Piektdiena, 24. maijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 2/1074 (03.04.2007)

25.04.2007

Sēde notiek 2007. gada 3. aprīlī LZA Senāta sēžu zālē

Sēde sākas plkst. 14.00

Sēdē piedalās 17 dalībnieki (sk. protokola pielikumu Nr. 1)

Sēdi vada Valentīna Skujiņa

Protokolē Anita Ščucka

 

Darba kārtībā:

1. Diskutablo mežzinātnes terminu apspriešana un kopīgā terminu saraksta apstiprināšana.

 

2. Konsultācijas

2.1. Jauns amata nosaukums: ielu darbinieks (?), sociālais ielu darbinieks (?) — angļu outreach worker; krievu уличный социальный работник. Darbiniekam var nebūt speciālas sociālās izglītības. Kādi priekšlikumi?

2.2. Kā izprotams apgrūtinājums, ja to attiecina uz sabiedrības kapitāla daļām?

2.3. informal learning — latv. ?

2.4. Sinonīmiski lietotie private label, private brand — kā latviski: privātais zīmols? Vai umbrella brandjumta zīmols?

2.5. TK apstiprinātie termini jumstiņš, šķindelis, praksē: šindelis. Vai jāreaģē?

 

3. Dažādi.

 

1

Par mežzinātnes terminiem

Debatēs piedalās M. Baltiņš, A. Blinkena, E. Cauna, J. Dolacis, I. Krieviņš, A. Lauzis, J. G. Pommers, V. Skujiņa, K. Timmermanis, E. Vimba u. c.

 

Sēdē apspriež atsevišķus terminus, par kuriem iebildumus izteikuši A. Lauzis, E. Lukševičs, V. Skujiņa, A. Ščucka (sk. protokola pielikumu Nr. 2), recenzentu — L. Līpiņa un A. Ščuckas — iebildes jau ņemtas vērā un labojumi iestrādāti kopīgajā sarakstā.

 

Sēdes dalībnieki ar vienbalsīgu balsojumu apstiprina iesniegto terminu sarakstu, akceptējot šādus labojumus un risinājumus:

1) tā kā termins bioloģiskā noārdīšanās (29) neatbilst dotajai definīcijai (noārdīšanās — beigu rezultāts, taču ir vairākas bojāšanās, degradācijas pakāpes), minētais termins atliekams un tuvākajā laikā apstiprināms elektroniski (izsakot vērtējumu par pārstrādāto J. Dolača terminu un tā definīciju);

2) tiek atbalstīts E. Lukševiča ieteikums terminu biological agencies (terminu bioloģiskā noārdīšanās un dobums definīcijās) tulkot kā bioloģiskie faktori (nevis bioloģiskie organismi);

3) papildināt terminu dobums, kā pirmo rakstot vārdu serdes, proti, pieņemt terminu serdes dobums (52) un tā definīciju labot šādā redakcijā: bioloģisko faktoru ietekmē radies tukšums apaļkoka serdē;

4) terminu attīstības cikls aizstāt ar terminu paaudžu maiņas cikls, jo, kā skaidro E. Vimba, praksē stabili tiek lietots termins paaudžu maiņa, savukārt termins dzīves cikls attiecas uz atsevišķu indivīdu;

5) terminu gāšanas plaisa pēc V. Skujiņas ierosinājuma labot uz gāzumplaisa;

6) atbalstīt ieteikumu terminos vienkāršs platskaldnes garenizliekums un vienkāršs šaurskaldnes garenziliekums vārdu vienkāršs (simple) labot uz vienpusējs (pielīdzinot pretējas nozīmes terminos izmantotajam vārdam daudzpusējs);

7) terminu cilindrots apaļais kokmateriāls labot uz cilindrots apaļkoks (vienlaicīgi atzīstot, ka round timber viscaur materiālā atveidojams ar terminu apaļkoks);

8) terminu ķīļrievu savienojumu kokmateriāls (atbalstot E. Caunas piedāvājumu) labot uz terminu ķīļrievsavienots kokmateriāls (jo darbība jau pabeigta, uz ko norāda angļu endjointed);

9) terminus sānu plaisa un savienojums ar pārlaidumu labot uz salikteņterminiem, attiecīgi — sānplaisa un pārlaidsavienojums;

10) pēc M. Baltiņa ieteikuma labot terminus ar mizu un bez mizas (sk. kopīgajā sarakstā 16. un 26. terminu), iekavās norādot objektu.

 

2

Par iesniegtajām konsultācijām

Ziņo V. Skujiņa. Debatēs piedalās M. Baltiņš, O. Bušs, E. Cauna, I. Krieviņš, B. T. Manzerovs, J. G. Pommers, I. Pūtele, V. Skujiņa u. c.

 

Nolemj:

1) lai nosauktu to darbinieku profesiju, kuru pienākumos ietilpst sterilo adatu, prezervatīvu dalīšana, informēšana u. c. pakalpojumu sniegšana ārpus telpām (HIV u. c. profilaksei), ieteikt terminu ārdarbinieks (pēc B. T. Manzerova ierosinājuma), vajadzības gadījumā papildinot ar apzīmējumu sociālais; profesijas nosaukums ielu darbinieks noraidīts, jo 1) par ielu darbiniekiem varētu dēvēt arī daudzu citu profesiju pārstāvjus, kuri strādā uz ielas, 2) krievu valodas vārdam уличный, salīdzinot ar latviešu ielas, ir plašāka semantika;

2) termina apgrūtinājums (un attiecīgo pakārtoto terminu) skaidrojumu lūgt juristiem;

3) tā kā par konsultācijā jautāto terminu informal learning ir pārāk maz informācijas, jautājumu par minētā termina latviskā ekvivalenta izvēli nodot pedagoģijas speciālistiem (galvenās atziņas: jāšķir angļu education un learning, latviešu valodā attiecīgi lietojot izglītība un mācīšanās, jānovelk jēdzieniskās robežas starp angļu non-formal un informal);

4) kā angļu termina private label latvisko ekvivalentu ieteikt terminu pašzīmols (sal. ar kr. собственная, v. eigen-), savukārt kā angļu termina umbrella brand latvisko ekvivalentu ieteikt terminu jumta zīmols, jo terminoloģijā vārds jumta jau ieguvis vispārinājuma nozīmi (sal., piem., ar a. umbrella company — latv. jumta sabiedrība);

5) atgādināt, ka TK apstiprināts termins šķindelis un tas nebūtu aizstājams ar praksē lietoto terminu šindelis, jo vārds šķindelis ir 300–400 gadu vecs aizguvums no lejasvācu valodas un atspoguļo senas vārdu aizgūšanas tradīcijas (sal. piem., v. Scheune — latv. šķūnis, v. Schere — latv. šķēres);

6) turpināt pētījumus par šobrīd aktuālā termina bonas atbilstību apzīmējamam jēdzienam (aplūkojot arī terminu būna un ragata semantiku).

 

 

3

V. Skujiņa informē, ka apakškomisijas vēl var iesniegt pieteikumus izstrādāt terminus ar citvalodu ekvivalentiem un to definīcijām. Līdz šim pieteikumu iesniegusi Spēkratu teorijas terminoloģijas apakškomisija.

 

 

Sēde beidzas plkst. 16.20

 

 

Sēdes vadītāja /V. Skujiņa/

Sēdes protokoliste /A. Ščucka/


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)