāmo nozīmi, izmantojami dažādi vārdi (darītājs, dalībnieks, līdzdalībnieks, partneris, līdzspēlētājs u. c);
 • LZA TK ieteiktais termins atjaunīgā enerģija praksē nav ieviesies (lai gan atjaunojamā enerģija neatbilst izsakāmajai nozīmei ‘enerģija, kas pati atjaunojas’); ES dokumentos ir novērots arī termina neizsīkstošā enerģija lietojums.

Sēde beidzas plkst. 16.15

Sēdes vadītāja /V. Skujiņa/

Sēdes protokoliste /A. Ščucka/


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?