Otrdiena, 16. aprīlis   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 3/1068 (11.04.2006)

24.04.2006

LZA Terminoloģijas komisijas sēdes protokols Nr. 3/1068

 

Sēde notiek 2006. gada 11. aprīlī plkst. 14.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Sēdē piedalās 23 dalībnieki (sk. protokola pielikumu Nr. 1).

Sēdi vada Valentīna Skujiņa.

Sēdi protokolē Anita Ščucka.

 

Darba kārtībā:

  1. LZA TK Starpnozaru terminoloģijas saskaņošanas komisijas (TSK) sēdes lēmuma apstiprināšana (sk. protokola pielikumu Nr. 2).
  2. Ekonomikas termini un definīcijas (sk. protokola pielikumu Nr. 3).
  3. Svarīgākās konsultācijas (sk. protokola pielikumu Nr. 4).
  4. Dažādi.

 

Izpildot LZA TK Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijas (ETAK) priekšsēdētāja Dr. oec. I. Brīvera lūgumu un balstoties uz ETAK 72. sēdes protokolu, LZA TK ETAK priekšsēdētājas amatā ar vienprātīgu balsojumu tiek apstiprināta Dr. oec. M. Dunska.

 

1. Par TSK 28. februāra sēdes lēmuma apstiprināšanu. Ziņo V. Skujiņa. Debatēs piedalās V. Skujiņa, K. Timmermanis, J. Pommers, M. Baltiņš, I. Ilziņa, M. Ansons, A. Lauzis u. c.

 

Apstiprina:

  • angļu vārdam security tā pamatnozīmē ‘sistēmas īpašība nepieļaut nesankcionētu ielaušanos no ārpuses’; (t. i., sistēmas aizsargātība pret iejaukšanos no ārpuses) — latviski drošība; (balsojumā «par» — 22, «pret» — nav, «atturas» — 1);
  • angļu vārdam safety tā nozīmē ‘sistēmas īpašība nevienu neapdraudēt, neradīt veselības traucējumus vai materiālus zaudējumus’ — latviski drošums, nebīstamība (balsojumā «par» — 16, «pret» — 3, «atturas» — 4);
  • angļu vārdam reliability tā nozīmē ‘varbūtība, ka sistēma noteiktos apstākļos saglabās tai paredzēto funkcionalitāti’ — latviski uzticamība, drošums (balsojumā «par» — 17, «pret» — 3, «atturas» — 3).

Komentārs. Tādējādi pirmajos divos punktos apstiprināts TSK izstrādātais variants. 3. punktā ar 17 balsīm (no 23) balsojot «par», atbalstīts A. Senkāna priekšlikums papildināt TSK apstiprināto angļu termina reliability ekvivalentu uzticamība ar sinonīmu drošums (kā tas šajā nozīmē izplatīts praksē pēc iepriekšējā TK lēmuma 20. gs. 80. gados).

 

Nolemj pilno drošības terminu sarakstu izskatīt apstiprināšanai plenārsēdē pēc citu A. Lauža priekšlikumu izvērtēšanas LZA TK Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijā.

 

 

2. Par Ekonomikas terminu sarakstu. Ziņo M. Dunska. Debatēs piedalās M. Dunska, V. Skujiņa, A. Lauzis, K. Timmermanis, A. Amoliņš, M. Baltiņš u. c.

 

Apstiprina ETAK izstrādāto ekonomikas terminu sarakstu, pēc A. Lauža priekšlikuma izdarot (vai ierosinot ETAK pārdomāt) redakcionālus labojumus dažos skaidrojumos (balsojumā «par» — 19, «pret» — nav, «atturas» — 4).

 

 

3. Par LZA Terminoloģijas komisijai iesniegtajām konsultācijām. Ziņo V. Skujiņa. Debatēs piedalās A. Lauzis, A. Blinkena, J. Dolacis, M. Baltiņš, V. Skujiņa, J. Pommers, M. Dunska, E. Vimba u. c.

 

Nolemj:

1) atbalstīt terminu ietvaraugi, piedāvājot arī terminu podaugi;

2) terminu atvērtais ieguldījumu fonds izskatīt Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā;

3) turpināt meklēt angļu termina rush to court ekvivalentu latviešu valodā;

4) neiebilst pret vārdiem autostops, stopēšana (tie vēl jāsaskaņo ar tūrisma terminiem);

5) dažiem konsultācijās iesniegtajiem terminiem lūgt pievienot definīcijas.

 

 

 

Sēde beidzas 15.20

 

Sēdes vadītāja: /V. Skujiņa/

 

Protokoliste: /A. Ščucka/

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)