Otrdiena, 16. aprīlis   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 1/1073 (06.02.2007)

16.02.2007

Sēde notiek 2007. gada 6. februārī LZA Senāta sēžu zālē

Sēde sākas plkst. 14.00

Sēdē piedalās 17 dalībnieki (sk. protokola pielikumu Nr. 1)

Sēdi vada Valentīna Skujiņa

Protokolē Anita Ščucka

 

Darba kārtībā:

 1. ISO 2382-1 standartā «Informācijas tehnoloģija — Terminu vārdnīca, I d. Pamattermini» iekļautā terminu saraksta apstiprināšana.
 2. 2006. gada rezultāti un ieceres 2007. gadā.
 3. Dažādi (konsultācijas u. c.)

Priekšsēdētāja Valentīna Skujiņa novēl visiem sekmīgu jauno 2007. gadu un ražīgu darbu terminoloģijas izstrādē. Pēc V. Skujiņas priekšlikuma darba kārtības pirmie divi punkti tiek savstarpēji apmainīti.

 

1

Par 2006. gada rezultātiem un 2007. gada iecerēm

Ziņo V. Skujiņa un E. Cauna

 

Par nozīmīgākajiem 2006. gada veikumiem tiek atzīti šādi:

 • Publicēts izdevuma «Terminoloģijas Jaunumi» 13. numurs (kurā ievietota atjaunināta informācija par LZA TK sastāvu, kā arī LZA TK darbības juridiskais pamats).
 • Izstrādāti trīs nozaru terminu saraksti, t. i., drošības termini (informātikā), spēkratu teorijas termini un mežsaimniecības termini, no kuriem pēdējie tiks izskatīti tuvākajās sēdēs.
 • Valodniecības terminu vārdnīcas izstrāde (paredzēts arī LZA TK akcepts).
 • Dalība starptautiskajā projektā EuroTermBank. ETB projektā piešķirto līdzekļu ietvaros īstenots mērķis — darīt elektroniski pieejamus latviskos terminus gan kopīgajā daudzvalodu terminu datubāzē (www.eurotermbank.com), gan atsevišķā datubāzē (www.termini.lza.lv/akadterm/); EuroTermBank projektā digitalizēti 249 000 latviešu terminu, datubāzē ievietoti daudzi līdz šim elektroniski nepieejami terminu krājumi, piem., 1922. g. «Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca». Kopā ar iepriekš digitalizētajiem terminiem AkadTerm datubāzē tagad pieejami ap 400 000 terminu.

 

2007. gada ieceres:

 • Tā kā daudzas saņemtās konsultācijas attiecas uz medicīnas terminoloģiju, būtu jāaktivizē Medicīnas terminoloģijas apakškomisijas darbs.
 • Apkopot jaunākos ekonomikas terminus un izskatīt tos (M. Dunska apstiprina, ka apakškomisija jauno terminu sarakstu izstrādās un iesniegs).
 • Turpināt darbu pie jaunizveidotās datubāzes AkadTerm pilnveidošanas un papildināšanas (ievietojot arī terminu sarakstus no izdevuma «Terminoloģijas Jaunumi» u. c., vienlaicīgi nodrošinot lietotājiem iespēju atšķirt terminus pēc to pieņemšanas laika un statusa). Nolemj ieteikumus datubāzes uzlabošanai sūtīt Eduardam Caunam.
 • Izstrādāt dažādu nozaru terminoloģiju (V. Skujiņa aicina apakškomisijas sūtīt pieteikumus, jo līdzekļu piešķīrums šogad saglabājies tāds pats kā pagājušo gadu.).
 • Letonikas kongresa pēdējā dienā plānota terminoloģijas sekcija, kas veltīta terminologa E. Drezena 115 gadu atcerei (aicinājums apkopot savā nozarē svarīgākos jautājumus un pieteikt referātus);
 • Piesaistot terminu izstrādei līdzekļus, izvērtēt arī citu projektu sniegtās iespējas (VVA izsludinātie projektu konkursi un Letonikas projekts).

