Ceturtdiena, 22. februāris   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


EUROTERMBANK

Līdzdalība starptautiskas terminu datubāzes izstrādē

04.12.2005

Vienota, saskaņota un viegli pieejama terminoloģija ir svarīgs faktors saziņas procesa atvieglošanai daudzvalodīgajā ES sabiedrībā. Tomēr patlaban ES valstīs terminoloģijas izstrāde notiek dažādās institūcijās, kuru darbība netiek koordinēta, bet esošie resursi tehniski un strukturāli nav saderīgi. Kopš 2005. gada sākuma Latvijas Zinātņu akadēmija un LZA Terminoloģijas komisija piedalās septiņu ES dalībvalstu — Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Polijas, Dānijas un Vācijas — ter­minoloģijas projektā «EuroTermBank», kura mērķis ir terminoloģijas resursu apzināšana un apkopošana un vienotas metodoloģijas izstrāde daudzvalodu terminu datubāzes veidošanai.

Projekta rezultātā tiks radīta terminu datubāze sešās valodās un izveidoti sadarbības mehānismi starp terminoloģijas izstrādes organizācijām. Šobrīd ir apkopota visu dalībnieku pieredze. Plašā ziņojumā aprak­stīta partnervalstīs izmantotā metodika, pastāvošā infrastruktūra un terminu izstrādes darbplūsma, kā arī lietotā programmatūra. Ir apkopoti dati par vairāk nekā 250 terminoloģiskajiem resursiem (vārdnīcām un datubāzēm).

Projekta dalībniekos lielu interesi izraisījusi LZA TK pieredze, kas balstās uz ilggadēju praksi un dziļiem teorētiskiem pētījumiem. Ir interesanti to salīdzināt ar citu valstu pieredzi. Viens no secinājumiem — kvalitatīvu terminu iegūšana ir ilgstošs un sarežģīts process, kurš paredz vairāklīmeņu saskaņošanu un pieņemto lēmumu regulāru pārskatīšanu. Kvalitāti būtiski uzlabo terminu izstrādei veltītais laiks. Salīdzināšana ar terminu izstrādes procesu citās valstīs dod jaunas idejas, kā šo darbu piln­veidot. Apkopojot dalībnieku pieredzi, secināts, ka pārāk maz tiek izmantota programmatūra terminu atlasei no tekstiem un terminoloģiskās informācijas pārvaldībai. Vairāk uzmanības jāveltī jēdzienu analīzei to savstarpējā saistījumā.

Drīzumā tiks izveidots terminu datubāzes prototips ar sākotnēji nelielu terminu skaitu, bet, projektu beidzot, tiks izveidota datubāze ar vairāk nekā 100 000 terminiem.

Plašāk par projektu lasāms interneta portālā http://www.eurotermbank.com.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 2/1115 (04.02.2014)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 3/1099 (17.08.2010)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
Lēmums Nr. 66. Par angļu foresight atveidi latviešu valodā
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
Informācijas tehnoloģijas un telesakaru terminoloģijas apakškomisijā 2003.–2004. gada cēlienā izskatītie un apstiprinātie termini
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)