Piektdiena, 24. maijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Terminu kopīpašnieks un līdzīpašnieks skaidrojums

09.12.2004

JAUTĀJUMS

Sakarā ar tiesvedību civilllietā, kuras iztiesāšanas gaitā starp pusēm radās strīds, lūdzam sniegt LR Civillikumā un likumā «Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju» lietoto terminu kopīpašnieks un līdzīpašnieks skaidrojumu. (Jautātājs: Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju Dome.)

 

ATBILDE

Vārda nozīmes izpratnē palīdz vārda sastāvdaļu analīze. Termini kopīpašnieks un līdzīpašnieks atšķiras ar vārdu sākumdaļām kop- un līdz-. Kā lasāms skaidrojošajā vārdnīcā: kop- nozīmē ‘kopīgs’; ‘tāds, kas saistīts ar visiem, attiecas uz kopumu, kopējs’, piem., kopīpašums, kopsaimniecība, koplietošana; līdz- nozīmē ‘tāds, kas darbojas kopā ar kādu; tāds, kas piedalās’, piem., līdzbraucējs, līdzgājējs, līdzzinātājs.

Secinājums: kop- un līdz- ir atšķirīga nozīme un lietojums. Visskaidrāk nozīmes atšķirība vērojama vārdu kopatbildība un līdzatbildētājs skaidrojumos: kopatbildība — ‘atbildība, kas vienlīdz attiecas uz vairākiem vai daudziem’; līdzatbildētājs — ‘tas, kas atbild par kādu nodarījumu, likuma pārkāpumu kopā ar kādu citu, galveno atbildētāju’. Vārdu kopīpašnieks un līdzīpašnieks nozīmes šķīrums daudzsējumu skaidrojošajā vārdnīcā iezīmēts, tomēr stingri nav norobežots.

LR Civillikumā ir definēta kopīpašuma tiesība: tā ir «īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās daļās, tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs». Tātad runa ir par vairāku personu — kopīpašnieku — kopīpašuma tiesību uz vienas un tās pašas nedalītas lietas domājamām daļām.

Savukārt likumā «Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju» runāts par privatizētā uzņēmuma līdzīpašniekiem, kuriem pieder apstiprinātās kapitāla daļas, citiem vārdiem — reālas daļas. Šeit netiek minēts kāds «galvenais īpašnieks», līdz ar to nav iespējams novērtēt, vai termins līdzīpašnieks izvēlēts pamatoti.


 Populārākie raksti
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)