Ceturtdiena, 22. februāris   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Soda mērs

07.09.2005

JAUTĀJUMS 

Vai latviešu valodā termina soda mērs lietošanu nav ietekmējis krievu valodas termins мера наказания? Vai terminam soda mērs varētu būt soda veida vai lieluma nozīme? (Jautātāji: LR Saeimas redaktori.)

 

ATBILDE 

Kā liecina dažādas divvalodu vārdnīcas, krievu valodas termins мера наказания tiešām varēja ietekmēt termina soda mērs ienākšanu latviešu valodā, jo tieši krievu−latviešu vārdnīcā krievu valodas vārda мера tulkojumā ‘pasākuma, līdzekļa’ nozīmē termins мера наказания tulkots ar soda mērs

Latviešu valodā, kā liecina skaidrojošā Latviešu valodas vārdnīca, viena no mērs nozīmēm ir ‘robeža, pakāpe, līdz kādai (kas) notiek, ko (kas) sasniedz u. tml.’, piem., pacietības mērs, mēra sajūta, augstākais soda mērs. Tātad ‘soda lieluma, pakāpes’ nozīmē termina soda mērs lietojums ir pamatojams. Bet šai pašā vārdnīcā vārdu savienojums soda mērs juridiska termina funkcijā (t. i., ar norādi jur.) skaidrots kā ‘oficiāla sankcija par likuma pārkāpumu’, kas liek secināt, ka sods un soda mērs tiek uztverti kā sinonīmi. Tādā gadījumā termins «soda mērs» atzīstams par lieku un noraidāms. 

Juridisko terminu vārdnīcā (R., Nordik, 1998) kā atsevišķi termini doti gan sods, gan soda mērs, taču definīcijas skaidri nenorāda uz šo terminu jēdzieniskajām atšķirībām un lietojuma robežām: sods skaidrots kā ‘likumā, parasti panta sankcijā, valsts noteikts ietekmēšanas un piespiedu līdzeklis..’, bet soda mērs – kā ‘..likuma sankcijas robežās izraudzītais sods par likumpārkāpumu’.

 

Secinājums. Juridiskajā terminoloģijā termins soda mērs soda ‘veida, līdzekļa’ nozīmē (sal.: krievu valodā мера kā ‘līdzeklis’) ir lieks un noraidāms. Savukārt, ja termins soda mērs būtu vajadzīgs ‘soda lieluma, pakāpes’ nozīmes izteikšanai, tas attiecīgi skaidri jādefinē un jēdzieniski jānodala no termina sods.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 2/1115 (04.02.2014)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 3/1099 (17.08.2010)
Lēmums Nr. 66. Par angļu foresight atveidi latviešu valodā
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
Informācijas tehnoloģijas un telesakaru terminoloģijas apakškomisijā 2003.–2004. gada cēlienā izskatītie un apstiprinātie termini
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)