Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Struktūras un struktūrvienības

01.05.2004

JAUTĀJUMS

Vai «Latvijas Vēstneša» sadaļai, kurā publicēti dažādu inspektoru rīkojumi, Valsts kases ziņas u. tml. informācija, izvēlētais nosaukums «Struktūrās» nav kļūda? Te taču runa ir par «struktūrvienībām»? (Jautātājs: Naturalizācijas pārvaldes Ārējo sakaru daļas vadītāja vietnieks J. Cibuļs.)

 

ATBILDE

Vārda struktūras lietojums «LV» sadaļas apzīmēšanai ir pamatots, un tas saistīts ar vārda struktūra pārnesto nozīmi, kas jau ir fiksēta «Svešvārdu vārdnīcā» (R., 1999).

 

Pamatojums

1. Struktūrvienība (a. structural unit, division; v. Struktureinheit; kr. структурное подразделение) ir «uzņēmuma vai iestādes sastāvdaļa, kam ir sava noteikta patstāvība, īpaši uzdevumi, funkcijas, kā arī vadītājs» (Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., 2000, 480. lpp.). Uzņēmuma struktūrvienības ir, piem., pārvalde, cehs, ražotne, iecirknis. Ministriju stuktūrvienības ir, piem., departamenti.

2. Struktūra (no lat. structūra ‘uzbūve, izvietojums, izkārtojums’), spriežot pēc vārdnīcās dotajiem skaidrojumiem, savā pamatnozīmē ietver divas pazīmju grupas: 1) noteikts sastāvdaļu, elementu, to īpatnību un attieksmju kopums; 2) sastāvdaļu savstarpējs izkārtojums, sakarība; veids, kādā sastāvdaļas savstarpēji izkārtotas. Bez tam tiek minēts arī veselums, sistēma, kurā ir šis kopums noteiktā savstarpējā izkārtojumā. Daudzsējumu skaidrojošajā vārdnīcā kā vārda struktūra nozīmes nianse minēta «tas, kam ir raksturīgs noteikts sastāvdaļu, elementu kopums». Savukārt Svešvārdu vārdnīcā kā vārda struktūra 5. nozīme minēta «veidojums». Šī nozīmes nianšu virkne «kopums > tas, kam ir raksturīgs minētais kopums > veidojums» arī pamato vārda struktūra jaunās nozīmes pakāpenisko izveidošanos.

3. Vajadzība pēc termina struktūra kā noteikta veidojuma apzīmējuma rodas gadījumos, kad runa ir nevis par kāda uzņēmuma, organizācijas, institūcijas sastāvā (struktūrā) ietilpstošajām sastāvdaļām, kas, būdamas zināmā mērā patstāvīgas, tomēr ir zināmā pakļautībā (tās ir struktūrvienības), bet plašākā nozīmē, runājot par veidojumiem, kuriem ir raksturīgs noteikts strukturāls izkārtojums, kuriem pašiem ir noteikta vieta dažādu veidojumu kopīgajā struktūrā un kuras ir pārziņā vai pārraudzībā, bet ne pakļautībā.

Tātad veidojuma nozīmē struktūra ietver dažādus objektus, no kuriem tikai daļa saucamas par struktūrvienībām.

 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?