 

2

Par standartā «Informācijas tehnoloģija — Terminu vārdnīca, I d. Pamattermini» iekļauto terminu un to definīciju apstiprināšanu

Ziņo V. Skujiņa. Debatēs piedalās E. Cauna, A. Lauzis, J. G. Pommers, A. Blinkena u. c.

 

Sēdē apspriež atsevišķus terminus, par kuriem iebildumus izteikuši K. Timmermanis un J. G. Pommers (sk. protokola pielikumu Nr. 2), jo recenzentu — K. Pokrotnieces un U. Straujuma — iebildes jau ņemtas vērā un labojumi iestrādāti kopīgajā sarakstā. Sēdes dalībnieki, vienbalsīgi balsojot, izlemj, ka apspriešanā galvenā uzmanība jāvelta terminiem un definīcijas detalizēti neapspriež (atstājot tās redaktora ziņā), izņemot gadījumus, ja definīcijā ir būtiskas nepilnības.

 

Apstiprina iesniegto terminu sarakstu, akceptējot šādus labojumus:

 • pārbaudīt 01.01.06 termina definīcijā izmantotā vārda «asamblēšana» pareizrakstību;
 • 01.01.14 — atdalīt abus piedāvātos terminus (automatizēšana un automatizācija) un katram no tiem izstrādāt savu definīciju; analogi arī 01.01.16 terminam (datorizēšana un datorizācija);
 • 01.04.07 terminu programmatūrinženierija aizstāt ar īsāku terminu programminženierija; (balsojot par to, ka angļu engineering latviešu valodā atveido ar inženierija, «par» balso 11 sēdes dalībnieki, «atturas — 3»
 • 01.05.04 — mainīt terminu secību, kā pirmo rakstot terminu rutīnprogramma un aiz komata tā īso formu rutīna.

 

Vērtējot 01.01.27 terminu blokshēma un 01.01.40 terminu funkcionāls bloks, atzīst, ka, ievērojot nozares tradīcijas, piedāvātie termini jāatstāj; ja rodas cits starpnozaru risinājums, tas jāizskata.

Balsojot par to, ka unit vienā no tā nozīmēm latviešu valodā atveido ar bloks (sk. 01.01.40 terminu), «par» balso 13 sēdes dalībnieki, «atturas — 1»

 

3

Par iesniegtajām konsultācijām

Ziņo V. Skujiņa un M. Dunska. Debatēs piedalās V. Skujiņa, M. Dunska, A. Lauzis, U. Švinks, I. Kārkliņa u. c.

 

 

Nolemj:

 • par angļu termina academic integrity ekvivalentu latviešu valodā atzīt terminu akadēmiskais godīgums («par» balso 13 sēdes dalībnieki, «pret — 1»);
 • jautājumu par vārda filiāle izmantošanu organizācijas nosaukumā atzīt par juridisku, ko izskatīt nav LZA TK kompetencē;
 • par angļu termina linguistic screening ekvivalentu latviešu valodā atzīt terminu lingvistiskā izvērtēšana (balsojot par jau apstiprinātajiem ekvivalentiem, «par» terminu izvērtēšana balso 10 dalībnieki, «par» terminu caurlūkošana — 4 sēdes dalībnieki);
 • pagaidām par pilnīgu atzīt termina grāmata skaidrojumu, kas jau apstiprināts un ietverts 1991. g. standartā «Izdevējprodukcija un izlaides ziņas» («grāmata ir neperiodisks tekstuāls grāmatizdevums, kuram ir vairāk nekā 48 lappuses»), vienlaicīgi atzīstot, ka šobrīd ir jauns grāmatu veids — elektroniskā grāmata jeb e-grāmata;
 • Tieslietu ministrijai iesniegt atgādinājumu par LZA TK jau apstiprinātajiem ekonomikas terminu (angļu franchising, factoring, leasing) ekvivalentiem latviešu valodā un aicināt uz sadarbību terminoloģijas izstrādē, atzīstot, ka, ņemot vērā lietojumu, jālegalizē anglisms līzings.

 

 

Sēde beidzas plkst. 16.15

 

 

Sēdes vadītāja /V. Skujiņa/

Sēdes protokoliste /A. Ščucka/


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)