Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


STRUKTŪRA UN PRINCIPI

Nozaru apakškomisiju vadītāji un eksperti

28.02.2007

Saraksts sākotnēji apstiprināts ar LZA Terminoloģijas komisijas 18.12.2000. sēdes lēmumu Nr. 2 saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 «Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums» 9. punktu. (Pēdējās izmaiņas 05.02.2014.)
 1. Dr. phil. nat. Andris Amoliņš – ķīmija. Tālr.: 29758479. E-pasts: amolins@osi.lv  
 2. Māris Ansons – aviācija. Tālr.: 67300908. E-pasts: ansons@lgs.lv  
 3. Dr. habil. med. Māris Baltiņš – medicīna. Tālr.: 67331814. E-pasts: maris.baltins@vvc.gov.lv
 4. LZA īst. loc. Aina Blinkena (goda priekšsēdētāja) – valodniecība. E-pasts: latv@lza.lv
 5. Dr. habil. sc. comp. Juris Borzovs – informātika, datorzinātne. Tālr.: 67611522. E-pasts: juris.borzovs@lu.lv
 6. Mg. art. Māris Brancis – tēlotājmāksla. E-pasts: maris.brancis@inbox.lv 
 7. Dr. philol. Ojārs Bušs – filoloģija. Tālr.: 67213606. E-pasts: ojaars@lycos.com  
 8. Mg. theol. Elmīra Cacure – teoloģija. Tālr.: 29153471. E-pasts: elmirac@inbox.lv  
 9. Mg. phys. Eduards Cauna – informātika, datorzinātne. Tālr.: 29259321. E-pasts: cauna@parks.lv  
 10. Dr. sc. ing. Ksenija Cīrule – mehānika. Tālr.: 67543121. E-pasts: cirule@pmi.lv  
 11. Dr. oec. Margarita Dunska – ekonomika. Tālr.: 67322801; 29488003. E-pasts: dunska@lanet.lv
 12. Dr. sc. ing. Jānis Eiduks – dzelzceļš. Tālr.: 29531703; 67028192. E-pasts: janis.eiduks@sam.gov.lv  
 13. Dr. philol. Jānis Garjāns – muzeoloģija. Tālr.: 67503870; 67503871. E-pasts: janis.garjans@mvp.gov.lv  
 14. LZA īst. loc. Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. prof. Tālavs Jundzis – politikas zinātne. Tālr.: 67227555. E-pasts: bspc@lza.lv  
 15. LZA īst. loc. Dr. oec. Raita Karnīte – ekonomika. Tālr.: 29411607. E-pasts: raita@epc.lv  
 16. LZA īst. loc. Jānis Krastiņš – arhitektūra. Tālr.: 67089269. E-pasts: krastins@bf.rtu.lv  
 17. Dr. habil. sc. ing. Andris Krēsliņš – būvniecība. Tālr.: 29284950; 67615191. E-pasts: kreslins@bf.rtu.lv  
 18. Dr. sc. ing. Ivars Krieviņš – tekstilrūpniecība. Tālr.: 67440376. E-pasts: ivars.krievins@e-apollo.lv  
 19. Arvīds Krievs – kinematogrāfija. Tālr.: 9243530
 20. Dr. phil. Rihards Kūlis – filozofija. Tālr.: 67229208. E-pasts: fsi@lza.lv  
 21. Gunārs Kusiņš – tiesību zinātne. Tālr.: 67087154. E-pasts: gkusins@saeima.lv  
 22. Aldis Lauzis – filoloģija. Tālr.: 67362464. E-pasts: lauzis@gmail.com
 23. Dr. philol. Ilze Lokmane – filoloģija. Tālr.: 67034846. E-pasts: ilokmane@latnet.lv  
 24. Asoc. prof. Ervīns Lukševičs – ģeoloģija. Tālr.: 67331766. E-pasts: ervins.luksevics@lu.lv
 25. Boriss Tālivaldis Manzerovs – militārzinības. Tālr.: 67334633. E-pasts: boriss.manzerovs@vvc.gov.lv 
 26. Mg. sc. soc. Anna Mauliņa – bibliotēkzinātne. Tālr.: 67312793. E-pasts: annam@lbi.lnb.lv  
 27. Dr. philol. Ilga Migla – filoloģija. Tālr.: 67227854. E-pasts: ilga.migla@inbox.lv  
 28. Dr. habil. sc. ing. Juris Gunārs Pommers – spēkrati. Tālr.: 67426390. E-pasts: jgp@inbox.lv  
 29. Dr. philol. Iveta Pūtele – filoloģija. Tālr.: 67229636. E-pasts: ivetap@lza.lv
 30. LZA kor. loc. Andrejs Reinfelds – matemātika. Tālr.: 67033719. E-pasts: reinf@latnet.lv  
 31. Asoc. prof. Maija Rozīte – ģeogrāfija, tūrisms. Tālr.: 67619693; 29515790. E-pasts: maija@turiba.lv  
 32. Andrejs Senkāns – sabiedriskās zinātnes. Tālr.: 67362218. E-pasts: asens@btv.lv  
 33. Dr. habil. geogr. Jānis Štrauhmanis – ģeogrāfija. Tālr.: 67320479.
 34. Dr. paed. Uldis Švinks – sporta zinātne. Tālr.: 67543422. E-pasts: uldis.svinks@lspa.lv
 35. Dr. sc. ing. Kārlis Timmermanis – enerģētika. Tālr.: 67089913. E-pasts: tims@eef.rtu.lv
 36. LZA īst. loc. Raimonds Valters – ķīmija. Tālr.: 67089231. E-pasts: rvalters@latnet.lv  
 37. Dr. sc. ing. Kaspars Vārtukapteinis – lauksaimniecības tehnika. Tālr.: 63026666; 29250437. E-pasts: kaspars.vartukapteinis@llu.lv  
 38. Dr. biol. Edgars Vimba – botānika. Tālr.: 67457650. E-pasts: evimba@lanet.lv  
 39. Dr. habil. chem. Magnuss Vircavs – videszinātne. Tālr.: 67331766. E-pasts: magnuss.vircavs@lu.lv  
 40. LZA īst. loc. Pēteris Zvidriņš – demogrāfija. Tālr.: 67034787; 67034788. E-pasts: zvidrins@lanet.lv

 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)